Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
Obligaties, een belegging om een portefeuille te diversifiëren

Obligaties zijn een financiële belegging op middellange tot lange termijn. Ze bieden een winstpotentieel met een middelhoog risico. Ze worden voornamelijk uitgegeven door staten en bedrijven en vertegenwoordigen fracties van leningen waarbij de houder een schuldvordering bezit en vergoed wordt met een over het algemeen vooraf bepaalde rente – de coupon. Op de eindvervaldag betaalt de emittent de nominale waarde van de obligatie terug aan de houder.

Het is fundamenteel om een obligatie niet alleen op basis van haar rendement te beoordelen, maar ook om rekening te houden met de kredietwaardigheid van de uitgever en de rente-evolutie.

Pascal Gilbert, Obligatiebeheerder

Een uitgebreid instrumentenuniversum

Obligaties worden over het algemeen beschouwd als minder risicovol dan aandelen. Ze bieden regelmatige inkomsten, maar zijn gevoelig voor de evolutie van de rentevoeten.

Staatsobligaties zijn leningen die uitgegeven worden door een staat om zijn uitgaven te financieren. Ze voorzien in de uitkering van een rente, de zogenaamde “coupon”, in ruil voor het voorschot van fondsen dat de belegger verstrekt. Bij de uitgifte worden voor de obligatie het bedrag van de lening, de rentevoet, de periodiciteit voor de uitkering van de rente en de datum waarop hij de hoofdsom terugbetaalt (looptijd) vastgelegd.

Als voorbeelden vermelden we voor Frankrijk de “Obligations assimilables du Trésor” (OAT), voor Duitsland de “Bunds”, voor het Verenigd Koninkrijk de “Gilts” en voor de Verenigde Staten de “Treasury Bonds”. Deze effecten bieden de belegger een goede kredietwaardigheid, dit wil zeggen een solide garantie dat het kapitaal zal worden terugbetaald op de eindvervaldag.

“Corporate” obligaties zijn obligaties die worden uitgegeven door een privébedrijf. Hun kredietwaardigheid hangt af van de financiële gezondheid van het uitgevende bedrijf. In het algemeen is hun renteniveau aantrekkelijker dan dat van staatsobligaties, dit als vergoeding voor het grotere risico dat eraan verbonden is.

Converteerbare obligaties bieden de mogelijkheid om met een beheerste volatiliteit te profiteren van de koersstijging van aandelen. De aandelencomponent is de belangrijkste prestatiemotor van de activaklasse tijdens periodes van markthausse, dit dankzij de herwaardering van het conversierecht. De obligatiebodem biedt bescherming in periodes van dalende markten.

Inflatiegeïndexeerde obligaties bestaan uit een op de inflatie geïndexeerde hoofdsom en een rente. De rentevoet is over het algemeen lager dan die van vastrentende obligaties met dezelfde looptijd. De coupon wordt geherwaardeerd opdat de waarde in de tijd dezelfde blijft dan degene die vooropgesteld werd bij de uitgifte. Ze bieden de belegger de mogelijkheid om zijn koopkracht en belegging te beschermen tegen de inflatie. Hun werking is vergelijkbaar met een portefeuilleverzekering

Ook al wordt het als veilig beschouwd, beleggen in obligaties houdt risico’s in, zoals het wanbetalingsrisico van de emittent, het liquiditeitsrisico, het renterisico, het wisselrisico of het inflatierisico.

Het rendement mag deze risico’s dus niet uit het oog doen verliezen en dit is waarom de selectie van kredietwaardige obligatie-uitgevers enerzijds en het actieve en flexibele beheer van de gevoeligheid en de duratie anderzijds de pijlers vormen van ons rentebeheer.

Zo trachten wij op de evolutie van de macro-economische context en van het monetaire beleid te anticiperen om opportuniteiten aan te grijpen en de risico’s van onze portefeuilles te verminderen.

Onze overtuigingen berusten op een grondige kennis van de emittenten en het constant anticiperen op risico’s

Romain Grandis, Obligatiebeheerder