Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Global Emerging Equity

Aandelen Opkomende markten Wereld

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-12-2023

Evolutie van de netto

13.316,94€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

22-06-2023
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

David Park

David Park begon zijn carrière bij Hyundai Securities in 2003. Hij werkte aan Koreaanse aandelen voor Europese beleggers. In 2007 trad hij in dienst bij Carmignac Gestion als analist, gespecialiseerd in de Aziatische markten. In 2012 is David Park beheerder geworden van het Carmignac Emerging Discovery fonds. Van 2015 tot juli 2019 was hij medebeheerder van het fonds Carmignac Emergents. In januari 2022 trad hij in dienst bij DNCA Finance.

Alexandre Carrier, CFA

Alexandre behaalde een mastergraad in financiën aan de universiteit van Exeter (UK). Hij is CFA charterholder.

Alexandre Carrier is een aandelenbeheerder-analist die zich toelegt op aandelen uit de opkomende markten (EM). Hij is lid van het managementteam van DNCA Global Emerging Equity en DNCA Global New World.

Hij begon zijn carrière in 2006 en heeft meer dan 15 jaar ervaring (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Yingying Wu, CFA

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Zhang Zhang, CFA

Zhang behaalde een mastergraad in vermogensbeheer aan de universiteit van Parijs Dauphine. Zij is tevens CFA charterholder.

Zhang Zhang is een aandelenanalist die zich toelegt op de Aziatische markten. Zij is co-manager van DNCA Sustainable China Equity en lid van het Asian Equity managementteam.

Zij begon haar carrière in 2009 en heeft meer dan 10 jaar ervaring (C.S.C, Comgest, HMG Finance, Conseil Plus Gestion, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

Het Compartiment promoot milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl en beoogt een beperkt aantal effecten aan te houden, hetgeen resulteert in een geconcentreerde portefeuille. Het beleggingsproces wordt gestuurd door een bottom-up selectie op lange termijn op basis van kwalitatieve analyse met strikte koop- en verkoopdisciplines, waarbij tegelijkertijd sterke ESG-overwegingen worden geïntegreerd. In dit verband past het Compartiment een actief overtuigingsbeheer en SRI-aanpak toe. Op die manier wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelen- en obligatieselectie rekening gehouden met interne scores met betrekking tot de verantwoordelijkheid en duurzaamheid van de ondernemingen, gebaseerd op een extra-financiële analyse via een intern door de Beheermaatschappij ontwikkeld ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis). Dit model berust op vier pijlers, die hieronder nader worden toegelicht (i) verantwoord ondernemen, (ii) duurzame transitie, (iii) controverses en (iv) dialoog en engagement met emittenten. De Beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse-aanpak met de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan een sectorale tendens zijn. Het beleggingsproces is gebaseerd op de selectie van het beleggingsuniversum, waarbij een financiële en een extra-financiële benadering wordt gecombineerd in twee stappen: de selectie van emittenten volgens de financiële benadering en uitsluiting van emittenten met een hoog risicoprofiel op het gebied van verantwoord ondernemen of die blootstaan aan grote controverses. Aanvullende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het Compartiment. Het Compartiment heeft geen Frans SRI-label.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Index over de aanbevolen minimale beleggingsperiode van vijf (5) jaar. Tegelijkertijd volgt het Compartiment een duurzame en verantwoorde beleggingsbenadering ("SRI") door de integratie van milieu-, sociale en bestuurscriteria ("ESG") in de fundamentele analyse, de doelstelling voor de ESG-score van de portefeuille en verantwoord beheer (stem- en engagementbeleid).

Welke verdeling?

Het Compartiment is voor ten minste 80% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen en daarmee gelijkgestelde effecten uit opkomende markten, met inbegrip van Hongkong, gedefinieerd als landen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index. Het Compartiment kan ook worden blootgesteld aan opkomende "Grensmarkten", d.w.z. landen die deel uitmaken van de MSCI Frontier Markets index die aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden om een sterke groei te behalen en tegelijkertijd de correlatie te vergroten. Het Compartiment kan ook ten minste 60% van zijn nettoactiva beleggen in de aandelenmarkt of een equivalent daarvan, zonder enige beperking in termen van marktkapitalisatie. Tot 105% van zijn nettoactiva kan het Compartiment beleggen in Chinese aandelen of aandelengerelateerde effecten door belegging in A-Shares via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programma of via de RQFII/QFII en/of door belegging in B-Shares, en/of rechtstreeks in Chinese H-Shares, American Depositary Receipts (ADR's) genoteerd op de New York Stock Echange of de NASDAQ en/of ADR's genoteerd op de London Stock Exchange. Blootstelling aan Participating Notes (P-notes) mag niet meer dan 10% van de nettoactiva bedragen. Het Compartiment kan ook worden blootgesteld aan geldmarktinstrumenten of deposito's tot 20% van zijn nettoactiva en/of andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41, lid 2, onder a), van de wet tot 10% van zijn nettoactiva. Het Compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, waardoor het wisselkoersrisico maximaal 105% van zijn nettoactiva bedraagt. Risico's buiten de basisvaluta kunnen worden afgedekt tegen de basisvaluta om de valutarisico's te beperken. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's, met inbegrip van ETF's. Met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling kan het Compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, alsook in converteerbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, teneinde het aandelen- en valutarisico af te dekken of te vergroten zonder naar overmatige blootstelling te streven. Benchmark informatie: Het Compartiment wordt actief beheerd. Dit betekent dat de Beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Compartiment; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. Het beleggingsuniversum van het Compartiment wordt beperkt door de bestanddelen van de benchmark, maar het Compartiment kan posities innemen waarvan de weging afwijkt van de benchmark. De afwijking van de benchmark kan aanzienlijk zijn. Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die het Compartiment voorstaat.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR€
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR€

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Global Emerging Equity bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan om ten minste 20% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Index over de aanbevolen minimale beleggingsperiode van vijf (5) jaar. Tegelijkertijd volgt het Compartiment een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering ("SRI") door criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur ("ESG") te integreren in de fundamentele analyse, de ESG-scoringsdoelstelling van de portefeuille en het verantwoord beheer (stemmen en engagement).

Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW. De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl; het is de bedoeling een beperkt aantal effecten aan te houden, wat resulteert in een geconcentreerde portefeuille. Het beleggingsproces wordt geleid door een bottom-up aandelenselectie op lange termijn op basis van een kwalitatieve analyse met strikte aankoop- en verkoopdisciplines en met gelijktijdige integratie van strikte ESG-overwegingen. In deze context past het Compartiment actief beheer toe op basis van overtuiging en de SRI-benadering. Het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende selectie van aandelen en obligaties houden rekening met een interne rating voor verantwoord en duurzaam ondernemen, gebaseerd op een extrafinanciële analyse aan de hand van een intern door de beheermaatschappij ontwikkeld ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis). Dit model is gebaseerd op vier pijlers die hieronder worden beschreven (i) verantwoord ondernemen, (ii) duurzame transitie, (iii) controverses en (iv) dialoog en engagement met emittenten. De beheermaatschappij gebruikt een eigen "best in universe" benadering voor ESG-analyse. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist, ontoereikend of afwezig zijn. Er kan een sectorbias zijn. Het beleggingsproces is gebaseerd op de selectie van het beleggingsuniversum door een combinatie van een financiële en extrafinanciële benadering in twee stappen: de selectie van emittenten volgens de financiële benadering en de uitsluiting van emittenten met een hoog risicoprofiel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of die blootstaan aan grote controverses. Meer informatie over de DVI-strategie is beschikbaar in het prospectus van het Compartiment. Het Compartiment geniet niet van het Franse SRI-label.
Het Compartiment is voor ten minste 80% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen en aandelengerelateerde effecten van opkomende markten, met inbegrip van Hongkong, gedefinieerd als landen die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Het Compartiment kan ook worden blootgesteld aan opkomende markten die bekend staan als "frontier markets", d.w.z. landen die deel uitmaken van de MSCI Frontier Markets index en die aantrekkelijke beleggingskansen bieden die een hoge groei mogelijk maken terwijl de decorrelatie toeneemt.
Het Compartiment kan ook te allen tijde voor ten minste 60% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan aandelen of equivalent, zonder enige beperking in termen van marktkapitalisatie. Het Compartiment kan worden blootgesteld aan maximaal 105% van zijn nettoactiva in Chinese aandelen of aan aandelen gekoppelde effecten door te beleggen in A-aandelen via het Shangkai-Hongkong Stock Connect programma en/of het Shenzhen-Hongkong Stock Connect programma of via de RQFII/QFII en/of door te beleggen in B-aandelen en/of rechtstreeks in Chinese H-aandelen, ADR's genoteerd op de New York Stock Exchange of NASDAQ en/of ADR's genoteerd op de London Stock Exchange. De blootstelling aan P-notes mag niet meer bedragen dan 10% van zijn nettoactiva. Het Compartiment kan ook worden blootgesteld aan geldmarktinstrumenten of deposito's: tot 20% van zijn nettoactiva en/of aan andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41 (2) a) van de Wet): tot 10% van zijn nettoactiva.
Het Compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, waardoor het valutarisico tot maximaal 105% van zijn nettoactiva kan bedragen. De blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta kan tegen de referentievaluta worden afgedekt om het valutarisico te beperken.

Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's en/of gereglementeerde FIA's die openstaan voor niet-professionele beleggers en/of ETF's. Met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling kan het Compartiment ook beleggen in aandelen die gekoppeld zijn aan financiële derivaten of in derivaten besloten instrumenten (zoals CFD's of DPS's) en in - maar niet beperkt tot - converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met het doel het aandelenrisico te verhogen zonder naar overmatige blootstelling te streven.
Benchmarkinformatie: Het Compartiment wordt actief beheerd. Dit betekent dat de Beheermaatschappij haar beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Compartiment; deze beslissingen kunnen beslissingen omvatten met betrekking tot de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. Het beleggingsuniversum van het Compartiment wordt beperkt door de bestanddelen van de benchmarkindex, maar het Compartiment kan posities innemen met wegingen die afwijken van de benchmarkindex. Het Compartiment kan aanzienlijk afwijken van de benchmarkindex. De benchmark is niet bedoeld om in overeenstemming te zijn met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.
DNCA Invest Euro Smart Cities past het beleid voor duurzaamheidsrisicobeheer en het beleid voor negatieve impactbeheer van DNCA Finance toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br /> Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk vlak die, indien hij zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een aanzienlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen op zichzelf een risico vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen van invloed zijn op het voor risico gecorrigeerde rendement voor beleggers op de lange termijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op gegevens over milieu, maatschappij of bestuur die moeilijk te verkrijgen en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld.<br /> Gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen talrijk en gevarieerd zijn, afhankelijk van een specifiek risico, regio of beleggingscategorie. Wanneer zich een duurzaamheidsrisico voordoet voor een actief, is er over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal verlies van zijn waarde en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>