Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest SRI Europe Growth

Europese ‘growth’-aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-09-2023

Evolutie van de netto

289,11€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+4,4%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+6,0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-25,4%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

15,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-08-2023)

-

Oprichtingsdatum

28-12-2012
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Carl Auffret, CFA

Carl Auffret is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), van een Master in Beheer en van een diploma gespecialiseerde hogere studies "Bank en Financiën", behaald aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1999 begint hij zijn loopbaan bij SG Securities Ltd in Londen als analist sell-side voor de sector van de consumptiegoederen. In juli 2003 keert hij terug naar Frankrijk en wordt hij er sectoraal beheerder-analist bij CM-CIC Asset Management, waarna hij in 2005 de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van het fonds "Union Europe Growth", een fonds van pan-Europese groeiwaarden.

Sinds mei 2012 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Alexandre Steenman

Alexandre Steenman heeft een ingenieursdiploma van CentraleSupélec. Hij begon zijn carrière in 2010 bij Morgan Stanley in fusies en overnames. Na 5 jaar ervaring als financieel analist bij Gladstone Capital Management en Cologny Advisors werd hij stichtend vennoot bij Oxylus Capital.

In juni 2023 trad hij toe tot het Europese managementteam voor groeiaandelen van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 28-12-2012

Rendementenper 25-09-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest SRI Europe Growth+12,7%
Stoxx Europe 600 NR+18,5%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 28-12-2012

In het kort

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken maakt de beleggingsstrategie van het compartiment gebruik van een actief discretionair beheer dat gericht is op beleggen in pan-Europese groeiaandelen van hoge kwaliteit. Het selectieproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de fundamentals wordt in eigen beheer uitgevoerd), niet op basis van de samenstelling van de benchmark. De beleggingen kunnen daarom geconcentreerd zijn in een beperkt aantal aandelen; de portefeuille dient echter ten minste 20 aandelen te bevatten. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Europese aandelen die statutair gevestigd zijn in de EU of gerelateerde financiële derivaten (zoals CFD of DPS): 60% tot 100% van de nettoactiva; - Aandelen van buiten de EU: 0% tot 40% van de nettoactiva; - Vastrentende effecten in euro's, uitgegeven door bedrijven of overheden: 0% tot 25% van de nettoactiva. Ten minste 50% van het vermogen van het compartiment wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn opgenomen in de STOXX EUROPE 600 Net Return Index. Beleggingen in small- en mid-cap aandelen (kleiner dan EUR 3 miljard) mogen niet meer dan 50% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 5% van de nettoactiva beleggen in opkomende markten. De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. Vastrentende effecten van bedrijven of overheden worden hoofdzakelijk geselecteerd uit de categorie "Investment grade". Speculatieve beleggingen mogen niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of andere icb’s zijn beperkt tot 10% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS) tot 40% van de nettoactiva van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van en/of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan ook transacties verrichten op de valutamarkten om beleggingen buiten de eurozone af te dekken. Het compartiment gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. De benchmark wordt ook gebruikt bij de samenstelling van de portefeuille voor zover ten minste 50% van de activa wordt belegd in aandelen van emittenten die tot de benchmark behoren. Het compartiment wordt actief beheerd. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het compartiment kan posities innemen met een weging die afwijkt van die in de benchmark en het zal minder dan 50% van zijn vermogen beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingsstrategie zal de mate waarin de participaties in de portefeuille mogen afwijken van de benchmark, beperken. Die afwijking kan beperkt zijn.

Welke doelstelling?

De doelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten. De referentie-index STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, berekend met herbelegde dividenden, wordt gebruikt ter vergelijking achteraf. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Aandelen waarvan de emittenten hun maatschappelijke zetel in de EU hebben of ermee verbonden afgeleide instrumenten (zoals CFD’s of DPS’s): 60 % tot 100 % van de nettoactiva
Aandelen buiten de EU: tot 25 % van de nettoactiva
Vastrentende bedrijfs- of overheidsobligaties in euro: 0 tot 25 % van de nettoactiva
Deelbewijzen en/of aandelen van ICB’s: tot 10 % van de nettoactiva
Het Compartiment kan gebruikmaken van afgeleide producten, genoteerd of onderhandeld (andere dan CFD’s en DPS’s) ten belope van 40 % van zijn nettoactiva, met inbegrip van onder meer gestandaardiseerde termijncontracten en niet-complexe opties verhandeld op de gereglementeerde markten met het oog op afdekking van of verhoogde blootstelling aan aandelen, zonder daarbij te streven naar een overmatige blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een blootstelling aan de Europese aandelenmarkten.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Stoxx Europe 600 NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs IG)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest SRI Europe Growth bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn vermogen te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
De doelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten. De referentie-index STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, berekend met herbelegde dividenden, wordt gebruikt ter vergelijking achteraf. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en
governance (ESG) hanteert.
Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, is de beleggingsstrategie van het compartiment gebaseerd op actief discretionair beheer dat erop gericht is te beleggen in pan-Europese groeiaandelen van hoge kwaliteit. Het selectieproces is gebaseerd op de keuze van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de fundamentals wordt intern uitgevoerd), en niet op de samenstelling van de benchmark. De beleggingen mogen dus worden geconcentreerd in een beperkt aantal aandelen; de portefeuille moet echter ten minste 20 aandelen omvatten. Het fonds wordt ook beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving en duurzaamheid van de onderneming. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, hetgeen inhoudt dat ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het compartiment geniet het Franse SRI-label. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en een niet-financiële benadering, ii) structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering en iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van de wettelijke beperkingen en het beleggingsproces om tot een definitieve selectie te komen.
Het Fonds kan te allen tijde beleggen in:
- aandelen van vennootschappen met statutaire zetel in de Europese Unie of gelijkwaardige financiële derivaten (zoals CFD's of DPS's): van 60 tot 100% van de nettoactiva
- aandelen van buiten de Europese Unie: van 0 tot 40% van de nettoactiva,
- schuldbewijzen van de overheid of de particuliere sector, uitgedrukt in euro: van 0 tot 25%.
Ten minste 50% van de nettoactiva van het Compartiment wordt belegd in aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de STOXX EUROPE 600 Net Return Index. De belegging in aandelen van ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 3 miljard euro mag niet meer bedragen dan 50% van het nettovermogen. Het Compartiment kan tot 5% van zijn activa aan opkomende markten worden blootgesteld.
De blootstelling aan het valutarisico kan oplopen tot 100% van de nettoactiva van het Compartiment.
De geselecteerde vastrentende producten zijn hoofdzakelijk van de categorie "Investment Grade". Het aandeel van speculatieve emissies mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen.
Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva in ICBE's en/of ICB's beleggen.
Het fonds kan genoteerde of OTC financiële derivaten (andere dan CFD's en DPS'en) gebruiken tot 40% van zijn nettovermogen, met inbegrip van maar niet beperkt tot futures en niet-complexe opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld voor afdekking en/of blootstelling aan aandelen, zonder naar overmatige blootstelling te streven.
Het fonds belegt ook in buitenlandse valutamarkten om beleggingen buiten de eurozone af te dekken.
Het fonds komt in aanmerking voor PEA (Plan d'Epargne en Action).
Het Compartiment gebruikt een benchmarkindex voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt ook gebruikt bij de samenstelling van de portefeuille voor zover ten minste 50% van de activa wordt belegd in aandelen van emittenten die tot de benchmark behoren. Het compartiment wordt actief beheerd. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheersdoelstelling. Het Compartiment kan posities innemen met wegingen die afwijken van de benchmark en minder dan 50% beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. Het verschil tussen de participaties in de portefeuille en de samenstelling van de benchmark zal bij de uitvoering van de beleggingsstrategie beperkt blijven.
DNCA Invest SRI Europe Growth past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>