Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Global New World

Internationale aandelen

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

72,72€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

28-05-2021
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Cédric Pointier

Cédric is afgestudeerd aan de Universiteit van Parijs XIII en is lid van de Franse Vereniging van Financiële Analisten (SFAF).

Cédric Pointier is Manager Equity Analyst en hoofd van het team dat gespecialiseerd is in innovatie- en technologiebedrijven. Hij is de leider van het managementteam van DNCA Invest Global New World en lid van het managementteam van DNCA SRI Euro Quality.

Hij begon zijn beleggingscarrière in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (Deutsche Bank & EISON, Groupama AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

Alexandre Carrier, CFA

Alexandre behaalde een mastergraad in financiën aan de universiteit van Exeter (UK). Hij is CFA charterholder.

Alexandre Carrier is een aandelenbeheerder-analist die zich toelegt op aandelen uit de opkomende markten (EM). Hij is lid van het managementteam van DNCA Global Emerging Equity en DNCA Global New World.

Hij begon zijn carrière in 2006 en heeft meer dan 15 jaar ervaring (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De beleggingsstrategie berust op een actief en discretionair beheer. Het compartiment belegt minstens 75% van het nettovermogen in aandelen van bedrijven die wereldwijd of lokaal marktleider zijn en actief zijn in de technologiesectoren, in sectoren die profiteren van toenemende digitalisering en technologische innovaties (bijvoorbeeld: de energietransitie of demografische uitdagingen). In deze context maakt het compartiment gebruik van een actief beheer op basis van sterke overtuigingen met behulp van een "Quality GARP" (Quality Growth at a Reasonable Price) benadering en belegt het op maatschappelijk verantwoorde wijze (SRI). Door middel van de Quality GARP-benadering doorloopt de vermogensbeheerder twee stadia: (i) voor elk bedrijf dat wordt geanalyseerd, beoordeelt de vermogensbeheerder de kwaliteit van het bedrijfsmodel, het management en de balans. De kwaliteit van het geanalyseerde bedrijf wordt samengevat in een score tussen 1 en 20. Een bedrijf met een lagere score dan 10 wordt uitgesloten uit het "Quality"-beleggingsuniversum. En (ii) de vermogensbeheerder beoordeelt het ESG-profiel van de eerder geselecteerde bedrijven om het universum van verantwoorde kwaliteitsbeleggingen te bepalen. Het ESG-profiel van het geanalyseerde bedrijf wordt samengevat in een score tussen 1 en 20. Een bedrijf met een lagere score dan 10 wordt uitgesloten uit het "Responsible Quality"-beleggingsuniversum. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar rendement te realiseren door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten), die profiteren van de digitale transformatie van sectoren en de maatschappij. In deze context maakt het fonds gebruik van actief beheer op basis van sterke overtuigingen door bedrijven te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema. Deze bedrijven worden gekozen vanwege hun rol als wereldwijde of lokale leiders op de betreffende markten, op basis van analyse van de systematische integratie van ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) zoals energieverbruik of CO2-uitstoot, of zelfs de ethische praktijken van de maatschappij.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in: aandelen zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten) en van alle marktkapitalisaties (inclusief small- en midcaps): 75% tot 105% van het nettovermogen (direct of via icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging); vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten in de publieke of private sector, die gevestigd zijn in de eurozone, afhankelijk van de mogelijkheden op de markt, en die op het moment van aankoop minimaal een kortetermijnrating van A3 of een langetermijnrating van A- van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating volgens de beheermaatschappij op basis van vergelijkbare criteria, of via obligatie- en geldmarktfondsen: maximaal 15% van het nettovermogen; deposito's: maximaal 25% van het nettovermogen; overige financiële instrumenten (in de zin van Artikel 41 (2) a) van de Wet): maximaal 10 % van het nettovermogen. Het compartiment kan ook maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in zogenoemde "A-aandelen", die uitgegeven zijn door bedrijven gevestigd in de Volksrepubliek China, genoteerd zijn in de lokale munt (renminbi) en verhandeld worden via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma of via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma of via RQFII/QFII. Het compartiment kan blootstelling hebben aan alle andere valuta's dan de euro, waarmee het valutarisico op maximum 105% van het nettovermogen komt. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging en/of gereguleerde alternatieve beleggingsfondsen die toegankelijk zijn voor niet-professionele beleggers en/of in ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of daaraan gekoppelde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en rechten waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- en valutarisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
50000000€ (Deelbewijs SI)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs SI)

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

De in het verleden behaalde resultaten zijn die van het naar Frans recht opgerichte fonds DNCA Global New World, dat op 28 mei 2021 is gefuseerd met het compartiment DNCA INVEST - Global New World.

Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br/><br/>Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br/><br/>De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.