Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Lafitenia Sustain BB

SRI High Yield Credit Bond Fund

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

86,38€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-8,4%

Rendement
sinds de oprichting

-5,6%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+1,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

3,3%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

05-11-2019
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Nolwenn Le Roux

Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Baptiste Planchard, CFA

Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 05-11-2019

Rendementenper 25-05-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Lafitenia Sustain BB-7,4%
Composite - DNCA Invest Lafitenia Sustain BB (1)-8,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 05-11-2019
(2) 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB index (Bloomberg code LE5BTREU) + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating only index (Bloomberg code LP07TREU) composite index

In het kort

De beleggingsstrategie bestaat uit de selectie van obligaties en geldmarktinstrumenten door het beleggingsprogramma aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij. Het compartiment wil de beleggers een blootstelling aan de kredietmarkten bieden en meer bepaald aan het hoogrentende segment (bedrijfsobligaties met een hoog kredietrisico).
Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR.
Het compartiment zal voornamelijk beleggen in schuldeffecten van emittenten of emissies met een rating tussen BB+ en BB- volgens Standard & Poor's of equivalent volgens andere kredietbeoordelaars of die de beheermaatschappij gelijkwaardig acht op basis van gelijkaardige criteria op het moment van aankoop. Maar afhankelijk van de mening van het beheerteam over de kredietmarkt kan het compartiment zijn beleggingen diversifiëren in obligaties van emittenten of emissies met een rating boven BBB- volgens Standard & Poor 's of equivalent of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria, of in schuldpapier van emittenten of emissies met een rating onder B+ volgens Standard & Poor 's of equivalent of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria. Het compartiment zal gediversifieerd zijn en zal doorgaans belegd zijn in minimaal 60 emittenten.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht door middel van een discretionaire strategie over de aanbevolen beleggingsduur van meer dan drie jaar te profiteren van het rendement van de markt voor hoogrentende obligaties in euro van emittenten uit de privésector. We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat de beheersstijl discretionair is en ecologische, sociale en governancecriteria omvat. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt niet getracht de samenstelling van een benchmark geografisch of sectoraal te repliceren. Toch mag de samengestelde index bestaande uit 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB index (Bloombergticker LE5BTREU) + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating Only Index (Bloombergticker LP07TREU) worden gebruikt als benchmark om het rendement achteraf mee te vergelijken.

Welke verdeling?

− minstens 40% van zijn nettoactiva in schuldinstrumenten (waaronder obligaties, promessen of wissels) van emittenten of emissies met een rating van minstens BB- volgens Standard & Poor's of equivalent of die de beheermaatschappij als equivalent beschouwt op basis van vergelijkbare kredietcriteria op het ogenblik van aankoop; en
− tot een maximum van 20% van de nettoactiva in schuldinstrumenten met een rating lager dan B- volgens Standard & Poor's of equivalent, of die de beheervennootschap als equivalent beschouwt op basis van vergelijkbare kredietcriteria.
Wanneer de emittent geen rating heeft, zal aan de ratingvoorwaarde worden voldaan op het niveau van het geselecteerde effect. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd tot minder dan B- volgens Standard & Poor's of equivalent, of door de beheermaatschappij als equivalent wordt beschouwd, zal het desbetreffende actief niet worden verkocht, tenzij de beheermaatschappij van mening is dat dat in het belang van de aandeelhouders is. Die obligatie waarvan de rating wordt verlaagd mag echter niet meer uitmaken dan 20% van de totale activa van het compartiment.”
Indien een effect dat de beheermaatschappij selecteert een rating krijgt van meer dan één kredietbeoordelaar, wordt de op één na beste rating gebruikt. Indien een effect slechts één rating heeft, mag de enige rating worden gebruikt die voorhanden is. Als er geen officiële rating voorhanden is op het niveau van de emissie, zal aan de ratingvoorwaarde worden voldaan op het niveau van de geselecteerde emittent. De beheermaatschappij kan een interne rating toepassen die als gelijkwaardig wordt beschouwd. Voor achtergestelde obligaties of voorwaardelijk converteerbare obligaties wordt een ratingverlaging toegepast op de rating van de emittent zoals die in het ratingalgoritme wordt gebruikt.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Hoofdzakelijk OESO

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest Lafitenia Sustain BB
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest Lafitenia Sustain BB

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

De prestaties sinds de oprichting van het fonds zijn behaald op basis van een beheerstrategie die met ingang van 25 januari 2021 is gewijzigd. De benchmark van het fonds is op 25 januari 2021 gewijzigd.

Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br/>Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement op lange termijn voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins materieel onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, kan niet worden gegarandeerd dat zij correct zullen worden beoordeeld.<br/>De gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Over het algemeen zal een duurzaamheidsrisico voor een actief een negatieve impact hebben en mogelijk tot een volledig waardeverlies leiden en bijgevolg een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br/>Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.