Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Sérénité Plus

Een flexibel kortetermijnobligatiefonds dat belegt in de eurozone.

Obligaties eurozone korte termijn

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

106,35€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+0,2%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+1,1%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+4,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

0,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

18 maanden

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

03-11-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Baptiste Planchard, CFA

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 03-11-2016

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Sérénité Plus+4,4%
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year+3,7%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 03-11-2016

In het kort

Het fonds selecteert effecten uit het vastrentende universum op basis van macro-economische, technische, financiële en kredietanalyses. Balans- en kasstroomanalyse staan centraal in het selectieproces. De modified duration van het Fonds zal tussen 0 en 4 blijven, zonder beperking van de modified duration van individuele effecten binnen het Fonds. Het Fonds zal uitsluitend beleggen in in euro luidende effecten. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en niet-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) kalibratie van de modified duration en het algemene kredietrisico van het Compartiment en het liquiditeitsniveau op basis van de analyse van de rentevoeten en de macro-economische omgeving en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het Compartiment geniet het Franse SRI-label. Het Compartiment kan te allen tijde beleggen in de volgende activa met de volgende limieten - tot 100% van zijn nettoactiva mag worden blootgesteld aan obligaties en schuldinstrumenten in euro (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), bestaande uit effecten uitgegeven door emittenten uit de openbare of particuliere sector, zonder ratingbeperkingen, inclusief emissies zonder rating. - tot 10% van zijn nettovermogen in aandelen in euro, verkregen door de conversie van converteerbare obligaties of op enige andere wijze. De vastrentende portefeuille van het Fonds kan bestaan uit speculatieve effecten (d.w.z. niet van beleggingskwaliteit of zonder rating). Het Compartiment kan tot 5% van zijn nettoactiva blootstellen aan effecten die als distressed securities (d.w.z. met een Standard & Poor's rating lager dan CCC of gelijkwaardige langetermijnrating) kunnen worden aangemerkt. Het Fonds zal in geen geval beleggen in effecten die op het moment van belegging als "in gebreke" kunnen worden aangemerkt. Vastrentende effecten waarvan de rating kan worden verlaagd, zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in eeuwigdurende obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of AB's. Het Compartiment kan tot maximaal 100% van zijn nettoactiva beleggen in op de beurs verhandelde of onderhandse financiële derivaten om de rentegevoeligheid te beperken of anomalieën in de rentestructuur te benutten. Het Fonds kan deposito's gebruiken tot maximaal 20% van zijn nettoactiva en kan technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de Beheermaatschappij genomen om de beheerdoelstelling te bereiken, met inbegrip van beslissingen over de selectie van activa en het algemene niveau van de marktblootstelling. Het Compartiment kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Index, berekend met herbelegde coupons gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/sociale en bestuurlijke (ESG) criteria omvat.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - tot maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan rente producten in euro's (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), die zijn uitgegeven door emittenten in de publieke of private sector, zonder ratingbeperkingen. - tot maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen in euro's, die verkregen zijn door omwisseling van converteerbare obligaties of op een andere manier. Het compartiment kan effecten bevatten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. niet vallend in de categorie 'investment grade' of die geen rating hebben). Tot maximaal 5% van het nettovermogen kan het compartiment beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als "distressed"(d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig). Het compartiment belegt in geen geval in effecten die kunnen kwalificeren als 'in wanbetaling verkerend' op het tijdstip van belegging. Effecten waarvan de rating mogelijk zal worden verlaagd, worden zo snel mogelijk verkocht met inachtneming van de belangen van de aandeelhouders. Het compartiment kan tot maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in eeuwigdurende obligaties of "contingent convertible bonds" (CoCo's).

Voor welke belegger?

DNCA Invest Sérénité Plus richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een opportunistisch beheerstijl en die bereid zijn een blootstelling aan de risico’s van de rentemarkten te aanvaarden over een periode van minimaal 2 jaar.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Sérénité Plus bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Index, berekend met herbelegde coupons gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/sociale en bestuurlijke (ESG) criteria omvat. Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoord ondernemen en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken zoals gedefinieerd in artikel 8 van de KRW.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van obligaties rekening gehouden met een interne rating inzake de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier componenten: i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, iii) sociale verantwoordelijkheid en iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beheerteam selecteert financiële effecten uit het vastrentende universum aan de hand van krediet-, macro-economische, technische en financiële analyses. De analyse van de balansen en kasstromen van emittenten vormt de kern van het effectenselectieproces. De totale gevoeligheid van de portefeuille ligt tussen 0 en 4, zonder beperking van de gevoeligheid van elk afzonderlijk effect in de portefeuille. Het fonds zal alleen beleggen in effecten die in euro's luiden. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) kalibratie van de gewijzigde duration en het globale kredietrisico van het Compartiment en van het liquiditeitsniveau op basis van een analyse van de rentevoeten en de macro-economische omgeving en (iii) selectie van de effecten op basis van een fundamentele analyse met inachtneming van de ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het compartiment geniet het Franse SRI-label.
Het compartiment kan te allen tijde beleggen :
- tot 100% van zijn nettoactiva in in euro luidende vastrentende producten (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare of omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.) van emittenten uit de particuliere of de openbare sector, zonder ratingbeperkingen.
- tot 10% in in euro luidende aandelen, aangehouden door middel van de conversie van converteerbare obligaties of anderszins.
Het compartiment kan beleggen in speculatieve effecten (d.w.z. niet investment grade of zonder rating). Het compartiment kan tot 5% van zijn nettoactiva beleggen in distressed securities (d.w.z. met een rating lager dan CCC volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig). Het compartiment zal in geen geval rechtstreeks beleggen in effecten die op het moment van de belegging "in gebreke" zijn. Afgeschreven effecten in portefeuille uit deze categorie zullen zo spoedig mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders.
Het fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in eeuwigdurende of voorwaardelijk converteerbare obligaties.
Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in ICBE's en/of FIA's.
Het compartiment kan in beursgenoteerde of onderhandse derivaten beleggen om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en/of eventuele anomalieën in de rentestructuur te benutten, tot 100% van de nettoactiva van het compartiment.
Het compartiment kan ook gebruik maken van technieken voor deposito's en efficiënt portefeuillebeheer tot maximaal 20% van zijn nettoactiva.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest Sérénité Plus past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de VN Global Compact principes ernstig schenden

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>