Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Euro Dividend Grower

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN

Evolutie van de netto

-

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-06-2022)

-

Oprichtingsdatum

03-12-2021
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Ronan Poupon

Ronan is afgestudeerd aan de EM Strasbourg Business School. Hij is lid van de Franse vereniging van financiële analisten (SFAF).

Ronan Poupon is Equity Analyst Manager en hoofd van het European All Cap team. Hij staat aan het hoofd van het managementteam van DNCA Euro Equities en is lid van de managementteams van DNCA Euro Smart Cities, DNCA Euro Dividend Grower, DNCA European Equities en French Equity strategies.

Hij begon zijn carrière in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (Ostrum AM, DNCA Finance).

Florent Eyroulet

Florent heeft een Master in Market Finance van INSEEC, Parijs.

Florent Eyroulet is een Equity Manager-Analyst gespecialiseerd in bedrijven met een Smart Cities profiel (energietransitie, infrastructuur en mobiliteit van de toekomst, technologie). Hij is een van de leiders van het managementteam van DNCA Euro Smart Cities en een lid van het managementteam van DNCA Euro Dividend Grower. Hij is ook verantwoordelijk voor investeringen in beursgenoteerd vastgoed voor een OPCI dat door AEW wordt beheerd.

Hij heeft 20 jaar professionele ervaring (CDC Ixis, Ostrum AM, DNCA Finance).

Kevin Tran

Kevin heeft een masterdiploma in financiën van de IESEG School of Management.

Kevin Tran is een analist die zich bezighoudt met Europese aandelen. Hij begon zijn carrière in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance).

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het compartiment is permanent belegd en is voor ten minste 75% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen uitgegeven door ondernemingen met maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie. Het compartiment zoekt en selecteert ondernemingen waarvan de gezamenlijke toegevoegde waarde duurzaam en billijk lijkt voor alle partijen en het evenwicht verzekert. De beheermaatschappij selecteert aandelen van ondernemingen die ze van goede kwaliteit acht (d.w.z. met een degelijk bedrijfsmodel, een geloofwaardig management en een gezonde balans) en waarvoor de beheermaatschappij in de toekomst een sterke dividendgroei verwacht. In die context hanteert het compartiment een actief beheer op basis van overtuigingen en het gebruikt daarvoor een 'Quality GARP'- (Quality Growth at a Reasonable Price) en een SRI-benadering. De SRI-benadering van het compartiment draait rond de volgende elementen: integratie van de dimensies van ESG-elementen, uitsluiting van controversiële emittenten uit de volledige belegging en stemrecht- en engagementsbeleid voor effecten in de portefeuille. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. De analyse van de verantwoorde ondernemingsprakijken wordt opgesplitst in vier factoren: (i) verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, (ii) ecologische verantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het compartiment heeft het Franse SRI-label.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is, om over een aanbevolen beleggingsperiode van vijf jaar, een rendement na te streven door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten en in ondernemingen die hun hoofdkantoor in een land van de Europese Unie hebben. Deze bedrijven worden volgens een SRI-benadering geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun economische kerncijfers en hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemenvia de systematische integratie van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zoals energieverbruik en CO2-uitstoot, of de ethische praktijken van het bedrijf .

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI EMU DNR €
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs A, Deelbewijs AD, Deelbewijs N)

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.