Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest SRI Norden Europe

"Investeren in een duurzaam en veerkrachtig ecosysteem." Carl Auffret, CFA, beheerdeer

Aandelen Noord-Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-12-2023

Evolutie van de netto

202,46€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+7,3%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+11,8%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-32,7%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

16,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

02-11-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Carl Auffret, CFA

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Alexandre Steenman

Alexandre Steenman heeft een ingenieursdiploma van CentraleSupélec. Hij begon zijn carrière in 2010 bij Morgan Stanley in fusies en overnames. Na 5 jaar ervaring als financieel analist bij Gladstone Capital Management en Cologny Advisors werd hij stichtend vennoot bij Oxylus Capital.

In juni 2023 trad hij toe tot het Europese managementteam voor groeiaandelen van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 02-11-2016

Rendementenper 06-12-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest SRI Norden Europe+3,6%
(1)+10,0%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 02-11-2016
(2) 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde minstens 90% van het totale vermogen in aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties die genoteerd zijn op beurzen in Noord-Europa (Groot-Brittannië, Ierland, Benelux, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Europa. Het door de beheermaatschappij uitgevoerde beleggingsproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de kerncijfers wordt in eigen beheer uitgevoerd), in plaats van eenvoudige nabootsing van de samenstelling van de benchmark. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in Noord-Europa: van 80% tot 100% van de nettoactiva; - Aandelen van buiten Noord-Europa: van 0% tot 10% van de nettoactiva; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van de nettoactiva; - Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: van 0% tot 10% van de nettoactiva; - Andere financiële instrumenten: 10% van de nettoactiva. De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen zijn beperkt tot 10% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment mag niet beleggen in andere derivaten of andere afgeleide financiële instrumenten. Het compartiment komt in aanmerking voor het PEA ( Frans aandelenspaarplan) Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende samengestelde, in euro's luidende index (nettorendement): 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency, berekend met herbelegde van dividenden, na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn (5 jaar). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in Noord-Europa: van 80% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten Noord-Europa: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: van 0% tot 10% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen zijn beperkt tot 10% van het nettovermogen van het compartiment.
Het compartiment mag niet beleggen in derivaten of andere financiële afgeleide instrumenten.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark :
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment dat belegt in Europese aandelen
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest SRI Norden Europe bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de in euro luidende Net Return Composite Index, samengesteld uit 40% MSCI Nordic Index, 35% DAX Index, 15% SMI Index, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency Index, berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en governancecriteria (ESG) omvat.
Te allen tijde zal ten minste 90% van de totale activa van het Compartiment worden belegd in aandelen van emittenten die aan Noord-Europese effectenbeurzen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk) zijn genoteerd, die alle beurskapitalisaties hebben of die het grootste deel van hun economische activiteit in Noord-Europa uitoefenen. Het door de beheermaatschappij uitgevoerde selectieproces is gebaseerd op de keuze van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (intern wordt een grondige analyse van de fundamentals uitgevoerd), in tegenstelling tot het louter kopiëren van de samenstelling van de benchmark. Het compartiment wordt ook beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken zoals gedefinieerd in artikel 8 van de KRW. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving en duurzaamheid van de onderneming. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, hetgeen inhoudt dat ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het compartiment geniet het Franse SRI-label.
Het Compartiment kan te allen tijde beleggen in:
- aandelen van vennootschappen met zetel in Noord-Europa: van 80 tot 100% van het nettovermogen,
- aandelen buiten Noord-Europa: van 0 tot 10% van het nettovermogen,
- aandelen met een kapitalisatie van minder dan 200 miljoen euro: tot 10% van het nettovermogen,
- vastrentende producten en geldmarktinstrumenten of deposito's in geval van ongunstige marktomstandigheden: van 0 tot 10% van de nettoactiva,
- andere financiële instrumenten: tot 10% van de nettoactiva.
De blootstelling aan het valutarisico kan oplopen tot 100% van de nettoactiva van het Compartiment.
Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva in ICBE's en/of FIA's beleggen.
Het fonds kan beleggen in effecten in elke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta van de portefeuille kan echter worden afgedekt tegen de referentievaluta om het valutarisico te beperken. Daartoe kunnen met name valutafutures en -forwards worden gebruikt. Het Fonds mag niet beleggen in andere derivaten of andere financiële derivaten.
Het Compartiment komt in aanmerking voor het Plan d'Epargne en Actions (PEA).
Benchmarkinformatie: Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest SRI Norden Europe past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de VN Global Compact principes ernstig schenden

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>