Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Venasquo

Aandelen long-afgedekt Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-02-2023

Evolutie van de netto

131,24€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+10,9%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,4%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-6,7%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

16,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

-

Oprichtingsdatum

28-12-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert is afgestudeerd aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (INSA).

Na 14 jaar ervaring in de sector, voornamelijk als sell-side financieel analist in Parijs en Londen (Barclays Capital, Nomura, Natixis...), kwam hij in september 2017 bij DNCA Finance terecht als buy-side analist.

Sinds eind 2018 is hij medebeheerder van de Absolute Return fondsen DNCA Invest Miuri en DNCA Invest Venasquo.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 28-12-2016

Rendementenper 06-02-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Venasquo+5,4%
(1)+3,6%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 28-12-2016
(2) 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% €STR

In het kort

Het compartiment wordt beheerd met inachtneming van verantwoordelijke en duurzame beginselen en steunt ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op die manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende effectenselectie rekening gehouden met de interne score op het gebied van verantwoord ondernemen, op basis van vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, (ii) ecologische verantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Bijkomende informatie over de SRIstrategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op deze drie fases: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële benadering wordt gecombineerd met een niet-financiële benadering; (ii) toewijzing van vermogenscategorieën op basis van de analyse van het beleggingsklimaat en de risicobereidheid van het beheerteam; en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het oogpunt van de minderheidsaandeelhouders, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van instrumenten. Het compartiment geniet niet van het Franse SRI-label. De strategie van het Compartiment kwalificeert als ‘absolute return’ en is gebaseerd op fundamentele financiële analyses door de Beleggingsbeheerder. Het belegt in Europese emittenten (EER, Zwitserland en het VK). De bruto aandelenblootstelling verbonden aan beleggingen van het Compartiment (Longs en Futures) mag niet meer bedragen dan 200 % van het nettovermogen. Met een nettoblootstelling die kan gaan van 0 tot + 100 % van het beheerd vermogen, zijn de prestaties gebaseerd op twee pijlers: 1- het vermogen van het Team om de juiste veronderstellingen te maken met betrekking tot de nettoblootstelling en 2 - het vermogen van het Team om een goede aandelenselectie te maken en aandelen te detecteren die beter kunnen presteren dan hun beurs- of sectorindexen.

Welke doelstelling?

Het compartiment streeft naar een positief rendement dat hoger is dan de volgende samengestelde index: 50 % EUROSTOXX 50 Net Return + 50% €STR over de aanbevolen beleggingsduur. Daartoe probeert de beheermaatschappij een gemiddelde volatiliteit op jaarbasis te behouden van 10% tot 15% onder normale marktomstandigheden. We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de beheersstijl discretionair is en ecologische, sociale en governance criteria (ESG) omvat.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Europese aandelen (EER plus Zwitserland en UK) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 0% tot 100% van het nettovermogen; - Aandelen die zijn uitgegeven buiten de EER plus Zwitserland en UK: maximaal 10% van het nettovermogen; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 150 miljoen euro: maximaal 5% van het nettovermogen; - Vastrentende waarden (zoals gewone obligaties uit de eurozone, converteerbare of vergelijkbare obligaties): van 0% tot 100% van het nettovermogen in ongunstige marktomstandigheden en van 0% tot 25% in normale marktomstandigheden, - Geldmarktinstrumenten of deposito's: van 0% tot 100% van het nettovermogen in ongunstige marktomstandigheden en van 0% tot 25% in normale marktomstandigheden, - Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van het nettovermogen. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.

Voor welke belegger?

Alle beleggers en vooral beleggers die zich zonder koppeling aan een marktindex op de Europese aandelenmarkten willen begeven.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark :
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Venasquo bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het Compartiment streeft naar een positief rendement dat hoger ligt dan de volgende samengestelde index: 50% EUROSTOXX 50 Netto Rendement + 50% €STR over de aanbevolen beleggingsperiode. Om dit doel te bereiken zal het team van de beheermaatschappij ernaar streven dit doel te bereiken met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit tussen 10% en 15% onder normale marktomstandigheden, gedurende de gehele aanbevolen beleggingsperiode. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse-aanpak op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) allocatie van activaklassen op basis van de analyse van de beleggingsomgeving en de risicobereidheid van het managementteam en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het perspectief van minderheidsaandeelhouders/obligaties, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het compartiment geniet niet van het Franse SRI-label. De strategie van het fonds is aandelen met een absoluut rendement, gebaseerd op een fundamentele financiële analyse door de beleggingsbeheerder. Het belegt in Europese emittenten (EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Het bruto aandelenrisico van de beleggingen van het fonds (Longs en Futures) mag niet meer bedragen dan 200% van het nettovermogen van het fonds. Met een nettoblootstelling van 0 tot +100% van het beheerde vermogen zijn de prestaties gebaseerd op twee pijlers: 1 - het vermogen van het team om de juiste veronderstellingen te maken met betrekking tot de nettomarktblootstelling en 2 - het vermogen van het team om een goede aandelenselectie te maken en aandelen op te sporen die de kenmerken hebben om het beter te doen dan hun markt- of sectorindexen.
Het Fonds kan te allen tijde worden blootgesteld aan :
- Aandelen uitgegeven in Europa (EER plus Zwitserland en het VK) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS's, enz.): van 0 tot 100%,
- Aandelen buiten Europa (EER plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) tot maximaal 10% van het nettovermogen,
- 150 miljoen: tot 5% van het nettovermogen,
- Renteproducten (zoals gewone obligaties of converteerbare obligaties uit de eurozone): van 0 tot 25% onder normale marktomstandigheden en tot 100% in geval van ongunstige marktomstandigheden,
- Andere financiële instrumenten: tot 10% van de nettoactiva.
Het fonds kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van ICBE's en/of FIA's.
Het fonds kan ook beleggen in derivaten die op gereglementeerde markten worden verhandeld (Europese indexfutures, sectorale indexfutures, enz.) ter afdekking van en/of blootstelling aan het aandelen- of valutarisico, zonder naar overmatige blootstelling te streven.
 Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Venasquo past het beleid van DNCA Finance inzake de beheersing van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing (claim):
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>