Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Global Sport

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

90,88€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

01-12-2023
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Beheerde fondsen

DNCA Invest Global Sport

Boris Radondy, CFA

Boris Radondy is CFA- en CAIA-gecertificeerd. Hij heeft een DESS in financiële markten en financieel productbeheer van de Universiteit van Clermont-Ferrand.

Boris Radondy is een Manager-Analyst. Hij is de leider van het Global Sport management team.

Hij begon zijn carrière in 2002 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (AGF AM, Ixis AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

Alexandre Carrier, CFA

Alexandre behaalde een mastergraad in financiën aan de universiteit van Exeter (UK). Hij is CFA charterholder.

Alexandre Carrier is een aandelenbeheerder-analist die zich toelegt op aandelen uit de opkomende markten (EM). Hij is lid van het managementteam van DNCA Global Emerging Equity en DNCA Global New World.

Hij begon zijn carrière in 2006 en heeft meer dan 15 jaar ervaring (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl. De beleggingsstrategie van het Compartiment is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl waarbij gebruik wordt gemaakt van een stock-picking beleid. Het Compartiment belegt ten minste 75% van zijn nettoactiva in beursgenoteerde aandelen uit de hele wereld uitgegeven door ondernemingen die volgens de Beheermaatschappij profiteren van hun positie als wereld- of lokale marktleider in hun respectieve markten en die actief zijn in de sportsector: Dit omvat, maar is niet beperkt tot, sportkleding, sportuitrusting, sportfaciliteiten, gezondheid en wellness, sportevenementen (met inbegrip van de organisatie van evenementen, omroep, ticketverkoop en stadiondiensten), sportteams en e-sports (d.w.z. professionele sportcompetities met behulp van videogames). Deze wereldwijde en lokale leiders worden geïdentificeerd op basis van hun marktaandeel, marktpositie en technologisch voordeel, naast andere factoren. technologisch voordeel. De beheermaatschappij implementeert een actieve, op overtuiging gebaseerde beheerstrategie die gebaseerd is op (1) een "Quality Growth At a Reasonable Price" ("Quality GARP") benadering (gedefinieerd als een beleggingsstrategie die gericht is op het selecteren van aandelen en die de principes van groeibeleggen, d.w.z. het zoeken naar bedrijven met een sterk groeipotentieel, en beleggen tegen een redelijke prijs, d.w.z. het zoeken naar aandelen met een opwaarts potentieel in verhouding tot dit groeipotentieel) wil combineren. De beheermaatschappij selecteert aandelen systematisch op basis van kenmerken zoals merkkwaliteit, management en financiële kracht; en (2) een DVI-aanpak gebaseerd op de integratie van ESG in het hele beleggingsproces, van onderzoek en evaluatie van bedrijven tot portefeuilleconstructie, inclusief stemmen bij volmacht en het engagementbeleid. Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is rendement te behalen over een aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar en te profiteren van de ontwikkelingen op de wereldwijde aandelenmarkten (inclusief opkomende landen). de aandelenmarkten van bedrijven waarvan de groei gekoppeld is aan sport. Aandelen worden geselecteerd op basis van hun strategische positionering, groeivooruitzichten en financiële prestaties. Tegelijkertijd volgt het compartiment een duurzame en verantwoorde beleggingsbenadering ("DVI") door criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur ("ESG") te integreren in de fundamentele analyse, de ESG-scoredoelstelling van de portefeuille en het verantwoord beheer (stemmen en engagement).

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
50000000€ (Deelbewijs SI)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs SI)

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.

De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"