Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest SRI High Yield

Een wereldwijd macro compartiment om te profiteren van de waarderingsniveaus en dynamiek van de verschillende activaklassen.

SRI High Yield Credit Bond Fund

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

94,7€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,2%

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-1,3%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+9,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

3,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

05-11-2019
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Nolwenn Le Roux, CFA

Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.

Ismaël Lecanu

Ismaël Lecanu was Head of European Credit IG and HY bij AXA IM. Als specialist in de bank- en verzekeringssector was hij verantwoordelijk voor het beheer van vlaggenschipfondsen en -mandaten op de kredietmarkt, evenals flexibele en multi-assetfondsen voor de obligatiecomponent (bedrijfsobligaties, ABS, CLO's, enz.).

Daarvoor was Ismaël Lecanu Head of Fixed Income Management bij de Klésia-groep van voorzorgsfondsen.

In 2023 trad hij in dienst bij DNCA Finance.

Jean-Marc Frelet, CFA

Jean-Marc Frelet was portefeuillebeheerder IG- en HY-krediet bij AXA IM. Als specialist in de bank- en transportsector was hij betrokken bij de ontwikkeling van een tool voor de waardering van obligaties voor gebruik door vermogensbeheerteams.

Daarvoor werkte Jean-Marc Frelet als Financial Engineer bij La Française en als Quantitative Engineer bij Société Générale in Hongkong.

Sinds 2023 is hij werkzaam bij DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 05-11-2019

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest SRI High Yield+9,3%
Composite - DNCA Invest SRI High Yield (1)+8,7%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 05-11-2019
(2) 50% Bloomberg Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Euro High Yield BB Rating

In het kort

De beleggingsstrategie bestaat uit de selectie van obligaties en geldmarktinstrumenten door het beleggingsprogramma aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij. Het compartiment wil de beleggers een blootstelling aan de kredietmarkt bieden en meer bepaald aan het hoogrentende segment (bedrijfsobligaties met een hoog kredietrisico). Het compartiment zal beleggen in schuldeffecten van emittenten of emissies met een rating tussen BB+ en BB volgens Standard & Poor’s of equivalent volgens andere kredietbeoordelaars, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria op het ogenblik van de aankoop. Maar afhankelijk van de overtuiging van het beheerteam over de kredietmarkt kan het compartiment zijn beleggingen diversifiëren in obligaties van emittenten of emissies met een rating boven BBB- volgens Standard & Poor’s of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria, of in schuldpapier van emittenten of emissies met een rating onder B+ volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria. Het compartiment zal gediversifieerd zijn en zal doorgaans belegd zijn in minimaal 60 emittenten. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op een actief discretionair beheer. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRIstrategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment belegt ten minste 40% van zijn nettoactiva in schuldinstrumenten (waaronder obligaties, notes en wissels) van emittenten met een rating van minstens BB- volgens Standard & Poor’s of equivalent, of die de beheervennootschap op basis van vergelijkbare kredietcriteria als gelijkwaardig beschouwt. Het compartiment kan tot 20% van de nettoactiva beleggen in schuldinstrumenten met een rating lager dan B- of equivalent of die de beheervennootschap op basis van vergelijkbare kredietcriteria als gelijkwaardig beschouwt. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd tot minder dan B- of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare kredietcriteria, mag die obligatie niet meer dan 20% van de totale activa van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het compartiment belegt in rente-effecten uitgedrukt in euro of een andere valuta. Het wisselkoersrisico zal niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in effecten van emittenten met maatschappelijke zetel in een OESO-land. Beleggingen in emittenten met maatschappelijk zetel in een niet-OESO-land (met inbegrip van opkomende landen) zijn beperkt tot 30% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te behalen, kan het compartiment bovendien beleggen in alle types in aanmerking komende derivaten die worden verhandeld op gereglementeerde of parallelmarkten wanneer die contracten beter geschikt zijn voor de beheerdoelstelling of wanneer de handelskosten er lager zijn. Die instrumenten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot futures, opties, swaps, CDS'en (al dan niet op indexen) met het oog op hedging, blootstelling en arbitrage van het aandelenrisico, het renterisico, het indexrisico en het kredietrisico. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Door middel van een discretionaire strategie streeft het Compartiment ernaar om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode van meer dan drie jaar te profiteren van de prestaties van de markt voor hoogrentende obligaties uitgedrukt in euro en afkomstig van emittenten uit de private sector. Beleggers worden erop gewezen dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat. De samenstelling van de portefeuille is er niet op gericht om die van een benchmarkindex vanuit geografisch of sectoraal oogpunt te repliceren. De samengestelde index van 50% Bloomberg Euro Corporate 500 - BBB index + 50% Bloomberg Euro High Yield BB Rating alleen kan echter worden gebruikt als een ex-post benchmark.

Welke verdeling?

− minstens 40% van zijn nettoactiva in schuldinstrumenten (waaronder obligaties, promessen of wissels) van emittenten of emissies met een rating van minstens BB- volgens Standard & Poor's of equivalent of die de beheermaatschappij als equivalent beschouwt op basis van vergelijkbare kredietcriteria op het ogenblik van aankoop; en
− tot een maximum van 20% van de nettoactiva in schuldinstrumenten met een rating lager dan B- volgens Standard & Poor's of equivalent, of die de beheervennootschap als equivalent beschouwt op basis van vergelijkbare kredietcriteria.
Wanneer de emittent geen rating heeft, zal aan de ratingvoorwaarde worden voldaan op het niveau van het geselecteerde effect. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd tot minder dan B- volgens Standard & Poor's of equivalent, of door de beheermaatschappij als equivalent wordt beschouwd, zal het desbetreffende actief niet worden verkocht, tenzij de beheermaatschappij van mening is dat dat in het belang van de aandeelhouders is. Die obligatie waarvan de rating wordt verlaagd mag echter niet meer uitmaken dan 20% van de totale activa van het compartiment.”
Indien een effect dat de beheermaatschappij selecteert een rating krijgt van meer dan één kredietbeoordelaar, wordt de op één na beste rating gebruikt. Indien een effect slechts één rating heeft, mag de enige rating worden gebruikt die voorhanden is. Als er geen officiële rating voorhanden is op het niveau van de emissie, zal aan de ratingvoorwaarde worden voldaan op het niveau van de geselecteerde emittent. De beheermaatschappij kan een interne rating toepassen die als gelijkwaardig wordt beschouwd. Voor achtergestelde obligaties of voorwaardelijk converteerbare obligaties wordt een ratingverlaging toegepast op de rating van de emittent zoals die in het ratingalgoritme wordt gebruikt.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Hoofdzakelijk OESO

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest SRI High Yield
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest SRI High Yield

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest SRI High Yield bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het compartiment wil profiteren van de prestaties van de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties in euro door middel van een discretionaire strategie (aanbevolen beleggingsperiode "minimaal 3 jaar"). De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de gehanteerde beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt er niet naar gestreefd de geografische of sectorale structuur van een benchmark te repliceren. De composiet van 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 - BBB Index en 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating Index kan echter achteraf worden gebruikt om het rendement te vergelijken.
De beleggingsstrategie bestaat erin obligaties en geldmarktinstrumenten te selecteren door het beleggingsprogramma aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij. Het Compartiment wil beleggers een blootstelling bieden aan de kredietmarkt, en meer bepaald aan het hoogrentende segment (bedrijfsobligaties met een hoog kredietrisico). Het Compartiment zal beleggen in obligaties van emittenten of effecten met een rating tussen BB+ en BB- van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of gelijkwaardig volgens de beheermaatschappij, op basis van vergelijkbare criteria. Afhankelijk van de visie van het beheerteam op de kredietmarkt kan het fonds zijn beleggingen echter diversifiëren naar schuldbewijzen van emittenten, of effecten, met een rating boven BBB- van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of gelijkwaardig naar de mening van de beheermaatschappij, op basis van vergelijkbare kenmerken, of in obligaties van emittenten, of effecten, met een rating lager dan B+ van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander bureau of een gelijkwaardige rating volgens de beheermaatschappij, op basis van vergelijkbare criteria. Het fonds zal een gediversifieerde portefeuille hebben met minimaal 60 beleggingen in verschillende emittenten.
Bovendien houdt het beheer van het compartiment rekening met de beginselen van verantwoord en duurzaam beleggen. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van obligaties rekening gehouden met een interne rating van verantwoord ondernemen en duurzaamheid. In overeenstemming met de beginselen van duurzaam beleggingsbeheer worden emittenten ook geselecteerd rekening houdend met ESG-criteria met een "best in universe"-aanpak, die ertoe leidt dat ten minste 20% van de emittenten in het oorspronkelijke beleggingsuniversum wordt uitgesloten van belegging in deze emittenten. Het investeringsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: i) bepaling van het oorspronkelijke beleggingsuniversum door een combinatie van financiële en niet-financiële benaderingen, ii) structurering van de portefeuille op basis van een macro-economische benadering en de beoordeling van de investeringsvoorwaarden van de kredietmarkt en iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van de reglementaire beperkingen. Meer informatie over de DVI-strategie is beschikbaar in het prospectus van het Compartiment.
Het Compartiment belegt ten minste 40% van zijn nettoactiva in schuldbewijzen (met inbegrip van obligaties en kortlopende schuldbewijzen) van emittenten met een rating van BB- of hoger van Standard & Poor's, of een rating die door de beheermaatschappij op basis van vergelijkbare criteria als gelijkwaardig wordt beschouwd. Het fonds kan ook tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in schuldbewijzen met een rating lager dan B of gelijkwaardig of die door de beheermaatschappij op basis van soortgelijke criteria gelijkwaardig worden geacht. Effecten in de portefeuille met een lagere rating dan B- kunnen worden aangehouden tot maximaal 20% van het nettovermogen van de portefeuille.
Het Compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCos-obligaties").
Het Compartiment belegt in renteproducten in euro en andere valuta. Het valutarisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van de portefeuille.
Het Compartiment kan tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in effecten van emittenten die hun statutaire zetel in een OESO-land hebben. Beleggingen in effecten van emittenten met zetel buiten de OESO-landen (inclusief opkomende markten) zijn beperkt tot 30% van de nettoactiva van het Compartiment.
Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's en/of ETF's.
Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken kan het fonds ook beleggen in alle soorten in aanmerking komende derivaten, ongeacht of deze op gereglementeerde of onderhandse markten worden verhandeld, wanneer wordt vastgesteld dat dergelijke transacties geschikter zijn voor het doel of lagere handelskosten hebben. Deze instrumenten kunnen futures, opties, swaps, index credit default swaps (CDS) en CDS omvatten, maar zijn niet beperkt tot, voor afdekking van en/of blootstelling aan en/of arbitrage van aandelenrisico, renterisico, indexrisico en kredietrisico.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest SRI High Yield past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de VN Global Compact principes ernstig schenden

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

De prestaties sinds de oprichting van het fonds zijn behaald op basis van een beheerstrategie die met ingang van 25 januari 2021 is gewijzigd. De benchmark van het fonds is op 25 januari 2021 gewijzigd.

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br /> Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement op lange termijn voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins materieel onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, kan niet worden gegarandeerd dat zij correct zullen worden beoordeeld.<br /> De gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Over het algemeen zal een duurzaamheidsrisico voor een actief een negatieve impact hebben en mogelijk tot een volledig waardeverlies leiden en bijgevolg een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>