Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
Juridische informatie

Politiek van selectie van de bemiddelaars

1-A
Doel
Doel

Dit document heeft tot doel onze cliënten te informeren over het beleid voor de selectie van de financiële bemiddelaars aan wie de uitvoering van de orders wordt toevertrouwd in het kader van het beheer onder mandaat, zoals het beheer van ICBE's.

Het werd uitgewerkt overeenkomstig artikel L 533-18 van de Franse Code monétaire et financier en overeenkomstig artikel 314-75-1 van het Algemeen Reglement van de AMF.


1-B
Toepassingsgebied
Toepassingsgebied
 • Betrokken cliënten
 • Het selectiebeleid dat binnen onze vennootschap van kracht is, wordt op dezelfde wijze toegepast voor al onze cliënten, zowel voor professionelen als particulieren. Er is maar één beleid. De toepassing van de principes van dit beleid verschilt naargelang het gaat om een collectief beheer of een beheer onder volmacht.

 • Betrokken financiële instrumenten
 • Het selectiebeleid dat binnen onze vennootschap van kracht is, wordt toegepast op alle door onze vennootschap verhandelde financiële instrumenten. DNCA vertrouwt haar orders systematisch toe aan een bemiddelaar, ongeacht het financiële instrument.


1-C
Voorwaarden voor de selectie en evaluatie van de bemiddelaars
Voorwaarden voor de selectie en evaluatie van de bemiddelaars

Ons beleid voor de selectie van de marktbemiddelaars houdt rekening met :

Er wordt rekening gehouden met criteria als de prijs, de kosten, de snelheid (van de transmissie van de order, niet van de uitvoering), de waarschijnlijkheid van de uitvoering en de betaling (onder meer de kostprijs en de veiligheid van de leveringsregeling), de omvang, de aard van de order of om het even welke andere overweging betreffende de uitvoering van de order (plaats van uitvoering, impact op de markt ...). DNCA Finance heeft ervoor gezorgd dat ze bij alle bemiddelaars op wie ze een beroep doet, in de categorie 'professionele cliënten' is opgenomen, zodat deze verplicht zijn haar de 'Best Execution' te verlenen die zij haar cliënten zelf moet garanderen.

Er wordt rekening gehouden met het onderzoek in Frankrijk (reikwijdte en toegankelijkheid van de gegevensbestanden), het onderzoek in Europa (reikwijdte en toegankelijkheid van de gegevensbestanden) de kwaliteit van de analyses (relevantie, originaliteit tegenover de consensus, nauwkeurigheid van de analyse en de financiële evaluatie, follow-up van de aanbevelingen), de relatie met de vennootschappen (organisatie van financiële presentaties, face-to-facevergaderingen met de bedrijfsleiders), de beschikbaarheid van het onderzoeksbureau (presentaties ter plaatse, frequentie van de contacten met de analist).

De bemiddelaars worden op het einde van elk semester geëvalueerd. Elk hierboven opgesomd criterium krijgt een score toegekend van 0 (slechtste) tot 5 (beste).

 • de 'Best Execution' voor onze cliënten
 • Analyse en onderzoek

1-D
Plaats van uitvoering van de orders
Plaats van uitvoering van de orders

DNCA Finance heeft al haar bemiddelaars toestemming gegeven om de orders die zij doorgeeft uit te voeren via de gereglementeerde referentiemarkten, multilaterale onderhandelingssystemen (MTF – multilateral trading facilities) en systematische internaliseerders om de beste uitvoeringsvoorwaarden te kunnen genieten.

Bijzonder geval voor de selectie van financiële rente-instrumenten :Sinds maart 2009 doet DNCA FINANCE voor de uitvoering van orders (d.w.z. de verhandeling ervan) op alle financiële rente-instrumenten telkens wanneer haar dat relevant lijkt een beroep op BP2S Dealing Services (vroeger FIN'AMS) een onderneming van de groep BNP Paribas.

Bijzonder geval van de beleggingsdienst inzake beheer onder volmacht: voor orders met betrekking tot aandelen en obligaties heeft DNCA Finance de CIC als broker weerhouden, bevoegd voor het ontvangen/doorgeven van orders (door de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) erkend als kredietinstelling – investeringsadviesverlener).

Politiek van beleid van de belangengeschillen
Bemiddelingskosten

Intermediation fees report for the year 2023


krachtens artikel 314-82 van het algemeen reglement van de [Franse] AFM

In accordance with Article 321-122 of the AMF GR

In accordance with Article 321-122 of the AMF GR, the Management Company shall draw up a document entitled ‘Reporting on intermediation costs’ when using Investment and Order Execution Services and intermediation fees for the previous financial year amounted to more than 500000 euros.

Conditions under which DNCA Finance has used investment decision support and order execution services:

In 2023, for its collective management activity, DNCA Finance used financial intermediaries who provided execution and investment decision support services, under the conditions defined in the ‘Financial intermediaries selection and execution policy.’

Intermediation fees are received directly or indirectly by third parties that provide services to assist in the investment decision making and execution of orders.

Expenses related to investment decision support services are borne in full by DNCA Finance out of its own resources.

The key to the allocation for 2023 between the execution costs and the fees for the investment decision support and order execution services is therefore as follows:
 • Fees related to investment decision support and order execution services accounted for 0% of total intermediation costs since they were borne by DNCA Finance out of its own resources;
 • Execution costs thus accounted for 100% of the total intermediation costs paid in 2023.
Conflict of interest prevention

DNCA Finance has put in place a policy for preventing and managing conflicts of interest incorporating the prevention of potential conflicts of interest related to the selection of intermediaries:

 • The Company does not receive soft commissions from its intermediaries;
 • Each intermediary is subject to a prior selection procedure (see intermediary selection procedure);
 • The agreements put in place do not include any minimum volume requirement or incentive pricing arrangements;
 • DNCA Finance does not receive any retrocession of transaction fees from its intermediaries.

 

No conflict of interest was detected in the selection of our intermediation providers in 2023. In addition, the intermediaries are assessed annually in order to estimate the quality of execution obtained from each of them.

ISR-beleid en klachtenafhandeling
Beleid inzake criteria voor het respecteren van sociale, milieu- en governancedoelstellingen
In toepassing van artikel D533-16-1 van de Franse Code Monétaire et Financier
Klachtenbehandeling

DNCA Finance Luxembourg hecht uitermate belang aan de tevredenheid van haar klanten en aan de bescherming van de beleggers en heeft daarom een klachtenbehandelingprocedure ingevoerd.

Wanneer er geen twijfel bestaat en het degelijk een klacht betreft, en onder klacht wordt verstaan “een bezwaarschrift ingediend bij een professioneel om een recht te laten gelden of om een schadevergoeding te bekomen” (art.1 van de CSSF bepaling N°16-07 van 26/10/2016), zal elke klacht ingediend bij DNCA Finance Luxemburg onmiddellijk worden overgedragen aan de Compliance Officer, verantwoordelijk voor de verwerking en opvolging ervan.

Een klacht kan bij DNCA Finance Luxemburg worden ingediend:

DNCA Finance Luxembourg
Dienst klachten
1 Place d’Armes
 L – 1136 LUXEMBURG
 
 • of in haar kantoren op bovenstaand adres, tijdens de kantooruren.

 

Klachten kunnen in het Frans, het Nederlands of het Engels ingediend worden.

Om als ontvankelijk te worden beschouwd, dient de klacht volgende informatie te bevatten: de volledige contactgegevens van de klager, evenals een gedetailleerde beschrijving van de feiten die aan de grondslag liggen van de klacht.

 

Afhandelingtermijn

De klager ontvangt na maximaal tien werkdagen, vanaf de ontvangstdatum van de klacht, een bevestigingsbericht tenzij hij binnen diezelfde termijn al een antwoord ontving.

Binnen maximum één maand, vanaf de ontvangstdatum van de klacht, ontvangt de klager een antwoord.

Wanneer deze termijn door uitzonderlijk omstandigheden niet kan worden nageleefd, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht.

 

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, kan u een klacht sturen naar de directie

Indien de klager geen antwoord heeft ontvangen of is hij het niet eens met de afhandeling van zijn klacht door de Compliance Officer, heeft hij de mogelijkheid deze in te dienen bij de directie van DNCA Finance Luxembourg. De directie kan aangeschreven worden op volgend adres:

DNCA Finance Luxemburg
Ter attentie van dhr Thomas Péan
1 Place d’Armes
L – 1136 LUXEMBURG
 

Procedure buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij het CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Indien de klager na de afhandeling van zijn klacht op directieniveau niet tevreden is, licht DNCA Finance Luxemburg haar gedetailleerde beslissing toe en houdt zij de klager schriftelijk op de hoogte van het bestaan van de procedure van buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij het CSSF.

Deze procedure vergemakkelijkt de geschillenbeslechting t.o.v. professionelen zonder een gerechtelijke tussenkomst, doch is dit geen bemiddelingsprocedure.

Bij het CSSF is een klacht ontvankelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de klacht eerder schriftelijk ingediend zijn bij de directie van DNCA Finance Luxemburg en heeft de klager hierna geen antwoord ontvangen of is hij het niet eens met de afhandeling van zijn klacht binnen de afhandelingtermijn van één maand vanaf de ontvangstdatum.

De buitengerechtelijke geschillenbeslechting wordt beheerst door de CSSF bepaling Nr. 16-07, beschikbaar op de website van het CSSF: http://www.cssf.lu/

Bij aanhoudende onenigheid kunt u toegang krijgen tot bemiddeling. De lijst van organen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting en hun contactgegevens, afhankelijk van uw land en/of dat van de betrokken dienstverlener, kan vrij worden geraadpleegd via de volgende link : https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_nl

Bijkomende informatie over deze klachtenprocedure is gratis op aanvraag beschikbaar.

 

Consumentenombudsdienst

In België, op voorwaarde dat de klacht eerder werd ingediend bij DNCA Finance Luxemburg, kunnen beleggers hun dossier ook indienen bij:

Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan, 8
1000 Brussel, België
Tel. : +32 2 702 52 00
Fax : + 32 2 808 71 20

 

Laatst bijgewerkt op : 15/03/2024

Beloningsbeleid
Informatie over nadelige gevolgen voor de duurzaamheid (PAI)

Verklaring over het due diligence-beleid met betrekking tot de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

Artikel 4 van de SFDR-verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector vereist transparantie over negatieve duurzaamheidseffecten op duurzame beleggingsdoelstellingen of op de bevordering van milieu- of sociale kenmerken bij het nemen van beleggingsbeslissingen over onze relevante producten.
DNCA Finance wil in haar beslissingen en organisatie meer rekening houden met negatieve duurzaamheidseffecten. Het beheer van deze onderwerpen zal worden vastgelegd in procedures om de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende teams te verduidelijken.
DNCA Finance houdt reeds rekening met negatieve duurzaamheidseffecten op beleggingsdoelstellingen en heeft diverse documenten gepubliceerd waarin dit wordt bevestigd.
DNCA Finance heeft namelijk haar beleid voor verantwoord beleggen gepubliceerd, dat een overzicht geeft van haar beleggingsbeleid en -praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Het illustreert het engagement voor verantwoord investeren in al zijn activiteiten, met inachtneming van de Franse en internationale regelgeving en de evolutie daarvan. Het beleid is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij.
Daarnaast heeft DNCA Finance een stembeleid ontwikkeld waarin de beginselen zijn vastgelegd waarnaar zij voornemens is te verwijzen bij de uitoefening van het stemrecht op algemene vergaderingen. Deze beginselen weerspiegelen de beste praktijken op het gebied van corporate governance en vormen de basis van onze filosofie en visie van een hoogwaardig corporate governance-systeem.
Dit stembeleid bevat een onderdeel "Corporate Responsibility" waarin wordt beschreven hoe DNCA Finance gelooft in de integratie van niet-financiële elementen in het beheer om de risico/rendementsverhouding op termijn te verbeteren.
Hoewel DNCA Finance van geval tot geval stemt over voorstellen van aandeelhouders op sociaal, politiek of milieugebied, steunen wij systematisch elke resolutie waarvan wij - na analyse - menen dat het onderwerp bijdraagt tot meer verantwoordelijke praktijken van de onderneming. Bovendien zal DNCA Finance voor aandeelhoudersresoluties stemmen waarin wordt verzocht om niet-financiële criteria op te nemen in het beloningsbeleid voor bestuurders, tenzij dergelijke verzoeken beperkingen inhouden die niet in het belang van de onderneming en haar aandeelhouders zijn.
DNCA Finance zet zich ook in voor de bestrijding van de klimaatverandering. Daarnaast werkt DNCA Finance samen met een gerenommeerde klimaatprovider om haar klanten oplossingen te bieden om klimaatrisico's zoals transitierisico en fysiek risico te integreren in hun beleggingsbeheer.
Ten slotte worden een aantal initiatieven ook beschreven in het algemene MVO-beleid van de Natixis-groep.
DNCA Finance is momenteel niet in staat om alle indicatoren met een negatief effect op de duurzaamheid te monitoren, aangezien een bepaalde hoeveelheid gegevens, waarvan de bronnen nog niet zijn geïdentificeerd, niet kan worden gebruikt om alle door de FRR-verordening vereiste verslagen op het niveau van de entiteit te verstrekken. DNCA Finance zal haar uiterste best doen om deze volledig te kunnen verstrekken en produceren en zal haar standpunt dienovereenkomstig aanpassen.
DNCA Finance is echter al in staat om de klimaatrisico's van al haar beleggingen in bedrijfsobligaties (aandelen en schuld) te beoordelen en is van plan om tegen eind juni 2021 een reeks niet-financiële prestatie-indicatoren te verstrekken voor de meeste van deze beleggingen.

Beleid inzake integratie van duurzaamheidsrisico's
Milieubeleid
Beleid voor het beheer van nadelige gevolgen voor de duurzaamheid