Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
Aandelenrisico
Aandelenrisico
In geval van daling van de aandelenmarkten kan de vereffeningswaarde van het fonds dalen.
AFG/IRF Transparantiecode
AFG/IRF Transparantiecode
De transparantiecode is de Franse versie, goedgekeurd door de AFG en de FIR, van de door de EuroSIF opgestelde richtsnoeren inzake transparantie voor retailfondsen. Het is gebaseerd op de constatering dat het moeilijk is één enkele definitie van maatschappelijk verantwoord beleggen te geven, afgezien van de wijze waarop het wordt toegepast (rekening houden met niet-financiële criteria bij de samenstelling van effectenportefeuilles, dialoog met ondernemingen en uitoefening van stemrecht op de verschillende terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. Het doel van deze code is dan ook duidelijker informatie te verstrekken over fondsen die beweren duurzaam beleggen te zijn.
Alpha
Alpha
Een maatstaf voor de outperformance van een portefeuille, aandeel of effect ten opzichte van de theoretische performance. Het is een maatstaf voor het vermogen van een beheerder om waarde voor zijn cliënten te creëren door in staat te zijn aandelen of aandelen op te sporen die beter presteren dan gezien hun risico en gedurende een bepaalde periode zou moeten.
AMF
AMF (Autorité des marchés financiers)
De AMF, of Autorité des Marchés Financiers, is verantwoordelijk voor de bescherming van de beleggers en het toezicht op de verspreide informatie. Op het gebied van beleggingsfondsen is de AMF verantwoordelijk voor de goedkeuring van de oprichting van BEVEK's, FICP's, FCPI's en FIP's voordat deze onder het publiek worden verspreid.
Het keurt de voorgenomen omzettingen, fusies en vereffeningen van BEVEK's en FOL's goed.
Zij ziet toe op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, de professionele kwaliteit van de beheermaatschappijen en de correcte informatieverstrekking aan de houders van deelnemingsrechten en aandeelhouders, zowel wat de periodieke documentatie als wat de verkoopmethoden betreft.
Beta
Beta
De bèta van een financieel waardepapier is een maatstaf voor de volatiliteit of gevoeligheid van het waardepapier, die het verband aangeeft tussen fluctuaties in de waarde van het waardepapier en schommelingen op de markt. Het wordt verkregen door de winstgevendheid van dit effect te regresseren op de winstgevendheid van de gehele markt. Door de bèta van een portefeuille te berekenen, meten wij de correlatie ervan met de markt (de gebruikte benchmark) en dus de blootstelling aan het marktrisico. Hoe lager de absolute waarde van de bèta van de portefeuille, hoe minder deze is blootgesteld aan marktschommelingen, en vice versa.
Blend
Blend
Een mixfonds is een fonds zonder stijlvoorkeur dat een mix van waarde- en groeiaandelen omvat.
Bond vloer
Bond vloer
De uitoefenprijs van de call-optie stemt overeen met de obligatiebodem van de converteerbare obligatie en is derhalve variabel in de tijd en neigt naar de aflossingsprijs van de converteerbare obligatie.
Bottom-up
Bottom-up
De uitoefenprijs van de call-optie stemt overeen met de obligatiebodem van de converteerbare obligatie en is derhalve variabel in de tijd en neigt naar de aflossingsprijs van de converteerbare obligatie.
CAC40
CAC40
Dit is de bekendste Franse index. Zij omvat 40 aandelen die worden gekozen uit de top 100 van de marktkapitalisaties van de SRD. Het is een zeer nauwkeurige indicator, omdat hij wordt aangepast telkens wanneer het kapitaal van een van de ondernemingen die deel uitmaken van de index of de korf van aandelen waarop hij is gebaseerd, verandert. Bovendien wordt de samenstelling ervan vier maal per jaar door een wetenschappelijke raad geëvalueerd.
CAGR
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Samengestelde jaarlijkse groeivoet of actuariële rentevoet (of gemiddelde jaarlijkse groeivoet). Dit is het samengestelde groeipercentage: een bedrag dat in twee jaar van 100 naar 121 gaat, is gegroeid met een actuarieel percentage (CAGR) van 10% per jaar.
Cash flow
Cash flow
De kasstroom vertegenwoordigt alle kasstromen die door de activiteiten van een onderneming worden gegenereerd. Voor analisten en crediteuren is het een goede manier om de solvabiliteit en duurzaamheid van een onderneming te beoordelen. Het is ook een indicator van het vermogen van een onderneming om haar investeringen te financieren uit haar activiteiten of van haar vermogen om dividenden uit te keren aan haar aandeelhouders.
CDP
CDP (Carbon Disclosure Project)
Het CDP is een non-profitorganisatie die de impact van 's werelds belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen op de klimaatverandering wil bestuderen. Elk jaar stuurt het CDP de belangrijkste bedrijven ter wereld een vragenlijst over de manier waarop zij klimaatverandering aanpakken (strategie, risico's en kansen, enz.) en over hun broeikasgasemissies (directe, indirecte en geïnduceerde emissies, reductiedoelstellingen en -beleid, enz.)
CDS
CDS (Credit Default Swap)
De credit default swap is de meest klassieke vorm van kredietderivaten. Een CDS stelt de belegger in staat zich te beschermen tegen het risico dat een emittent van obligaties in gebreke blijft. De belegger betaalt een derde partij een regelmatige geldstroom en ontvangt van die derde partij een vooraf bepaalde betaling in geval van de gevreesde wanbetaling.
CFD
CFD (Contract For Differences)
Een regeling in een termijncontract waarbij de afrekeningsverschillen cash worden betaald, in plaats van met de levering van fysieke goederen of effecten.
CICE
CICE (Belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid)
Het belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid heeft tot doel bedrijven meer armslag te geven om te investeren, nieuwe markten aan te boren, te innoveren, onderzoek en innovatie te bevorderen, personeel aan te werven, hun bedrijfskapitaal te herstellen of de ecologische en energietransitie te ondersteunen door de arbeidskosten te verlagen.
Conversiepremie
Conversiepremie
De conversiepremie vertegenwoordigt de meerkost van een aandeel verkregen door de aankoop van een converteerbare obligatie die onmiddellijk in een aandeel wordt geconverteerd.
Converteerbare obligatie
Converteerbare obligatie
Een obligatie die kan worden omgezet in een vooraf bepaald aantal aandelen van de onderneming op bepaalde tijdstippen tijdens de looptijd, gewoonlijk naar goeddunken van de converteerbare obligatiehouder.
Correlatie
Correlatie
Verwijst naar de sterkte van het verband tussen twee effecten of activaklassen. Twee historisch gecorreleerde activa zullen de neiging hebben systematisch in dezelfde richting als elkaar te bewegen (in dezelfde of tegengestelde richting), terwijl twee niet-gecorreleerde activa onverschillig ten opzichte van elkaar zullen bewegen.
Coupon
Coupon
De coupon is het bedrag van de vergoeding (rente) die op geregelde tijdstippen aan de obligatiehouders wordt betaald. De betaling van de coupons kan min of meer in de tijd worden gespreid en de rente wordt soms pas betaald bij de terugbetaling van de lening na kapitalisatie (nulcouponleningen).
Cyclisch aandeel
Cyclisch aandeel
Een cyclisch aandeel is een beursgenoteerd bedrijf waarvan de koers de neiging heeft de ontwikkeling van de economische cycli te volgen. Een cyclisch aandeel zal normaal variëren naargelang van de macro-economische factoren en zijn prijs zal de verschillende cycli volgen. Een cyclisch aandeel zal dus ook meebewegen met de beurscycli.
Dividendrendement
Dividendrendement
Jaarlijkse dividenden per aandeel / Prijs per aandeel.
DPS
DPS (Dynamic Portfolio Swap)
Een kredietportefeuillederivaat, in het bijzonder een risicodekkkingsovereenkomst op een portefeuille waarin de koper van de bescherming de eigenlijke samenstelling van de portefeuille gedurende de looptijd van de overeenkomst kan wijzigen op basis van uitgebreide criteria om de activa of obligaties te selecteren die in de portefeuille zijn opgenomen.
EBIT
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - Winst vóór interesten en belastingen)
EBIT is alle winst vóór rentebetalingen en inkomstenbelastingen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van EBIT, is de manier waarop hij de effecten van de verschillende kapitaalstructuren en belastingvoeten van verschillende ondernemingen wegneemt. Door zowel belastingen als interestkosten uit te sluiten, bekijkt het cijfer vooral de winstcapaciteit van een onderneming, waardoor het makkelijker wordt om ondernemingen onderling met elkaar te vergelijken.
EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen)
Analyseert en vergelijkt de rentabiliteit tussen ondernemingen en sectoren, doordat het de effecten van financierings- en boekhoudkundige beslissingen elimineert.
Economische activa
Economische activa
De economische activa van de onderneming zijn de som van haar vaste activa en haar behoefte aan bedrijfskapitaal (bedrijfskapitaal en niet-bedrijfskapitaal), dat is wat zij nodig heeft om te draaien. Het is dus gelijk aan de som van de netto uitstaande bedragen die door de onderneming in de exploitatie- en investeringscyclus zijn vastgelegd. Het wordt ook wel geïnvesteerd kapitaal of toegezegde bedrijfsmiddelen genoemd. Het wordt gefinancierd met eigen vermogen en nettoschuld.
EV
EV (Enterprise value - Bedrijfswaarde)
Marktwaarde van gewone aandelen + marktwaarde van preferente aandelen + marktwaarde van schulden + minderheidsbelang - cash en investeringen.
FCF
FCF (Free Cash Flow - Vrije Cashflow)
Een maatstaf voor de financiële prestaties berekend als de operationele cashflow min de bedrijfsinvesteringen. FCF wordt berekend als: EBIT(1-belastingvoet) + waardevermindering & afschrijving - verandering in het nettowerkkapitaal - kapitaaluitgaven.
FCP
FCP (Fonds Commun de Placement)
Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is een ICBE. Het is een collectieve belegging die door een beheermaatschappij wordt gecreëerd. Een GBF is een mede-eigendom van effecten, waarvan de houders deelnemingsrechten bezitten.
Handelspapier
Handelspapier
Het handelspapier is een verhandelbaar schuldbewijs dat het bestaan van een vordering ten gunste van de houder vaststelt en dat voor de betaling ervan zal worden gebruikt. Handelspapier wordt door ondernemingen uitgegeven om hen in staat te stellen op korte of middellange termijn geld te lenen van alle kapitaalverschaffers, zonder een traditionele banklening te hoeven aangaan.
Kapitalisatie
Kapitalisatie
De waarde van een kapitaal dat wordt verkregen door automatische herbelegging van inkomsten (rente, dividenden, meerwaarden uit verkopen, enz.).
Kredietrisico
Kredietrisico
Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico
De marktontregelingen kunnen een impact hebben op de prijsvoorwaarden, waardoor het fonds ertoe kan gebracht worden posities te vereffenen, op te starten of te wijzigen.
Marktkapitalisatie
Marktkapitalisatie
Marktkapitalisatie is de waarde, tegen marktprijs, van alle effecten die een onderneming vertegenwoordigen. Het is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de aandelenprijs.
Operationele marge
Operationele marge
De maatstaf voor de proportie van de omzet van een onderneming die overblijft na betaling van de variabele productiekosten zoals lonen, grondstoffen, enz. Een onderneming heeft een gezonde operationele marge nodig om haar vaste kosten, zoals interest op schulden, te kunnen betalen.
P/CF
P/CF (Aandelenkoers/Cashflow per aandeel)
De koers-cashflowratio is een indicator voor de waardering van een aandeel.
PER of K/W
PER of K/W (Price Earnings Ratio - Koers-winstverhouding)
Een waarderingsratio van de actuele aandelenkoers van een onderneming in vergelijking met de winst per aandeel ervan.
Renterisico
Renterisico
Het renterisico vertaalt zich in een daling van de vereffeningswaarde in geval van schommeling van de rentevoeten.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
De voorwaarden voor de uitvoering en het toezicht op deze markten kunnen niet door de staat gecontroleerd worden of mogen niet onafhankelijk zijn van de emittenten.
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
Risico verbonden aan beleggingen in speculatieve effecten
De effecten die volgens de analyse van de beheervennootschap of de ratingbureaus bestempeld worden als 'speculatief' vertonen een groter risico op wanbetaling en kunnen onderhevig zijn aan sterkere en/of frequentere waardeschommelingen, wat kan leiden tot een daling van de vereffeningswaarde.
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Risico verbonden aan de belegging in aandelen van bedrijven met een kleine beurskapitalisatie
Aangezien het volume van beursgenoteerde effecten lager is, zijn de neerwaartse marktbewegingen bijgevolg sterker en verlopen ze sneller dan bij bedrijven met een grote beurskapitalisatie. Dit betekent dat de vereffeningswaarde van het fonds sneller kan dalen.
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Van gevoelige schommelingen van de vereffeningswaarde van het fonds in geval van blootstelling in tegenovergestelde zin aan de evolutie van de markten.
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Er bestaat een risico dat het fonds niet op elk moment belegd is in de waarden of de ICB's die het best presteren. De performance van het fonds kan bijgevolg lager zijn dan de beheerdoelstelling.
ROE
ROE (Return On Equity - Rendement van het eigen vermogen)
Het netto-inkomen dat wordt verdiend als percentage van het eigen vermogen. Het rendement van het eigen vermogen meet de rendabiliteit van een onderneming door aan te geven hoeveel winst een onderneming genereert uit het geld dat de aandeelhouders hebben geïnvesteerd.
Tegenpartijrisico
Tegenpartijrisico
Het tegenpartijrisico vloeit voort uit alle onderhandse transacties (de financiële contracten, de tijdelijke aan- en verkopen van effecten en de financiële waarborgen) die worden afgesloten met dezelfde tegenpartij. Een faillissement van de tegenpartij of een kwaliteitsverlaging van de tegenpartij kan aanleiding geven tot een daling van de vereffeningswaarde.
TLTRO
TLTRO (Targeted Lpnger-Term Refinancing Operations - Gerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn)
Verbetering van de bankleningen aan de niet-financiële privésector in de eurozone, exclusief leningen aan gezinnen voor de aankoop van een huis.
Valuta
Valuta
Een munteenheid is een munteenheid die meestal wordt uitgegeven door een centrale bank (euro, dollar, pond sterling). In het dagelijks taalgebruik wordt de term valuta gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar een vreemde valuta die verschilt van die van het land. Voor elke valuta (USD, EUR, enz.) wordt een drielettercode gebruikt. Een valuta wordt genoteerd op de valutamarkt (forex) of soms door de centrale bank van het land. De munt kan converteerbaar zijn en dus vrij tegen andere valuta's worden ingewisseld, of niet-converteerbaar.
Verplichting
Verplichting
Wanneer een onderneming, een openbare instelling of de Staat geld leent van particulieren, geeft het schuldpapier uit dat "obligaties" wordt genoemd. Aan het einde van elke periode wordt een coupon betaald die overeenstemt met de rente op het effect. Obligaties worden genoteerd als een percentage van hun nominale waarde.
Er zijn twee soorten obligaties:
Schatkistcertificaten: staatsobligaties kunnen de vorm aannemen van OAT's waarvan achtereenvolgens verschillende tranches worden uitgegeven, waarbij de laatste wordt gelijkgesteld met de vorige.
Obligaties die in aandelen converteerbaar zijn: zij kunnen op elk ogenblik gedurende een bepaalde periode tegen een bij de emissie vastgestelde prijs worden geconverteerd in aandelen van de emitterende vennootschap. Zij kunnen worden gelijkgesteld met een traditionele obligatie met een call-optie op nieuwe aandelen van de emittent.
Voogdij rechten
Voogdij rechten
Bewaarlonen zijn de vergoedingen die door financiële tussenpersonen worden aangerekend voor het beheer van de effectenrekening.
Wisselkoersrisico
Wisselkoersrisico
Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds.
WPA
WPA (Winst per aandeel)
Het deel van de winst van een onderneming dat wordt toegewezen aan elk uitstaand gewoon aandeel. De winst per aandeel geeft een indicatie van de rentabiliteit van een onderneming.
YTM
YTM (Yield to Maturity)
Het verwachte rendement van een obligatie die tot de vervaldag wordt aangehouden. Het rendement tot de vervaldag wordt beschouwd als het rendement van een obligatie op lange termijn, uitgedrukt als een jaarlijks percentage. Bij de berekening van het rendement tot de vervaldag wordt rekening gehouden met de marktprijs van de obligatie op het ogenblik van de berekening, de nominale waarde, de couponrente en de resterende looptijd. Aangenomen wordt dat de coupons worden herbelegd tegen hetzelfde percentage als het rendement van het aandeel op het tijdstip van herbelegging. Yield to maturity is een complexe maar nauwkeurige berekening van het rendement van een obligatie, die beleggers in staat stelt obligaties met verschillende looptijden en coupons te vergelijken.