Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Sustainable China Equity

Chinese aandelen

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

66,53€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-26,9%

Rendement
sinds de oprichting

-25,2%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

-13,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

27,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

28-12-2020
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Yingying Wu, CFA

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Zhang Zhang, CFA

Zhang behaalde een mastergraad in vermogensbeheer aan de universiteit van Parijs Dauphine. Zij is tevens CFA charterholder.

Zhang Zhang is een aandelenanalist die zich toelegt op de Aziatische markten. Zij is co-manager van DNCA Sustainable China Equity en lid van het Asian Equity managementteam.

Zij begon haar carrière in 2009 en heeft meer dan 10 jaar ervaring (C.S.C, Comgest, HMG Finance, Conseil Plus Gestion, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu heeft een DEA in financiën van de universiteit Panthéon-Assas (Paris II). Hij is CFA* charterholder.

Matthieu Belondrade is aandelenanalist en hoofd van het Emerging Markets (EM) team. Hij is lid van het managementteam van DNCA Global Emerging Equity en co-manager voor DNCA Emerging Europe Equity.

Hij begon zijn carrière in 1998 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (State Street Global Advisors, Crédit Lyonnais, CA Indosuez, CDC IXIS AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 28-12-2020

Rendementenper 25-05-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Sustainable China Equity-35,3%
MSCI China 10/40 Net Return Index-29,1%
(1) De gegevens zijn berekend sinds 28-12-2020

In het kort

Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR.
Het compartiment maakt ook gebruik van actief beheer op basis van sterke overtuigingen met behulp van een "Quality GARP" (Quality Growth at a Reasonable Price) benadering en belegt op maatschappelijk verantwoorde wijze (SRI). Bij verantwoord beleggen (SRI) staat het volgende centraal: toepassing van ESG-criteria, uitsluiting van controversiële emittenten uit het beleggingsuniversum, beleid met betrekking tot stemrecht en engagement voor de effecten in portefeuille. In lijn met maatschappelijk verantwoord beleggingsbeheer (“SRI”) worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij minstens 20% van de slechtste emittenten van aandelen wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum en er dus niet in deze emittenten wordt belegd. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Het compartiment wordt actief beheerd en selecteert hoofdzakelijk aandelen van Chinese bedrijven die in RMB genoteerd en verhandeld worden op Chinese beurzen zoals die van Shenzhen of Shanghai (Chinese A-aandelen). Het compartiment kan ook beleggen in aandelen van emittenten die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in China, Taiwan en/of bedrijven die actief zijn in de Volksrepubliek China. De blootstelling aan effecten op het Chinese vasteland wordt verkregen door te beleggen via Stock Connect, A-aandelen, B-aandelen (verhandeld in buitenlandse valuta's), RQFII/QFII, H-aandelen (aandelen van bedrijven die genoteerd zijn op de beurs van Hong Kong, die geregistreerd zijn ofwel in Hongkong ofwel in de Volksrepubliek China en door de Chinese overheid goedgekeurd zijn voor notering aan de Hong Kong Stock Exchange). Daarnaast kan blootstelling aan de Chinese markt worden verkregen door te beleggen in American Depositary Receipts (ADR's) die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange of de NASDAQ en in Global Depositary Receipts (GDR's), of in ADR's die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. Het restant van het compartiment kan belegd worden in geldmarktinstrumenten, cash en/of icbe's/icb's. Het compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de EUR, waardoor het wisselkoersrisico maximaal 100% van de nettoactiva bedraagt. Het compartiment kan gebruikmaken van derivaten voor het afdekken en vergroten van de valutablootstelling. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten, opties en niet-complexe opties met het oog op het afdekken of verhogen van de aandelenblootstelling of het gebruikmaken van arbitrage, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Ten slotte kan het compartiment gebruikmaken van deposito's.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar een hoger rendement te realiseren dan de MSCI China 10/40 Net Return Index (BBG-ticker: MN40CNE) door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Chinese bedrijven/emittenten die het grootste deel van hun economische activiteiten in China uitoefenen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI China 10/40 Net Return Index
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI China 10/40 Net Return Index met een High-Water Mark.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br/><br/>Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br/><br/>De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.