DNCA Invest Long Short Equity

Aandelen long-short Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
September 2019


De aandelenmarkten boekten in september vooruitgang, zoals blijkt uit de winst van 4,3 % voor de Eurostoxx 50 NR. Deze stijging kwam er in een context van sterke rotatie in het voordeel van value/cyclische waarden en ten koste van groei en veiligheid. De sectoren Bank (+9,0 %) en Auto (+6,0 %) presteerden uitstekend, terwijl Food & Beverages achteruitging (-1 %). In ons vorige verslag wezen we op de enorme waarderingsverschillen die wij tussen deze sectoren zien en die in consensus werden gerechtvaardigd door politieke situaties waarvan de gevolgen niet bekend zijn. Wij doen twee...

Mathieu Picard - Alexis AlbertRedactie beëindigd op 1 oktober 2019

Per 22-10-2019

Vereffeningswaarde

106,6€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-0,2%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

-1,4%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-13,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

8,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

227M€

As Of Creation Share

16-11-2009
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert studeerde af aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (ENSIAME).

Na 14 jaar ervaring in de industrie, vooral als financieel sell-side analist in Parijs en Londen (Barclays Captial, Nomura, Natixis,…) vervoegd hij DNCA Finance in september 2017 als buy-side analist van het Absolute return fondsengamma (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rendementen

Rendementen op jaarbasis
Rendementenper 22-10-2019Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Long Short Equity-5,0%
Eonia-0,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 16-11-2009

In het kort

De strategie van het compartiment kwalificeert als 'Long/Short equity' (het innemen van long- en shortposities in aandelen) en zijn beleggingsstrategie is gebaseerd op fundamentele financiële analyses. Het compartiment belegt in aandelen die zijn uitgegeven in Europa (EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Met een nettoblootstelling die beperkt is tot +/- 20 % van het beheerde vermogen, is het compartiment niet in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelenmarkten en hangt zijn rendement voornamelijk af van het vermogen van de beheerder om de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot fysieke en/of synthetische longposities (via aankopen van aandelen en/of CFD, DPS, opties of futures om te profiteren van hun opwaartse potentieel) en synthetische shortposities (verkoop van aandelen via CFD of DPS om te profiteren van hun neerwaartse potentieel).

Welke doelstelling?

Het compartiment streeft naar een positief rendement dat hoger is dan de risicovrije rentevoet die door de EONIA-rente wordt vertegenwoordigd. Dit rendement wordt nagestreefd door het te koppelen aan een lagere volatiliteit dan 10 % in normale marktomstandigheden.

Welke verdeling?

- Europese aandelen (EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 0 tot 100%;
- Aandelen die zijn uitgegeven buiten de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: maximaal 10%;
- Aandelen met een totale beurswaarde van minder dan EUR 150 miljoen: maximaal 5%;
- Gewone obligaties uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare effecten: 0% tot 100%;
- Geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 100%;
- Maximaal 10% in andere financiële instrumenten;
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment. Met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- of valutarisico is het compartiment ook actief op gereglementeerde markten van futures op Europese indices (al dan niet opgenomen in een DPS), alsook in icbe's, met inbegrip van icbe's die als ETF kwalificeren.
Het compartiment kan gebruikmaken van op de beurs verhandelde of OTC-derivaten (andere dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten, beursgenoteerde opties op aandelen of indices, en niet-complexe opties met het oog op het afdekken of verhogen van de blootstelling aan aandelen.
Het compartiment kan ook actief zijn op de valutamarkten om beleggingen af te dekken die buiten de eurozone zijn gedaan of die betrekking hebben op het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Scandinavië.

Voor welke belegger?

Alle beleggers en vooral beleggers die zich zonder koppeling aan een marktindex op de Europese aandelenmarkten willen begeven. Het Compartiment richt zich op beleggers die de blootstelling aan alle risico's die in het risicoprofiel van het Compartiment zijn opgenomen accepteren.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Eonia
Maximale beheerkosten : 0,02%
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs B, Deelbewijs N, Deelbewijs ND)
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs B, Deelbewijs I, Deelbewijs N, Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Eonia met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.