Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest SRI Europe Growth

Europese ‘growth’-aandelen

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 05-07-2022

Evolutie van de netto

277,52€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-25,3%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+7,0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+39,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

20,8%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-06-2022)

-

Oprichtingsdatum

28-12-2012
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Carl Auffret, CFA

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Xintong Ouyang

Xintong studeerde in 2016 af aan Beijing International University met een Bachelor of Arts in Engelse Literatuur en in 2018 aan ESSEC. Ze was drie jaar lang Global Financial Analyst bij On Field Investment Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau in Londen.

Xintong zal helpen bij het monitoren van de posities in de portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders en nieuwe beleggingsideeën aanreiken aan de beheerders.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 28-12-2012

Rendementenper 05-07-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest SRI Europe Growth-13,5%
Stoxx Europe 600 NR-10,3%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 28-12-2012

In het kort

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, berust de beleggingsstrategie van het Compartiment op een actief discretionair beheer dat gericht is op het beleggen in pan-Europese groeiaandelen van hoge kwaliteit. Het selectieproces is gebaseerd op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een diepgaande analyse van de fundamentals wordt intern uitgevoerd), niet op basis van de samenstelling van de benchmarkindex.
Het beheerproces is uitsluitend gebaseerd op fundamentele financiële analyse. Het gaat erom emittenten te identificeren die aan de 8 volgende selectiecriteria moeten kunnen beantwoorden :
- Een toekomstige organische groei van meer dan 5% per jaar;
- Hoge toetredingsdrempels (technologie, merk, knowhow, activa, regelgeving, enz.) die potentiële nieuwe concurrenten kunnen ontmoedigen;
- Een aantrekkelijke waardering;
- Een verbetering van de winstgevendheid;
- Overvloedige kasstroom;
- Sterke balans;
- Waardecreatie;
- Een managementteam van hoge kwaliteit.
Het is een overtuigingsfonds dat zich wil concentreren op een klein aantal emittenten, ongeveer veertig. De beleggingen kunnen dus worden geconcentreerd op een beperkt aantal aandelen; de portefeuille moet niettemin ten minste 20 aandelen bevatten.
Bovendien wordt het Compartiment, met de beheersstijl zoals hierboven beschreven, beheerd met inachtneming van verantwoorde en duurzame principes.
Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR.

Welke doelstelling?

De doelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten. De referentie-index STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, berekend met herbelegging van dividenden, wordt gebruikt ter vergelijking achteraf. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Aandelen waarvan de emittenten hun maatschappelijke zetel in de EU hebben of ermee verbonden afgeleide instrumenten (zoals CFD’s of DPS’s): 60 % tot 100 % van de nettoactiva
Aandelen buiten de EU: tot 25 % van de nettoactiva
Vastrentende bedrijfs- of overheidsobligaties in euro: 0 tot 25 % van de nettoactiva
Deelbewijzen en/of aandelen van ICB’s: tot 10 % van de nettoactiva
Het Compartiment kan gebruikmaken van afgeleide producten, genoteerd of onderhandeld (andere dan CFD’s en DPS’s) ten belope van 40 % van zijn nettoactiva, met inbegrip van onder meer gestandaardiseerde termijncontracten en niet-complexe opties verhandeld op de gereglementeerde markten met het oog op afdekking van of verhoogde blootstelling aan aandelen, zonder daarbij te streven naar een overmatige blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een blootstelling aan de Europese aandelenmarkten.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Stoxx Europe 600 NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br/><br/>Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br/><br/>De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.