Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
Aanbevolen investeringsperiode
Aanbevolen investeringsperiode
De minimumperiode gedurende welke de investeerder bereid moet zijn zijn investering aan te houden. Als het belegde vermogen vóór deze periode geheel of gedeeltelijk wordt opgevraagd, loopt de belegger een groter risico dat de rendementsdoelstelling van het fonds niet wordt gehaald of zelfs dat het kapitaal verloren gaat.
Aandelen
Aandelen
Eigen vermogen is het geld dat door de aandeelhouders bij de oprichting of daarna is ingebracht, of dat ter beschikking van de onderneming is gelaten als ingehouden winst in de vorm van dividenden.
Aandelenrisico
Aandelenrisico
In geval van daling van de aandelenmarkten kan de vereffeningswaarde van het fonds dalen.
Actie
Actie
Het aandeel maakt deel uit van het eigen vermogen van de onderneming wanneer deze wordt opgericht. Het is dus een financieringsbron voor de onderneming, net als schuldbewijzen (schulden), waarvan het echter duidelijk verschilt. Het heeft een onbeperkte levensduur (het kan alleen worden vervreemd door het aandeel te verkopen, er is geen contractuele terugbetaling), en de houder van het aandeel draagt het volledige risico van de onderneming (hij of zij ontvangt geen inkomsten als de onderneming wordt geliquideerd en in geval van liquidatie komt de aandeelhouder op de tweede plaats na de schuldeiser bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop van activa, d.w.z. meestal kan hij of zij niets terugkrijgen). In ruil daarvoor geeft het aandeel de aandeelhouder recht op een deel van de winst en op deelname aan het bestuur van de onderneming via het stemrecht.
AFG/IRF Transparantiecode
AFG/IRF Transparantiecode
De transparantiecode is de Franse versie, goedgekeurd door de AFG en de FIR, van de door de EuroSIF opgestelde richtsnoeren inzake transparantie voor retailfondsen. Het is gebaseerd op de constatering dat het moeilijk is één enkele definitie van maatschappelijk verantwoord beleggen te geven, afgezien van de wijze waarop het wordt toegepast (rekening houden met niet-financiële criteria bij de samenstelling van effectenportefeuilles, dialoog met ondernemingen en uitoefening van stemrecht op de verschillende terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. Het doel van deze code is dan ook duidelijker informatie te verstrekken over fondsen die beweren duurzaam beleggen te zijn.
Alpha
Alpha
Een maatstaf voor de outperformance van een portefeuille, aandeel of effect ten opzichte van de theoretische performance. Het is een maatstaf voor het vermogen van een beheerder om waarde voor zijn cliënten te creëren door in staat te zijn aandelen of aandelen op te sporen die beter presteren dan gezien hun risico en gedurende een bepaalde periode zou moeten.
AMF
AMF (Autorité des marchés financiers)
De AMF, of Autorité des Marchés Financiers, is verantwoordelijk voor de bescherming van de beleggers en het toezicht op de verspreide informatie. Op het gebied van beleggingsfondsen is de AMF verantwoordelijk voor de goedkeuring van de oprichting van BEVEK's, FICP's, FCPI's en FIP's voordat deze onder het publiek worden verspreid.
Het keurt de voorgenomen omzettingen, fusies en vereffeningen van BEVEK's en FOL's goed.
Zij ziet toe op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, de professionele kwaliteit van de beheermaatschappijen en de correcte informatieverstrekking aan de houders van deelnemingsrechten en aandeelhouders, zowel wat de periodieke documentatie als wat de verkoopmethoden betreft.
Beheerskosten
Beheerskosten
De vergoeding van de beheermaatschappij geschiedt door de inhouding van beheersvergoedingen op het vermogen. De vergoedingen variëren naargelang het type fonds en worden vastgesteld door de beheermaatschappij. Netto-inventariswaarden en prestaties worden altijd weergegeven na aftrek van beheersvergoedingen en komen overeen met het werkelijke rendement voor de cliënt.
Behoorlijk bestuur
Behoorlijk bestuur
Corporate governance is een term die verwijst naar de organisatie van de macht binnen een onderneming, gericht op een eerlijk evenwicht tussen management, controle en aandeelhouders. Corporate governance maakt het mogelijk de betrekkingen tussen de belanghebbenden van een onderneming te regelen en het evenwicht en de transparantie van de macht te garanderen.
Belastingkrediet
Belastingkrediet
Aan elk door een Frans bedrijf uitgekeerd dividend is een belastingkrediet verbonden dat overeenkomt met 50% van het dividendbedrag. Bij de belastingaangifte telt de belastingplichtige het belastingkrediet op bij de ontvangen dividenden. Dit laatste wordt dan afgetrokken van de belasting of terugbetaald aan de aandeelhouder als deze niet belastingplichtig is.
Benchmark index
Benchmark index
Een instrument om de financiële prestaties van een beleggingsfonds te meten en te evalueren ten opzichte van een benchmark.
Bestuur
Bestuur
In ruime zin is corporate governance de organisatie van de controle en het beheer van de onderneming. In engere zin wordt de term corporate governance gebruikt om de relatie tussen de aandeelhouder en het bestuur van de vennootschap aan te duiden, en dus vooral het functioneren van de raad van bestuur of het bestuur en de raad van commissarissen. Financieel ondernemingsbestuur is het geheel van praktijken en processen die de onderneming hanteert om transparantie en integriteit op financieel gebied te waarborgen.
Beta
Beta
De bèta van een financieel waardepapier is een maatstaf voor de volatiliteit of gevoeligheid van het waardepapier, die het verband aangeeft tussen fluctuaties in de waarde van het waardepapier en schommelingen op de markt. Het wordt verkregen door de winstgevendheid van dit effect te regresseren op de winstgevendheid van de gehele markt. Door de bèta van een portefeuille te berekenen, meten wij de correlatie ervan met de markt (de gebruikte benchmark) en dus de blootstelling aan het marktrisico. Hoe lager de absolute waarde van de bèta van de portefeuille, hoe minder deze is blootgesteld aan marktschommelingen, en vice versa.
Beursindex
Beursindex
Een beursindex meet de algemene prestaties van markten of een sector. Het komt in het algemeen overeen met een gemiddelde van de koersen van een aantal aandelen die op grond van hun representativiteit zijn geselecteerd. De belangrijkste nationale indices van Euronext zijn de CAC 40 voor Parijs, de AEX voor Amsterdam en de BEL20 voor Brussel.
Bezoldiging
Bezoldiging
Deze indicator houdt rekening met lonen onder 60% van het nationale gemiddelde, algemeen aanvaard als de armoedegrens.
Het concept wordt wereldwijd toegepast, ongeacht de specifieke definitie van de armoedegrens in elk land. Het doel is de blootstelling aan abnormaal lage
Doel is de blootstelling aan abnormaal lage lonen volgens de IAO-statistieken over de arbeidsduur en het geschatte uurloon per sector te materialiseren.
Berekening: Gebaseerd op ILO-statistieken over werkuren en geschat uurloon per sector.
Binnenlandse waarde
Binnenlandse waarde
De omzet van het bedrijf bedraagt meer dan 50% in Europa.
Blend
Blend
Een mixfonds is een fonds zonder stijlvoorkeur dat een mix van waarde- en groeiaandelen omvat.
Bloomberg liquidity Score
Bloomberg liquidity Score
De Bloomberg Liquidity Score geeft de centile rang van het effect weer en wordt weergegeven met een relatieve waarde tussen 1 en 100. Een score van 100 is de meest liquide, met de laagste gemiddelde liquidatiekosten voor een reeks volumes.
Blootstellingsrisico
Blootstellingsrisico
Rekening houdend met name met het gebruik van derivaten en tijdelijke aan- en verkopen van effecten, mag de totale blootstelling van het fonds maximaal 200% bedragen in termen van vastleggingen (commitment ratio kleiner dan of gelijk aan 100%).
Bond Verbind Programma Risico's
Bond Verbind Programma Risico's
Het Compartiment kan beleggen in effecten die op de Chinese interbancaire obligatiemarkt worden verhandeld via het Hongkong Bond Connect-programma, dat onderworpen is aan bijkomende clearing- en afwikkelingsvereisten, mogelijke reglementaire wijzigingen en operationeel en tegenpartijrisico.
Bond vloer
Bond vloer
De uitoefenprijs van de call-optie stemt overeen met de obligatiebodem van de converteerbare obligatie en is derhalve variabel in de tijd en neigt naar de aflossingsprijs van de converteerbare obligatie.
Bottom-up
Bottom-up
De uitoefenprijs van de call-optie stemt overeen met de obligatiebodem van de converteerbare obligatie en is derhalve variabel in de tijd en neigt naar de aflossingsprijs van de converteerbare obligatie.
Bruin aandeel
Bruin aandeel
Het bruine aandeel meet het aandeel van de investeringen van een portefeuille die activiteiten financieren die strijdig zijn met de overgang naar een koolstofarme economie.
CAC40
CAC40
Dit is de bekendste Franse index. Zij omvat 40 aandelen die worden gekozen uit de top 100 van de marktkapitalisaties van de SRD. Het is een zeer nauwkeurige indicator, omdat hij wordt aangepast telkens wanneer het kapitaal van een van de ondernemingen die deel uitmaken van de index of de korf van aandelen waarop hij is gebaseerd, verandert. Bovendien wordt de samenstelling ervan vier maal per jaar door een wetenschappelijke raad geëvalueerd.
CAGR
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Samengestelde jaarlijkse groeivoet of actuariële rentevoet (of gemiddelde jaarlijkse groeivoet). Dit is het samengestelde groeipercentage: een bedrag dat in twee jaar van 100 naar 121 gaat, is gegroeid met een actuarieel percentage (CAGR) van 10% per jaar.
Cash flow
Cash flow
De kasstroom vertegenwoordigt alle kasstromen die door de activiteiten van een onderneming worden gegenereerd. Voor analisten en crediteuren is het een goede manier om de solvabiliteit en duurzaamheid van een onderneming te beoordelen. Het is ook een indicator van het vermogen van een onderneming om haar investeringen te financieren uit haar activiteiten of van haar vermogen om dividenden uit te keren aan haar aandeelhouders.
CDP
CDP (Carbon Disclosure Project)
Het CDP is een non-profitorganisatie die de impact van 's werelds belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen op de klimaatverandering wil bestuderen. Elk jaar stuurt het CDP de belangrijkste bedrijven ter wereld een vragenlijst over de manier waarop zij klimaatverandering aanpakken (strategie, risico's en kansen, enz.) en over hun broeikasgasemissies (directe, indirecte en geïnduceerde emissies, reductiedoelstellingen en -beleid, enz.)
CDS
CDS (Credit Default Swap)
De credit default swap is de meest klassieke vorm van kredietderivaten. Een CDS stelt de belegger in staat zich te beschermen tegen het risico dat een emittent van obligaties in gebreke blijft. De belegger betaalt een derde partij een regelmatige geldstroom en ontvangt van die derde partij een vooraf bepaalde betaling in geval van de gevreesde wanbetaling.
CFD
CFD (Contract For Differences)
Een regeling in een termijncontract waarbij de afrekeningsverschillen cash worden betaald, in plaats van met de levering van fysieke goederen of effecten.
CICE
CICE (Belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid)
Het belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid heeft tot doel bedrijven meer armslag te geven om te investeren, nieuwe markten aan te boren, te innoveren, onderzoek en innovatie te bevorderen, personeel aan te werven, hun bedrijfskapitaal te herstellen of de ecologische en energietransitie te ondersteunen door de arbeidskosten te verlagen.
Classificatie SFDR
Classificatie SFDR
De SFDR-verordening verplicht vermogensbeheerders hun fondsen in te delen volgens drie artikelen van de nieuwe pan-Europese richtlijn.
Conversiepremie
Conversiepremie
De conversiepremie vertegenwoordigt de meerkost van een aandeel verkregen door de aankoop van een converteerbare obligatie die onmiddellijk in een aandeel wordt geconverteerd.
Conversierisico
Conversierisico
Het kan voor de beheermaatschappij of de beleggingsbeheerder (s) moeilijk zijn om het gedrag van de effecten tijdens de conversie te beoordelen. In het geval van conversie in aandelen kan de Beheermaatschappij of de Beleggingsbeheerder (s) gedwongen worden om deze nieuwe aandelen te verkopen als het beleggingsbeleid van het betreffende Fonds het bezit van aandelen in zijn portemonnee. Deze gedwongen verkoop en de toegenomen beschikbaarheid van deze aandelen kunnen een impact hebben op de marktliquiditeit door onvoldoende vraag naar deze aandelen.
Converteerbare obligatie
Converteerbare obligatie
Een obligatie die kan worden omgezet in een vooraf bepaald aantal aandelen van de onderneming op bepaalde tijdstippen tijdens de looptijd, gewoonlijk naar goeddunken van de converteerbare obligatiehouder.
Correlatie
Correlatie
Verwijst naar de sterkte van het verband tussen twee effecten of activaklassen. Twee historisch gecorreleerde activa zullen de neiging hebben systematisch in dezelfde richting als elkaar te bewegen (in dezelfde of tegengestelde richting), terwijl twee niet-gecorreleerde activa onverschillig ten opzichte van elkaar zullen bewegen.
Correlatiecoëfficiënt
Correlatiecoëfficiënt
De correlatiecoëfficiënt is een maat voor de correlatie. Het wordt gebruikt om de verhouding tussen twee activa over een bepaalde periode te bepalen. Een positieve coëfficiënt betekent dat de twee activa in dezelfde richting bewegen. Omgekeerd betekent een negatieve coëfficiënt dat de activa in de tegenovergestelde richting bewegen. De correlatie of decorrelatie kan meer of minder sterk zijn en varieert tussen -1 en 1.
Corruptie en belastingontduiking
Corruptie en belastingontduiking
Deze indicator houdt rekening met fiscale en corruptiegerelateerde aspecten:
- Bedrijfsethiek en corruptie bij particuliere en openbare activiteiten,
- Verlies van overheidsinkomsten door belastingontduiking.
Coupon
Coupon
De coupon is het bedrag van de vergoeding (rente) die op geregelde tijdstippen aan de obligatiehouders wordt betaald. De betaling van de coupons kan min of meer in de tijd worden gespreid en de rente wordt soms pas betaald bij de terugbetaling van de lening na kapitalisatie (nulcouponleningen).
Cyclisch aandeel
Cyclisch aandeel
Een cyclisch aandeel is een beursgenoteerd bedrijf waarvan de koers de neiging heeft de ontwikkeling van de economische cycli te volgen. Een cyclisch aandeel zal normaal variëren naargelang van de macro-economische factoren en zijn prijs zal de verschillende cycli volgen. Een cyclisch aandeel zal dus ook meebewegen met de beurscycli.
Defect
Defect
Wanneer de emittent van een obligatie de aan de obligatie verbonden rente niet betaalt - of niet in staat is de beleggers het door hen geïnvesteerde kapitaal terug te betalen - is er sprake van wanbetaling.
Defensieve waarde
Defensieve waarde
Een bedrijf waarvan de activiteiten niet gecorreleerd zijn met het economische klimaat en de cycli.
Dekkingspercentage
Dekkingspercentage
De dekkingsgraad meet het aandeel van de emittenten (aandelen en bedrijfsobligaties) in de berekening van de niet-financiële indicatoren. Deze maatstaf wordt berekend als een % van het nettovermogen van het fonds, gecorrigeerd voor contanten, geldmarktinstrumenten, derivaten en elk vehikel dat niet onder "beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties" valt. Het dekkingspercentage van de portefeuille en de benchmark is identiek voor alle gepresenteerde indicatoren.
Delta
Delta
De delta is een indicator voor de gevoeligheid van een optiepremie voor een bepaalde determinant (prijs van de onderliggende waarde, tijd, volatiliteit).
Derivaten
Derivaten
Financiële instrumenten waarvan de waarde wordt afgeleid van de waarde van een onderliggende waarde (een aandeel, grondstof of mandje effecten, zoals een index die een aandelenmarkt vertegenwoordigt).
Dividenden
Dividenden
Dividenden worden gebruikt om de inbrengers van eigen vermogen (de aandeelhouders) te belonen; zij worden doorgaans uitgekeerd uit de nettowinst van het boekjaar, maar kunnen ook worden onttrokken aan de overgedragen winst of aan de reserves.
Dividendrendement
Dividendrendement
Jaarlijkse dividenden per aandeel / Prijs per aandeel.
DN/EBITDA
DN/EBITDA (Netto schuld / EBITDA)
De verhouding tussen de nettoschuld en het bruto-exploitatieoverschot. Het wordt gebruikt om de financiële hefboomwerking van een onderneming in te schatten.
Dow Jones Industrial Average
Dow Jones Industrial Average
De Dow Jones Industrial Average (DJIA) is de Amerikaanse beursindex. Deze index werd in 1884 opgesteld en is de bekendste en oudste ter wereld. Hij omvat 30 grote bedrijven, maar de samenstelling ervan is in de loop der tijd veranderd door het toe- en uittreden van indexen. Zo is alleen General Electric sinds de oprichting in de index gebleven.
DPS
DPS (Dynamic Portfolio Swap)
Een kredietportefeuillederivaat, in het bijzonder een risicodekkkingsovereenkomst op een portefeuille waarin de koper van de bescherming de eigenlijke samenstelling van de portefeuille gedurende de looptijd van de overeenkomst kan wijzigen op basis van uitgebreide criteria om de activa of obligaties te selecteren die in de portefeuille zijn opgenomen.
Duurzaamheidsrisico
Duurzaamheidsrisico
Dit product is onderhevig aan duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd in de Verordening 2019/2088 (artikel 2(22)) door milieu-, sociale of governancegebeurtenissen of -omstandigheden die, indien zij zich voordoen, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen hebben. Hoewel de ESG-benadering in het beleggingsproces van de portefeuille kan worden geïntegreerd, is het niet de eerste beleggingsdoelstelling om het duurzaamheidsrisico te beperken. Het beleid inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij".
Duurzame economische overgang
Duurzame economische overgang
De duurzame economische transitie is een evolutie naar een nieuw economisch en sociaal model, een model van duurzame ontwikkeling dat onze manieren van consumeren, produceren, werken en samenleven vernieuwt om een antwoord te bieden op de grote milieu-uitdagingen van klimaatverandering, grondstoffenschaarste, het versnelde verlies aan biodiversiteit en de toename van milieugezondheidsrisico's.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een macroconcept dat bestaat uit het idee dat menselijke samenlevingen moeten leven en in hun behoeften moeten voorzien zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De "officiële" definitie van duurzame ontwikkeling werd voor het eerst uitgewerkt in het Bruntland-rapport van 1987. Dit rapport was de synthese van de eerste VN-Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling.
EBIT
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - Winst vóór interesten en belastingen)
EBIT is alle winst vóór rentebetalingen en inkomstenbelastingen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van EBIT, is de manier waarop hij de effecten van de verschillende kapitaalstructuren en belastingvoeten van verschillende ondernemingen wegneemt. Door zowel belastingen als interestkosten uit te sluiten, bekijkt het cijfer vooral de winstcapaciteit van een onderneming, waardoor het makkelijker wordt om ondernemingen onderling met elkaar te vergelijken.
EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen)
Analyseert en vergelijkt de rentabiliteit tussen ondernemingen en sectoren, doordat het de effecten van financierings- en boekhoudkundige beslissingen elimineert.
ECB
ECB (Europese Centrale Bank)
De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank die verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke Europese munt, de euro. De belangrijkste taak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en de prijsstabiliteit in de eurozone. De eurozone omvat de negentien landen van de Europese Unie die sinds 1999 de euro hebben ingevoerd.
Economische activa
Economische activa
De economische activa van de onderneming zijn de som van haar vaste activa en haar behoefte aan bedrijfskapitaal (bedrijfskapitaal en niet-bedrijfskapitaal), dat is wat zij nodig heeft om te draaien. Het is dus gelijk aan de som van de netto uitstaande bedragen die door de onderneming in de exploitatie- en investeringscyclus zijn vastgelegd. Het wordt ook wel geïnvesteerd kapitaal of toegezegde bedrijfsmiddelen genoemd. Het wordt gefinancierd met eigen vermogen en nettoschuld.
Effecten
Effecten
Een effect is een verhandelbaar, uitwisselbaar en fungibel financieel instrument dat ter beurze kan worden genoteerd. De belangrijkste effecten zijn aandelen, obligaties, verhandelbare schuldbewijzen, rechten van deelneming in beleggingsfondsen, warrants, beleggingscertificaten, warrants, opties en aandelenopties.
Engagementbeleid
Engagementbeleid
Document waarin het proces wordt gespecificeerd waarmee de beheermaatschappij als belegger de integratie van ESG- en MVO-kwesties wil bevorderen in de ondernemingen waarin zij belegt.
ESG
ESG (Milieu, Sociaal, Bestuur)
Dit internationale acroniem wordt door de financiële gemeenschap gebruikt om de milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) aan te duiden die doorgaans de drie pijlers van de niet-financiële analyse vormen. Zij worden in aanmerking genomen bij een maatschappelijk verantwoord beheer. Aan de hand van ESG-criteria kan de verantwoordelijkheid van ondernemingen ten aanzien van het milieu en hun stakeholders (werknemers, partners, onderaannemers en klanten) worden geëvalueerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
Dit houdt in dat belangrijke milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) in het traditionele (ook mainstream genoemd) beheer in aanmerking worden genomen en ter beschikking worden gesteld van alle managementteams, om te bevorderen dat ESG rechtstreeks in aanmerking worden genomen bij de parameters voor financiële analyse en portefeuilleconstructie.
ETI
ETI (Middelgrote bedrijven)
Een middelgrote onderneming is een onderneming met 250 tot 4999 werknemers en een omzet van maximaal 1,5 miljard euro of een balanstotaal van maximaal 2 miljard euro.
Een onderneming met minder dan 250 werknemers maar een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro wordt ook als een ETI beschouwd.
Euronext
Euronext
Euronext is de naam van de fusie van de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam. Het is de nieuwe Europese beurs.
Het is de belangrijkste beurs in Euroland geworden. In 2007 fuseerde zij met de New York Stock Exchange tot de grootste groep beurzen ter wereld: NYSE Euronext.
EV
EV (Enterprise value - Bedrijfswaarde)
Marktwaarde van gewone aandelen + marktwaarde van preferente aandelen + marktwaarde van schulden + minderheidsbelang - cash en investeringen.
FCF
FCF (Free Cash Flow - Vrije Cashflow)
Een maatstaf voor de financiële prestaties berekend als de operationele cashflow min de bedrijfsinvesteringen. FCF wordt berekend als: EBIT(1-belastingvoet) + waardevermindering & afschrijving - verandering in het nettowerkkapitaal - kapitaaluitgaven.
FCP
FCP (Fonds Commun de Placement)
Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is een ICBE. Het is een collectieve belegging die door een beheermaatschappij wordt gecreëerd. Een GBF is een mede-eigendom van effecten, waarvan de houders deelnemingsrechten bezitten.
Fiscaal risico
Fiscaal risico
Er is geen specifieke toelichting van de Chinese belastingautoriteiten op het vasteland met betrekking tot de behandeling van inkomstenbelasting en andere categorieën belastingen die door institutionele beleggers tijdens CIBM-onderhandelingen verschuldigd zijn. in aanmerking komende buitenlanders via Bond Connect. Daarom zijn er onzekerheden over de belastingverplichtingen van de beleggingsportefeuille voor verhandeling op CIBM via Bond Connect.
GARP
GARP (Groei tegen een redelijke prijs)
Het is een redelijk geprijsd groeimanagement. Het begunstigt bedrijven waarvan de winstgroei boven het gemiddelde groeitempo van de markt ligt. Hij waakt er echter voor om deze groeiaandelen tegen een te hoge prijs te kopen, terwijl een traditionele groeimanager ze zou zijn blijven kopen.
Gendergelijkheid
Gendergelijkheid
Deze indicator houdt rekening met de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen met betrekking tot hun positie en opleiding. Het doel is structurele
structurele ongelijkheden. De loonkloof wordt berekend op basis van verschillen in uurloon, het aandeel van mannen en vrouwen in de beroepsbevolking per sector en het verschil in arbeidsduur tussen mannen en vrouwen.
Berekening: De loonkloof omvat :
- De verschillen in uurloon.
- Het aandeel van mannen en vrouwen in een bepaalde sector - veroorzaakt door verschillen in arbeidstijd tussen mannen en vrouwen)
Geografisch en portefeuilleconcentratierisico
Geografisch en portefeuilleconcentratierisico
Sommige strategieën kunnen hun beleggingen concentreren op bedrijven in specifieke regio's van de wereld, wat meer risico inhoudt dan een bredere belegging. Bijgevolg kunnen deze strategieën slechter presteren dan fondsen die in andere delen van de wereld beleggen wanneer de economieën in hun beleggingsgebied moeilijkheden ondervinden of hun aandelen anderszins in het nadeel zijn. Bovendien kunnen de economieën in het beleggingsgebied van deze strategie aanzienlijk worden beïnvloed door ongunstige politieke, economische of regelgevende ontwikkelingen.
Gestion benchmarkée
Gestion benchmarkée
Het beheer streeft er hoofdzakelijk naar het beter te doen dan een belangrijke marktindex (CAC40, S&P, enz.), bekend als de benchmark, met een beperkt risico. De prestaties liggen over het algemeen dicht bij die van de benchmark.
Gestion groei
Gestion groei
Groeimanagement wordt gekenmerkt door investeringen in groeiaandelen (bedrijfsontwikkeling en winstgroei). De beleggingssectoren zijn cyclisch. De volatiliteit is groter bij dit type beheer. Rendementen zijn ook hoger door bullmarkten. Zij kunnen echter worden verlaagd in geval van een marktdaling.
Gevoeligheid
Gevoeligheid
De gevoeligheid van een obligatie meet de procentuele verandering in haar waarde veroorzaakt door een bepaalde verandering in de rentevoet.
Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid
Deze indicator houdt rekening met de kosten van werkgerelateerde ongevallen en sterfgevallen.
Het dekt ziektekosten, inkomensverlies en waardeverlies door overlijden.
Berekening: Combinatie van sociale risico-uren van de IAO wegens gezondheid en veiligheid
Global Compact
Global Compact
Het Global Compact van de Verenigde Naties brengt bedrijven, organisaties, agentschappen van de Verenigde Naties, werknemers en het maatschappelijk middenveld samen rond tien universeel erkende beginselen om stabielere en inclusievere samenlevingen op te bouwen. Het Global Compact, een kader voor vrijwillige inzet, een internationaal referentiekader, een platform voor actie en uitwisseling, is 's werelds grootste initiatief op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, met meer dan 12.000 deelnemers in 170 landen.
Groei/opbrengst aandelenrisico
Groei/opbrengst aandelenrisico
Aandelenbeleggingen kennen doorgaans grotere schommelingen dan obligatiebeleggingen, maar hebben ook een groter groeipotentieel. De prijzen van aandelenbeleggingen kunnen soms sterk schommelen als reactie op de activiteiten en resultaten van individuele ondernemingen, of in verband met de markt of het economische klimaat.
Groei waarde
Groei waarde
Groeiaandelen zijn een soort aandelen die gekenmerkt worden door een lage of geen dividenduitkering. Deze ondernemingen moeten over het algemeen hun winsten opnieuw investeren om hun ontwikkeling in stand te houden.
Groene investeringen
Groene investeringen
Voor een onderneming, een regering of een vereniging zijn CAPEX (kapitaaluitgaven) de totale investeringsuitgaven (materiële en immateriële) voor de aankoop van professioneel materiaal. Het wordt in het Frans meestal vertaald met de uitdrukking "dépenses d'investissement de capital".
Handelspapier
Handelspapier
Het handelspapier is een verhandelbaar schuldbewijs dat het bestaan van een vordering ten gunste van de houder vaststelt en dat voor de betaling ervan zal worden gebruikt. Handelspapier wordt door ondernemingen uitgegeven om hen in staat te stellen op korte of middellange termijn geld te lenen van alle kapitaalverschaffers, zonder een traditionele banklening te hoeven aangaan.
Hedge funds
Hedge funds
Een algemene benaming voor fondsen die streven naar absoluut rendement door te beleggen in financiële markten en/of gebruik te maken van niet-traditionele technieken voor portefeuillebeheer. Hedgefondsen kunnen beleggen volgens een breed scala aan strategieën, van de meest conservatieve tot de meest agressieve.
Hefboomeffect
Hefboomeffect
Een situatie waarin een fonds is blootgesteld aan een portefeuille van activa waarvan de waarde hoger is dan de totale waarde van zijn nettovermogen. Hefboomwerking kan worden gecreëerd door derivaten te kopen om dezelfde blootstelling te verkrijgen als door het actief rechtstreeks te kopen, maar met gebruikmaking van slechts een fractie van het kapitaal.
Hoog volatiliteitsrisico
Hoog volatiliteitsrisico
Meting van schommelingen in de waarde van een actief rond zijn gemiddelde waarde. Het wordt wiskundig berekend door de standaarddeviatie van het rendement op het actief. Volatiliteit is een risico-indicator: hoe hoger deze is, hoe hoger het risico statistisch is.
ICBE-vergunning
ICBE-vergunning
De richtlijn inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten is van toepassing op alle EU-landen. Zij stelt een gemeenschappelijk regelgevingskader vast
kader voor alle aan het publiek verstrekte middelen.
In aanmerking komend voor PEA
In aanmerking komend voor PEA
Een BEVEK komt in aanmerking voor de PEA wanneer zij onder Frans recht valt en ten minste 60% Franse aandelen bezit.
Een beleggingsfonds komt in aanmerking voor de PEA wanneer het onder Frans recht valt en ten minste 75% Franse aandelen bezit.
Indexbeheer
Indexbeheer
Het doel van dit type beheer is een rendement te behalen dat perfect overeenkomt met dat van een marktindex.
In- en uitstapkosten
In- en uitstapkosten
De instapvergoeding is een commissie die in rekening wordt gebracht bij de inschrijving op aandelen van BEVEK's en GBF's. Het maximumbedrag staat op het informatieblad. De uitstapvergoeding is een vergoeding die wordt aangerekend bij de terugkoop van aandelen van BEVEK's en GBF's. Het maximumbedrag staat op het informatieblad.
Inflatierisico
Inflatierisico
Het inflatierisico verwijst naar de risico's in verband met veranderingen als gevolg van werkelijke of verwachte inflatie. De waarde van aan de inflatie gekoppelde financiële instrumenten kan veranderen als gevolg van feitelijke of verwachte veranderingen in de inflatiepercentages.
Informatieverhouding
Informatieverhouding
De informatieratio is een indicator voor de outperformance van een fonds ten opzichte van zijn benchmark. Hoe hoger de informatieverhouding, hoe beter de
het fonds. Het wordt als volgt berekend: Informatieverhouding = relatieve jaarlijkse prestatie / tracking error.
Inschrijvingsformulier
Inschrijvingsformulier
De warrant is een financieel instrument dat het recht geeft om in te schrijven op een aandeel tegen een vaste prijs op een bepaalde datum. Kenmerken: warrants geven het recht om tot een bepaalde datum een hoeveelheid aandelen te kopen tegen een vaste prijs (uitoefenprijs). Deze warrants zijn vrij verhandelbaar en beursgenoteerd en kunnen worden uitgeoefend vanaf de datum van uitgifte tot de vervaldatum (tussen 3 en 5 jaar).
Rente: dankzij de warrant kunt u geïnteresseerd zijn in de stijging of daling van een aandeel zonder dat u evenveel kapitaal hoeft te investeren als wanneer u rechtstreeks aandelen zou kopen.
Risico: Het risico is hetzelfde als bij een arrestatiebevel. De warrant reageert op de volatiliteit van zijn onderliggende waarde.
Instandhoudingsrisico
Instandhoudingsrisico
De activa van het Paraplufonds worden bewaard door de Bewaarder en beleggers lopen het risico dat de Bewaarder niet in staat zal zijn om alle activa van het Paraplufonds binnen korte tijd terug te geven in het geval dat de Bewaarder failliet gaat.
Internationaal investeringsrisico
Internationaal investeringsrisico
Internationaal beleggen is de selectie van wereldwijde beleggingsinstrumenten als onderdeel van een geografisch gediversifieerde portefeuille.
Internationale waarde
Internationale waarde
Onderneming met meer dan 50% van haar omzet buiten Europa.
Investeringen in sociale en milieueffecten
Investeringen in sociale en milieueffecten
Een beleggingsaanpak die gericht is op het creëren van een positief effect dat verder gaat dan financieel rendement. Deze investeringen zijn met name gericht op de financiering van sleutelsectoren van de duurzame transitie, zoals duurzame landbouw, hernieuwbare energie of microfinanciering.
Investment Grade
Investment Grade
Investment grade komt overeen met ratings van ratingbureaus tussen AAA en BBB- op de schaal van Standard & Poor's. Zij komen overeen met een laag risiconiveau. Ze worden ook wel High Grade genoemd. Er zij op gewezen dat sommige institutionele beleggers op grond van hun statuten verplicht zijn uitsluitend te beleggen in ondernemingen van beleggingskwaliteit.
ISIN-code
ISIN-code (Internationaal identificatienummer voor effecten)
De ISIN-code is het internationale nummeringsysteem voor de identificatie van effecten. Het is een alfanumerieke code van 12 tekens die op de beurs genoteerde effecten identificeert. Met ingang van de overgangsdatum (eind juni 2003) heeft het Franse codificatiebureau de Sicovam-code opgegeven ten gunste van de ISIN-norm zoals gedefinieerd door de ISO 6166-norm.
Juridisch risico
Juridisch risico
Het gebruik van total return swaps (TRS) kan juridische en contractuele risico's met zich meebrengen.
Kapitalisatie
Kapitalisatie
De waarde van een kapitaal dat wordt verkregen door automatische herbelegging van inkomsten (rente, dividenden, meerwaarden uit verkopen, enz.).
Kinderarbeid
Kinderarbeid
Deze indicator houdt rekening met het toekomstige verlies aan inkomsten door kinderarbeid en de kosten van onderwijs.
Berekening: Combinatie van sociale risico-uren van de IAO als gevolg van kinderarbeid en monetariseringsfactor van de reële prijzen.
KMO
KMO (Kleine en middelgrote ondernemingen)
Tot de categorie kleine en middelgrote ondernemingen behoren ondernemingen met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van ten hoogste 43 miljoen euro.
Koolstofvoetafdruk
Koolstofvoetafdruk
De term "koolstofvoetafdruk" verwijst naar de meting van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die wordt uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen, door bedrijven of door levende wezens. De berekening van de koolstofvoetafdruk helpt bij het bepalen van de strategieën en oplossingen die het meest geschikt zijn voor elke activiteitensector, en helpt dus om doeltreffender deel te nemen aan de vermindering van de broeikasgasemissies.
Kort beheer
Kort beheer
Een beheersstijl waarbij een actief, zoals een aandeel, wordt verkocht zodat de prestatie van de belegging uitsluitend afhangt van het gedrag van het actief gedurende de periode waarin het wordt aangehouden.
Kredietrisico
Kredietrisico
Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Landgebruik
Landgebruik
Deze indicator houdt rekening met :
i) Bouwland
(ii) Weiland
(iii) Niet-duurzame bossen
Langdurig beheer
Langdurig beheer
Een beheersstijl waarbij een activum, zoals een aandeel, zo wordt gekocht dat het rendement van de belegging uitsluitend afhangt van het gedrag van het activum gedurende de periode waarin het wordt aangehouden.
LFL
LFL (Like-For-Like)
Een vergelijking van de omzet van dit jaar met die van het voorgaande jaar voor een bepaalde onderneming, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de activiteiten die in beide perioden hebben plaatsgevonden. Dit is een waarderingsmethode die tot doel heeft de effecten van expansie, overname en wisselkoersen of andere gebeurtenissen die de omzet van de onderneming kunstmatig kunnen verhogen, uit te sluiten. Bedrijven kunnen de LFL-omzet bekendmaken voor verschillende perioden, zoals per kwartaal en per jaar.
Liquiditeit
Liquiditeit
Het gemak waarmee een activum op de markt kan worden gekocht of verkocht zonder de prijs ervan aanzienlijk te beïnvloeden.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico
De marktontregelingen kunnen een impact hebben op de prijsvoorwaarden, waardoor het fonds ertoe kan gebracht worden posities te vereffenen, op te starten of te wijzigen.
Lucht- en waterverontreiniging
Lucht- en waterverontreiniging
Deze indicator houdt rekening met:
i) Lucht: zwaveloxide, stikstofoxide, fijne deeltjes en giftige organische stoffen.
ii) Water: stikstof- en fosfaatemissies, toxische organische stoffen en zware metalen.
Marktkapitalisatie
Marktkapitalisatie
Marktkapitalisatie is de waarde, tegen marktprijs, van alle effecten die een onderneming vertegenwoordigen. Het is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de aandelenprijs.
MSCI Europe
MSCI Europe
Een aandelenindex uitgedrukt in euro die bestaat uit ongeveer 600 Europese aandelen. Het is representatief voor de ontwikkeling van de belangrijkste Europese aandelenmarkten.
MSCI World
MSCI World
Een aandelenindex die bestaat uit bijna 1.500 wereldwijde ondernemingen waarvan het gewicht is gebaseerd op de marktkapitalisatie en die ongeveer 85% van de kapitalisatie van elk van hun respectieve landen vertegenwoordigen.
Multi-support contract
Multi-support contract
Het is een levensverzekeringscontract waarmee u uw spaargeld kunt beleggen in verschillende beleggingsinstrumenten (aandelen, obligaties, onroerend goed, eurofondsen, enz.). De verzekeringnemer is vrij om zijn kapitaal toe te wijzen en kan de toewijzing op elk moment wijzigen dankzij arbitrage.
MVI
MVI (Maatschappelijk verantwoord investeren)
Maatschappelijk verantwoord investeren (SRI) is een vorm van financieel beheer waarbij criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) systematisch en traceerbaar in het financieel beheer worden geïntegreerd. Duurzaam beleggen bevordert een verantwoordelijke economie door portefeuillebeheerders aan te moedigen rekening te houden met extrafinanciële criteria bij de selectie van ondernemingen waarin wordt belegd. Het wordt ook wel "de toepassing van de beginselen van duurzame ontwikkeling op investeringen" genoemd.
MVO
MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een micro-economisch begrip dat verwijst naar het feit dat bedrijven bij hun activiteiten vrijwillig rekening houden met sociale, maatschappelijke en milieuaspecten. De activiteiten van ondernemingen worden hier in de ruimste zin opgevat: economische activiteiten, interne interacties (werknemers, managers, aandeelhouders) en externe interacties (leveranciers, klanten, anderen).
NASDAQ
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
De NASDAQ, of National Association of Securities Dealers Automated Quotations, is de tweede grootste markt in de Verenigde Staten, waar de meeste bedrijven met hoge groeicijfers te vinden zijn, vooral in de sectoren nieuwe technologie, computer, telecommunicatie en biotechnologie.
Nettoschuld (ND)
Nettoschuld (ND)
De nettoschuld van een onderneming is het saldo van enerzijds de financiële schulden en anderzijds de liquide middelen en de financiële beleggingen. Zij vertegenwoordigt de krediet- of debetpositie van de onderneming ten opzichte van derden en buiten de exploitatiecyclus om. Dit saldo wordt gebruikt bij de berekening van het hefboomeffect.
Netto vermogenswaarde
Netto vermogenswaarde
De netto-inventariswaarde van een aandeel of deelnemingsrecht van een BEVEK is de waarde van alle activa van het fonds op een bepaald moment, gedeeld door het aantal aandelen of deelnemingsrechten waarop is ingeschreven. In het algemeen worden de netto-inventariswaarden van BEVEK's en GBF's elke werkdag berekend. Fortuneo streeft ernaar fondsen aan te bieden met een dagelijkse netto-inventariswaarde.
NIG
NIG (Non-Investment Grade)
In de context van schuld- of obligatierating heeft een non-investment grade (of speculative grade of high yield) effect een rating tussen BB+ en D. Deze rating geeft aan dat de emittent waarschijnlijk in gebreke zal blijven vanwege zijn hoge schuld ten opzichte van zijn eigen vermogen.
Nominaal
Nominaal
Voor obligaties en futures wordt de nominale waarde gebruikt. De nominale waarde is de oorspronkelijke waarde op het moment van uitgifte.
Nominale rentevoet
Nominale rentevoet
Dit is de rentevoet van een lening. Het wordt gebruikt om de verschuldigde rente te berekenen. Bij een obligatie bepaalt de nominale rentevoet de rente die in de vorm van coupons door de lener aan de obligatiehouders wordt betaald.
Nominale waarde van een obligatie
Nominale waarde van een obligatie
De nominale waarde van een obligatie is het bedrag waarover de rente wordt berekend. Deze waarde wordt op de obligatie geschreven. Meer precies komt de nominale waarde van een obligatie overeen met het deel van de lening waarop daadwerkelijk is ingeschreven.
Obligatierisico 144A
Obligatierisico 144A
Rule 144A wijzigt de beperkingen van de Securities and Exchange Commission (SEC) op de handel in onderhands geplaatste effecten, zodat deze beleggingen kunnen worden verhandeld onder gekwalificeerde institutionele kopers, en met kortere aanhoudingsperioden - zes maanden of een jaar, in plaats van de gebruikelijke periode van twee jaar. Hoewel de regel, die in 2012 werd ingevoerd, de liquiditeit van de betrokken effecten aanzienlijk heeft verhoogd, heeft hij ook tot bezorgdheid geleid dat hij frauduleuze buitenlandse aanbiedingen kan helpen vergemakkelijken en het aanbod van effecten aan het grote publiek kan beperken.
Omzet (CA)
Omzet (CA)
De omzet bestaat uit de totale verkochte productie. De evolutie ervan is de basis van elke analyse. Het moet worden onderverdeeld in drie termen: volume (verkochte hoeveelheden), prijs (inflatie, wisselkoersen) en veranderingen in de omvang.
Operationele marge
Operationele marge
De maatstaf voor de proportie van de omzet van een onderneming die overblijft na betaling van de variabele productiekosten zoals lonen, grondstoffen, enz. Een onderneming heeft een gezonde operationele marge nodig om haar vaste kosten, zoals interest op schulden, te kunnen betalen.
Optie
Optie
Een optie is een afgeleid product waarmee u op de toekomstige prijs van een financieel actief kunt wedden voor speculatie- of verzekeringsdoeleinden. Zij geeft het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van een financieel actief (aandeel, obligatie, aandelenindex, valuta, grondstof, ander afgeleid product, enz.
P/B
P/B
De Price to Book Ratio is de verhouding tussen de marktwaarde van aandelen (marktkapitalisatie) en de boekwaarde ervan. Het wordt gebruikt om de marktwaardering van een onderneming te vergelijken met haar boekwaarde.
P/CF
P/CF (Aandelenkoers/Cashflow per aandeel)
De koers-cashflowratio is een indicator voor de waardering van een aandeel.
PEA
PEA (Aandelen spaarplan)
De PEA werd opgericht bij de wet van 16 juli 1992 om belastingbetalers aan te moedigen in het kapitaal van ondernemingen te investeren. Op voorwaarde dat er gedurende vijf jaar vanaf de datum van de eerste uitkering geen onttrekkingen plaatsvinden, kan het PEA worden gebruikt voor het beheer van een portefeuille van Franse effecten (aandelen, FCP, FCPI die in aanmerking komen voor het PEA), en sinds 2002 van bepaalde Europese effecten. Stortingen in een PEA zijn beperkt tot 150.000 euro (sinds 1 januari 2014) en een echtpaar dat samen belastingplichtig is, kan twee PEA's openen.
PEA / PME
PEA / PME
De PEA-PME is een nieuwe effectenrekening die investeringen in het MKB (kleine en middelgrote ondernemingen) en ETI's (middelgrote ondernemingen) mogelijk maakt. Met de PEA-PME, die toegankelijk is voor iedereen die in Frankrijk woont, kunt u een portefeuille van Europese aandelen en ICBE's beheren en tegelijkertijd profiteren van belastingvoordelen.
Permanent obligatierisico
Permanent obligatierisico
Perpetuele obligaties zijn beleggingsproducten die het midden houden tussen aandelen en obligaties. Hun prijs is zeer gevoelig voor renteschommelingen. Zij combineren een lange looptijd met een hoge blootstelling aan het renterisico.
PER of K/W
PER of K/W (Price Earnings Ratio - Koers-winstverhouding)
Een waarderingsratio van de actuele aandelenkoers van een onderneming in vergelijking met de winst per aandeel ervan.
Prestaties
Prestaties
De absolute prestatie van een financieel effect of een index over een periode wordt berekend als een percentage en komt overeen met het verschil tussen de intrinsieke waarde aan het einde van de periode en de aankoopwaarde aan het begin van de periode, ten opzichte van de aankoopwaarde. Aangenomen wordt dat elke detachering (dividend of coupon) die tijdens de periode wordt uitbetaald, opnieuw in het effect wordt belegd.
Het relatieve rendement wordt gedefinieerd als het rendement van het effect ten opzichte van een benchmarkindex en meet derhalve het verschil in rendement van het effect ten opzichte van het rendement van de index. De prestaties van een fonds of fondsbeheerder worden gebruikt om de relevantie van zijn beleggingsbeleid te meten.
Prestatiewaarde
Prestatiewaarde
Onderneming waarvan het dividend sinds 2004 nooit is verlaagd of kwijtgescholden.
Prestatie-/waarderingsrisico
Prestatie-/waarderingsrisico
CoCo's bieden een aantrekkelijk rendement dat kan worden beschouwd als een complexiteitspremie. De waarde van voorwaardelijk converteerbare effecten kan worden verminderd wegens een hoger risico van overwaardering van deze activaklasse op de betrokken in aanmerking komende markten.
P.T.
P.T. (Participatieve titel)
Een effect dat vergelijkbaar is met een aandeel, maar dat geen stemrecht of recht op deelneming in het aandelenkapitaal van de uitgevende instelling biedt. In die zin is een T.P. vergelijkbaar met een beleggingscertificaat.
QIB
QIB (Qualified Institutional Buyers)
Gekwalificeerde Institutionele Kopers zijn Amerikaanse institutionele beleggers. Gekwalificeerde institutionele kopers worden geacht voldoende geavanceerd te zijn en mogen daarom onderhandse plaatsingen doen op de Amerikaanse markt. In dit verband profiteren deze institutionele beleggers niet van de regels inzake beleggersbescherming.
Quotation
Quotation
Een effect wordt genoteerd wanneer het tot een financiële markt wordt toegelaten. De waarde ervan wordt bepaald door de markt. Het belang van een beursnotering is tweeledig: zij biedt toegang tot de kapitaalmarkt (zowel voor de onderneming, die middelen kan aantrekken, als voor de aandeelhouders, die liquiditeit voor hun aandelen vinden) en zij maakt het mogelijk de waarde van de onderneming te externaliseren.
Ratingbureau
Ratingbureau
Een onafhankelijke organisatie die de financiële situatie van verschillende economische subjecten (staten, ondernemingen, instellingen, enz.) die op de financiële markten lenen, evalueert en beoordeelt, en met name hun solvabiliteitsrisico. Elk ratingbureau heeft zijn eigen schaal die van invloed is op de voorwaarden voor toegang tot financiering voor emittenten (rentetarieven). De bekendste bureaus zijn Standard & Poor's, Moody's en Fitch.
Renterisico
Renterisico
Het renterisico vertaalt zich in een daling van de vereffeningswaarde in geval van schommeling van de rentevoeten.
Rijpheid
Rijpheid
De looptijd van een financieel instrument (opties, warrants, leningen, obligaties, enz.) komt overeen met de vervaldatum, d.w.z. de datum waarop de looptijd eindigt.
Risico
Risico
Het begrip risico in de financiële wereld ligt heel dicht bij het begrip onzekerheid. Het risico van een financiële zekerheid kan dus verschillende oorzaken hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen economische risico's (politieke, natuurlijke, inflatie enz.), die de aan de effecten gekoppelde stromen bedreigen en onder de verantwoordelijkheid van de economische wereld vallen, en financiële risico's (liquiditeit, wisselkoers, rentevoet enz.), die deze stromen niet rechtstreeks beïnvloeden en eigen zijn aan de financiële sfeer. Elk risico leidt, ongeacht de aard ervan, tot een schommeling in de waarde van de financiële zekerheid. Dit onderscheidt de zuivere boekhouding, die zich alleen bezighoudt met rendementen, van de financiële wereld, die het begrip risico integreert om de waarde te bepalen. Het risico van een financieel effect wordt gemeten door de volatiliteit van zijn waarde (of rendement): hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico, en omgekeerd.
Risico in verband met de referentie-indicator
Risico in verband met de referentie-indicator
Dit is het risico dat de prestaties van het GBF afwijken van die van zijn prestatie-indicator: voor zover de beheerder streeft naar een outperformance ten opzichte van de prestatie-indicator, kan de intrinsieke waarde van het GBF aanzienlijk afwijken van de prestatie van de prestatie-indicator.
Risico in verband met het thema sport
Risico in verband met het thema sport
Beleggingen in sportgerelateerde bedrijven kunnen negatieve gevolgen ondervinden wanneer gebeurtenissen de beoefening, organisatie en/of toegang tot sportevenementen of de distributie van sportuitrusting beperken of verbieden.
Risico op obligaties met hoog rendement
Risico op obligaties met hoog rendement
Hoogrentende obligaties zijn bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die een lage kredietwaardigheid hebben gekregen van een ratingbureau (BB + of lager).
Risicopremie
Risicopremie
De risicopremie van een financiële markt meet het verschil in verwacht rendement tussen de markt als geheel en het risicovrije activum (de staatsobligatie).
Risicoschaal
Risicoschaal
Een indicator die de volatiliteit van het fonds en het risico waaraan het belegde kapitaal is blootgesteld, meet op een numerieke schaal van 1 tot 7. Een SRRI van 1 wijst op een lager risiconiveau en dus op een lager potentieel rendement, terwijl een SRRI van 7 wijst op een hoger risiconiveau en dus op een hoger potentieel rendement.
Risico's die inherent zijn aan de ChiNext-markt en/of de markt voor kleine en middelgrote ondernemingen
Risico's die inherent zijn aan de ChiNext-markt en/of de markt voor kleine en middelgrote ondernemingen
De Stock Connect Funds kunnen investeren in de Small and Medium Enterprise markt en/of de ChiNext markt van de SZSE via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programma. Beleggingen in de kmo-markt en/of de ChiNext-markt kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen voor het Stock Connect Fund(s) en zijn/hun beleggers.
Risico SRI
Risico SRI
Het gebruik van ESG-criteria kan de prestaties van een Subfonds beïnvloeden, aangezien het gebruik van deze criteria de prestaties anders kan beïnvloeden dan een Subfonds dat deze criteria niet zou gebruiken.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
De voorwaarden voor de uitvoering en het toezicht op deze markten kunnen niet door de staat gecontroleerd worden of mogen niet onafhankelijk zijn van de emittenten.
Risico's verbonden aan tijdelijke aan- en verkopen van effecten en het beheer van financiële garanties
Risico's verbonden aan tijdelijke aan- en verkopen van effecten en het beheer van financiële garanties
Tijdelijke aankopen en verkopen van effecten kunnen risico's voor het GBF met zich meebrengen, zoals het hierboven gedefinieerde tegenpartijrisico. Het beheer van onderpand brengt waarschijnlijk risico's voor het FCP met zich mee, zoals liquiditeitsrisico (d.w.z. het risico dat een effect dat als onderpand wordt ontvangen niet voldoende liquide is en niet snel kan worden verkocht in geval van een tegenpartij), en, indien van toepassing, de risico's verbonden aan het hergebruik van contanten onderpand (d.w.z. voornamelijk het risico dat het GBF de tegenpartij mogelijk niet kan vergoeden).
Risico van beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en/of omwisselbare obligaties
Risico van beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en/of omwisselbare obligaties
Verplichte conversieobligaties, CoCo-obligaties of voorwaardelijke converteerbare obligaties zijn een soort voorwaardelijke verplicht converteerbare obligaties, die in aandelen van een onderneming worden geconverteerd zodra de aandelenratio's van de onderneming onder een bepaalde drempel dalen.
Risico van beleggen op de beurs van Moskou MICEX RTS
Risico van beleggen op de beurs van Moskou MICEX RTS
Beleggen op de Moscow Stock Exchange MICEX RTS (de "MICEX RTS") houdt grotere risico's in dan die welke doorgaans verbonden zijn aan beleggingen op ontwikkelde markten, waaronder risico's van nationalisatie, onteigening van activa, hoge inflatiepercentages en bewaarnemingsrisico's. Bijgevolg worden beleggingen in de MICEX RTS over het algemeen als volatiel en illiquide beschouwd. De regionale subbewaarder in Oost-Europa is "UniCredit Bank Austria AG" met lokale subbewaarder in Rusland "ZAO UniCredit Bank".
Risico van beleggingen in vastrentende effecten
Risico van beleggingen in vastrentende effecten
Het risico houdt verband met het verlies aan koopkracht van het inkomen ten gevolge van een stijging van de inflatie. Dit risico kan worden tegengegaan door te beleggen in tegen inflatie beschermde effecten.
Risico van converteerbare, omwisselbare of aflosbare obligaties
Risico van converteerbare, omwisselbare of aflosbare obligaties
De waarde van converteerbare obligaties hangt af van verschillende factoren: het niveau van de rente, de ontwikkeling van de prijs van de onderliggende aandelen, de ontwikkeling van de prijs van het in de converteerbare obligatie besloten derivaat. Deze factoren kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het fonds.
Risico van effecten met een lagere rating dan Investment Grade of effecten zonder rating
Risico van effecten met een lagere rating dan Investment Grade of effecten zonder rating
"Below Investment Grade" is de benaming voor een obligatie met een financiële rating van minder dan BBB.
Risico van het bezit van ADR/GDR
Risico van het bezit van ADR/GDR
Een global depositary receipt is een wereldwijd certificaat dat een groep aandelen van een in de VS genoteerde buitenlandse onderneming vertegenwoordigt, en komt overeen met het American depository receipt (ADR) voor Amerikaanse aandelen.
Risico van kapitaalverlies
Risico van kapitaalverlies
De beleggingen van de Fondsen zijn onderhevig aan marktschommelingen en andere risico's die inherent zijn aan het beleggen in effecten en andere financiële instrumenten. Er is geen garantie dat beleggingen zullen stijgen en de inkomsten ervan kunnen zowel dalen als stijgen. Daarom is het mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van een Fonds daadwerkelijk zal worden bereikt.
Risico van overmatige blootstelling
Risico van overmatige blootstelling
Gezien het gebruik van financiële termijninstrumenten (derivaten, enz.) en tijdelijke aankopen en verkopen van effecten (leningen, repo's, enz.) om de portefeuille van het fonds bloot te stellen aan rente- of kredietrisico's, kan de portefeuille overmatig blootgesteld zijn aan de markten waarop de beheerder actief is. De uit deze financiële termijninstrumenten voortvloeiende verplichting is beperkt tot maximaal 100% van haar nettoactiva.
Risico verbonden aan beleggen in derivaten en instrumenten waarin derivaten verwerkt zijn
Risico verbonden aan beleggen in derivaten en instrumenten waarin derivaten verwerkt zijn
Instrument waarvan de waardering afhankelijk is (is) van de waarde van een ander instrument, dat dan het "onderliggende" wordt genoemd.
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
De effecten die volgens de analyse van de beheervennootschap of de ratingbureaus bestempeld worden als 'speculatief' vertonen een groter risico op wanbetaling en kunnen onderhevig zijn aan sterkere en/of frequentere waardeschommelingen, wat kan leiden tot een daling van de vereffeningswaarde.
Risico verbonden aan converteerbare effecten
Risico verbonden aan converteerbare effecten
Een obligatie die op bepaalde tijdstippen tijdens zijn bestaan kan worden omgezet in een vooraf bepaald aantal bedrijfsaandelen, doorgaans naar goeddunken van de houder van de converteerbare obligatie.
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Aangezien het volume van beursgenoteerde effecten lager is, zijn de neerwaartse marktbewegingen bijgevolg sterker en verlopen ze sneller dan bij bedrijven met een grote beurskapitalisatie. Dit betekent dat de vereffeningswaarde van het fonds sneller kan dalen.
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Van gevoelige schommelingen van de vereffeningswaarde van het fonds in geval van blootstelling in tegenovergestelde zin aan de evolutie van de markten.
Risico verbonden aan de omkering van de kapitaalstructuur
Risico verbonden aan de omkering van de kapitaalstructuur
In tegenstelling tot de klassieke kapitaalhiërarchie, kunnen beleggers in voorwaardelijk converteerbare effecten een kapitaalverlies ervaren in tegenstelling tot aandeelhouders, bijvoorbeeld wanneer het verliesabsorptiemechanisme van een hoge trigger / annulering van een voorwaardelijk converteerbaar effect is geactiveerd.
Risico verbonden aan een inflatiedaling
Risico verbonden aan een inflatiedaling
Risico op verlies van koopkracht van de valuta wat resulteert in een algemene en blijvende prijsstijging.
Risico verbonden aan het aanhouden van converteerbare obligaties
Risico verbonden aan het aanhouden van converteerbare obligaties
De waarde van converteerbare obligaties hangt van verschillende factoren af: het renteniveau, de evolutie van de prijs van de onderliggende aandelen, de evolutie van de prijs van het afgeleid instrument dat geïntegreerd is in de converteerbare obligatie. Deze verschillende elementen kunnen aanleiding geven tot een daling van de vereffeningswaarde van het fonds.
Risico verbonden aan het beleggen in speculatieve obligaties
Risico verbonden aan het beleggen in speculatieve obligaties
De speculatieve klasse duidt de obligaties aan die zijn uitgegeven door bedrijven die worden beschouwd als de meest speculatieve (risico op ernstig betalingsongeval) en worden aangemerkt als "junk-obligaties".
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Er bestaat een risico dat het fonds niet op elk moment belegd is in de waarden of de ICB's die het best presteren. De performance van het fonds kan bijgevolg lager zijn dan de beheerdoelstelling.
Risico verbonden aan het gebruik van financiële termijninstrumenten
Risico verbonden aan het gebruik van financiële termijninstrumenten
Het risico in verband met managementtechnieken is het risico van versterking van verliezen als gevolg van het gebruik van financiële termijncontracten, zoals OTC-contracten, en/of transacties voor de tijdelijke aan- en verkoop van effecten.
Risico verbonden aan noodlijdende effecten
Risico verbonden aan noodlijdende effecten
Beleggen in noodlijdende effecten (dwz die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC of het equivalent van Standard & Poor's) kan extra risico's voor een Subfonds met zich meebrengen.
Risico verbonden aan swapcontracten en het beheer van financiële garanties
Risico verbonden aan swapcontracten en het beheer van financiële garanties
Dit is een schriftelijke toezegging van een kredietinstelling, een bank of een verzekeringsmaatschappij om een toezegging te doen of te betalen.
Risico verbonden aan tijdelijke aan- en verkopen van effecten en het beheer van financiële garanties
Risico verbonden aan tijdelijke aan- en verkopen van effecten en het beheer van financiële garanties
Tijdelijke aankopen en verkopen van effecten zullen waarschijnlijk risico's voor het GBF met zich meebrengen, zoals het tegenpartijrisico dat hierboven is gedefinieerd. Het beheer van onderpand brengt waarschijnlijk risico's voor het FCP met zich mee, zoals liquiditeitsrisico (d.w.z. het risico dat een effect dat als onderpand wordt ontvangen, niet voldoende liquide is en niet snel kan worden verkocht in geval van een tegenpartij), en, indien van toepassing, de risico's verbonden aan het hergebruik van contanten onderpand (d.w.z. voornamelijk het risico dat het GBF de tegenpartij mogelijk niet kan terugbetalen).
Risico verbonden aan waardeverminderingen
Risico verbonden aan waardeverminderingen
De afschrijving van een actief komt van een simpele waarneming: de huidige waarde (waarschijnlijke verkoopprijs, in voorraad) van het actief is lager dan de brutowaarde (waarde van toegang tot de portefeuille).
ROA
ROA (Return On Assets)
Deze ratio wordt berekend door het netto inkomen te vergelijken met de totale netto activa van een onderneming. Het gaat om de rentabiliteit van de netto activa. Het rendement op activa geeft informatie over hoe een onderneming haar nettoactiva gebruikt om winstgevendheid te genereren.
ROE
ROE (Return On Equity - Rendement van het eigen vermogen)
Het netto-inkomen dat wordt verdiend als percentage van het eigen vermogen. Het rendement van het eigen vermogen meet de rendabiliteit van een onderneming door aan te geven hoeveel winst een onderneming genereert uit het geld dat de aandeelhouders hebben geïnvesteerd.
Schuldrisico verdisconteerd
Schuldrisico verdisconteerd
Afgeschreven schulden zijn schulden die door kredietbeoordelaars zijn afgewaardeerd. Afgeschreven schulden hebben een hoger rendement dan dat van de staatsobligatie (met meer dan 10%), wat het zeer hoge risico dat ermee verbonden is, compenseert.
SDG
SDG ( Sustainable Development Goals)
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn in 2015 door de VN vastgesteld en vormen een routekaart voor het bereiken van duurzame economische ontwikkeling in de komende 15 jaar.
SFDR
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Doel van deze verordening is de transparantie van in Europa gedistribueerde duurzame financieringsproducten te bevorderen door middel van een duidelijk en welomschreven kader. SFDR, dat staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation, introduceert nieuwe verplichtingen en gemeenschappelijke rapportagenormen voor vermogensbeheerders en financiële adviseurs.
Sharpe-ratio
Sharpe-ratio
De Sharpe-ratio meet het extra rendement boven de risicovrije geldrente van een activaportefeuille gedeeld door de standaardafwijking van dat rendement. Het is dus een maatstaf voor de marginale opbrengst per eenheid risico. Het wordt gebruikt om de prestaties van managers met een verschillend risicobeleid te meten.
Short selling
Short selling
Een transactie waarbij een goed dat men niet bezit wordt verkocht met de bedoeling het later tegen een lagere prijs te kopen en zo een meerwaarde te realiseren.
SICAV
SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
Een BEVEK is een zelfstandige vennootschap, met aandelen die eigendom zijn van de inschrijver en met een raad van bestuur. Sociétés d'Investissement à Capital Variable (BEVEK's) zijn opgericht om particulieren die niet rechtstreeks op de beurs wensen te beleggen, in staat te stellen dit via professionals te doen.
Het doel van BEVEK's is het beheer van een effectenportefeuille, gespecialiseerd in één product (aandelen, obligaties, geldmarkteffecten) of in verschillende categorieën effecten.
Specifieke risico's van beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("COCO's")
Specifieke risico's van beleggingen in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("COCO's")
Verplichte conversieobligaties, "CoCo-obligaties" of "voorwaardelijk converteerbare obligaties" zijn een soort voorwaardelijke obligaties met verplichte conversie, omgezet in aandelen van een bedrijf zodra de aandelenkoersen van dit bedrijf onder een drempel zakken. gedefinieerd.
Specifieke risico's verbonden aan OTC-derivatentransacties
Specifieke risico's verbonden aan OTC-derivatentransacties
In tegenstelling tot een georganiseerde markt, waar het tegenpartijrisico nul is en het verrekenkantoor de succesvolle afronding van de transactie garandeert, worden beleggers in een vrij verkrijgbare markt blootgesteld aan het faillissementsrisico van de verkoper of de koper.
Specifiek risico verbonden aan ABS en MBS
Specifiek risico verbonden aan ABS en MBS
Het risico dat wordt geïnduceerd door te beleggen in ABS of MBS is een kredietrisico (zoals gedefinieerd in de paragraaf met betrekking tot geldmarktinstrumenten en obligaties) dat voornamelijk is gebaseerd op de kwaliteit van de onderliggende activa, die van aard kan zijn verschillende (bankvorderingen, hypotheekschuldbewijzen enz.). Deze instrumenten zijn het resultaat van complexe regelingen die juridische risico's en specifieke risico's met betrekking tot de kenmerken van de onderliggende activa met zich kunnen meebrengen.
Speculatieve zeepbel
Speculatieve zeepbel
Het fenomeen van overwaardering van de aandelenmarkt in relatie tot de reële financiële situatie. De speculatieve zeepbel die dan ontstaat heeft tot gevolg dat de prijzen kunstmatig worden opgedreven. De prijsvolatiliteit neemt enorm toe. Het vormt een groot gevaar als het barst.
SRI van overtuiging
SRI van overtuiging
Een categorie fondsen die door Novethic is gecreëerd om de portefeuilles te kwalificeren die het meest beïnvloed worden door de beoordeling van emittenten en hun activiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Het omvat thematische benaderingen en Best-in-Universe fondsen.
Stembeleid
Stembeleid
Document met de beginselen waarnaar de beheermaatschappij voornemens is te verwijzen bij de uitoefening van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen die door de door haar beheerde ICBE's worden gehouden.
Tegenpartijrisico
Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico vloeit voort uit alle onderhandse transacties (de financiële contracten, de tijdelijke aan- en verkopen van effecten en de financiële waarborgen) die worden afgesloten met dezelfde tegenpartij. Een faillissement van de tegenpartij of een kwaliteitsverlaging van de tegenpartij kan aanleiding geven tot een daling van de vereffeningswaarde.
Termijncontracten
Termijncontracten
Een contract om een actief op een toekomstige datum en tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen.
Titre
Titre
Een zekerheid is een financieel activum, een roerende zekerheid. Zij omvatten aandelen, obligaties, depositocertificaten, schatkistcertificaten, warrants, aandelen in beleggingsfondsen en opties.
TLTRO
TLTRO (Targeted Lpnger-Term Refinancing Operations - Gerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn)
Verbetering van de bankleningen aan de niet-financiële privésector in de eurozone, exclusief leningen aan gezinnen voor de aankoop van een huis.
Toegangsprijzen
Toegangsprijzen
De inschrijvingskosten worden toegevoegd aan de door de belegger betaalde inschrijvingsprijs. Het kan worden betaald aan het fonds of aan de beheermaatschappij en/of marketeer. DNCA Finance brengt geen abonnementskosten in rekening.
Total Return Swap (TRS) risico
Total Return Swap (TRS) risico
Total return swaps (TRS) kunnen voor het FCP risico's inhouden zoals tegenpartijrisico, risico van financieel zekerhedenbeheer (zoals hierboven beschreven), liquiditeitsrisico (d.w.z. het risico dat een als zekerheid ontvangen effect onvoldoende liquide is en niet snel kan worden verkocht indien de tegenpartij in gebreke blijft).
UCITS
UCITS (Onderneming voor collectieve belegging in effecten)
De term ICBE's omvat BEVEK's en FCP's, en verwijst naar het collectieve beheer van spaargelden. ICBE's kunnen kapitalisatie (C) of distributie (D) zijn, hetgeen gevolgen heeft voor de belastingheffing.
Uitstoot van broeikasgassen
Uitstoot van broeikasgassen
Deze indicator omvat de emissies van CO2, CH4 en N2O (CO2-equivalent) en geeft de bijdrage aan het broeikaseffect weer van één ton broeikasgas ten opzichte van één ton CO2.
UNPRI
UNPRI (Principe voor verantwoord beleggen)
De Principles for Responsible Investment (PRI) werden in 2006 door de Verenigde Naties gelanceerd. Het is een vrijwillige verbintenis gericht op de financiële sector en moedigt beleggers aan milieu-, sociale en governancekwesties (ESG) in hun portefeuillebeheer te integreren. De PRI is een van de manieren om te komen tot een algemene inachtneming van niet-financiële aspecten door alle financiële beroepen.
Valuta
Valuta
Een munteenheid is een munteenheid die meestal wordt uitgegeven door een centrale bank (euro, dollar, pond sterling). In het dagelijks taalgebruik wordt de term valuta gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar een vreemde valuta die verschilt van die van het land. Voor elke valuta (USD, EUR, enz.) wordt een drielettercode gebruikt. Een valuta wordt genoteerd op de valutamarkt (forex) of soms door de centrale bank van het land. De munt kan converteerbaar zijn en dus vrij tegen andere valuta's worden ingewisseld, of niet-converteerbaar.
Valutarisico van de onshore renminbi
Valutarisico van de onshore renminbi
Het compartiment kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen leiden tot verliezen. De beslissingen van de Chinese overheid inzake valutacontrole kunnen de waarde van de beleggingen van het compartiment beïnvloeden en kunnen ertoe leiden dat het compartiment de terugkoop van zijn aandelen uitstelt of opschort. De realisatie van een van deze risico's kan leiden tot een vermindering van de nettovermogenswaarde.
Vastgoedrisico
Vastgoedrisico
Het risico van waardeverlies van zijn beleggingen door exogene factoren zoals marktschommelingen, inflatie, werkgelegenheid, enz.
Verplichting
Verplichting
Wanneer een onderneming, een openbare instelling of de Staat geld leent van particulieren, geeft het schuldpapier uit dat "obligaties" wordt genoemd. Aan het einde van elke periode wordt een coupon betaald die overeenstemt met de rente op het effect. Obligaties worden genoteerd als een percentage van hun nominale waarde.
Er zijn twee soorten obligaties:
Schatkistcertificaten: staatsobligaties kunnen de vorm aannemen van OAT's waarvan achtereenvolgens verschillende tranches worden uitgegeven, waarbij de laatste wordt gelijkgesteld met de vorige.
Obligaties die in aandelen converteerbaar zijn: zij kunnen op elk ogenblik gedurende een bepaalde periode tegen een bij de emissie vastgestelde prijs worden geconverteerd in aandelen van de emitterende vennootschap. Zij kunnen worden gelijkgesteld met een traditionele obligatie met een call-optie op nieuwe aandelen van de emittent.
Volatiliteit
Volatiliteit
Een maatstaf voor de waardeschommelingen van een activum rond zijn gemiddelde waarde. Het wordt wiskundig berekend als de standaardafwijking van het rendement van de activa. De volatiliteit is een indicator van het risico: hoe hoger deze is, hoe groter het risico statistisch gezien is.
Volgfout
Volgfout
Een maatstaf voor de standaardafwijking van het verschil in winstgevendheid (verschil in prestatie) tussen het fonds en zijn benchmark. Hoe lager de tracking error, hoe dichter de gemiddelde prestatie van het fonds bij de benchmark ligt.
Voogdij rechten
Voogdij rechten
Bewaarlonen zijn de vergoedingen die door financiële tussenpersonen worden aangerekend voor het beheer van de effectenrekening.
Voorraad Sluit risico's
Voorraad Sluit risico's
Het Compartiment kan in China "A"-aandelen beleggen via Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong-Kong Stock Connect, wat clearing- en afwikkelingsrisico's, reglementaire, operationele en tegenpartijrisico's met zich mee kan brengen.
Waardenbeheer
Waardenbeheer
Waardebeheer wordt gekenmerkt door investeringen in aandelen die op een bepaald moment ondergewaardeerd zijn (verhouding tussen de beurswaardering en de activa van de onderneming). Dit is stock picking. Bij dit type beheer is er geen sprake van een sectorale aanpak. De investering wordt gedaan in om het even welk aandeel. Deze beheersmethode heeft twee belangrijke voordelen: enerzijds een lage volatiliteit en anderzijds een beheer dat niet gecorreleerd is met de markten. In geval van een marktherstel kunnen de prestaties echter minder worden.
Waardering
Waardering
De frequentie waarmee de intrinsieke waarde van een fonds wordt berekend.
Warrant
Warrant
Een gewoonlijk bij een obligatie of aandeel uitgegeven certificaat dat de houder het recht geeft gedurende een bepaalde of onbepaalde periode gewone aandelen te kopen tegen een bepaalde prijs. Warrants worden vaak gebruikt om investeerders aan te trekken. Een warrant is vrij overdraagbaar en kan afzonderlijk worden verhandeld.
Waterverbruik
Waterverbruik
Deze indicator houdt rekening met :
i) Oppervlaktewater
ii) Grondwater Bij de modellering wordt rekening gehouden met de schaarste van de watervoorraden.
Wijzigingskosten
Wijzigingskosten
Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht wanneer aandelen van een compartiment worden omgezet in aandelen van een ander compartiment van hetzelfde fonds.
Wisselkoersrisico
Wisselkoersrisico
Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds.
WPA
WPA (Winst per aandeel)
Het deel van de winst van een onderneming dat wordt toegewezen aan elk uitstaand gewoon aandeel. De winst per aandeel geeft een indicatie van de rentabiliteit van een onderneming.
YTM
YTM (Yield to Maturity)
Het verwachte rendement van een obligatie die tot de vervaldag wordt aangehouden. Het rendement tot de vervaldag wordt beschouwd als het rendement van een obligatie op lange termijn, uitgedrukt als een jaarlijks percentage. Bij de berekening van het rendement tot de vervaldag wordt rekening gehouden met de marktprijs van de obligatie op het ogenblik van de berekening, de nominale waarde, de couponrente en de resterende looptijd. Aangenomen wordt dat de coupons worden herbelegd tegen hetzelfde percentage als het rendement van het aandeel op het tijdstip van herbelegging. Yield to maturity is een complexe maar nauwkeurige berekening van het rendement van een obligatie, die beleggers in staat stelt obligaties met verschillende looptijden en coupons te vergelijken.