DNCA Invest Flex Inflation

Internationale multi-strategie obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 21-01-2020

Vereffeningswaarde

103,4€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+0,5%

Rendement
sinds de oprichting

+1,6%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+4,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 31-12-2019)

254M€

As Of Creation Share

13-12-2017
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet was in 2003 actief bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang, beheerde hij er 3 obligatiefondsen met een totaal beheerd vermogen van 750 miljoen euro. In 2006 vervoegt hij het team van Pascal Gilbert bij La Française AM als adjunct-verantwoordelijke van het obligatiebeheer, meer bepaald verantwoordelijk voor de thematiek inflatie. Elf jaar lang beheerde hij vijf fondsen met een obligatiestrategie en een totaal beheerd vermogen van 2.6 miljard euro.

François vervoegde op 1 september 2017 DNCA Investments.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 13-12-2017

Rendementenper 21-01-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Flex Inflation+4,4%
Bloomberg Barcl WorldGovt TR H+7,2%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 13-12-2017

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van diverse strategieën, hoofdzakelijk:
- een directional-strategie gericht op optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van rente- en inflatieverwachtingen;
- een rentecurvestrategie gericht op het profiteren van spreadverschillen tussen lange en korte rentes;
- een arbitragestrategie tussen obligaties met een vaste rente en inflatiegerelateerde obligaties teneinde te profiteren van de variaties in het verschil tussen de nominale rentes en de reële rentes volgens de verwachte groei- en inflatievooruitzichten;
- een internationale strategie met als doel te profiteren van de mogelijkheden die de obligatiemarkten van de OESO bieden met een blootstelling aan rentes en inflatie in die landen.
En aanvullend:
- een creditstrategie op basis van obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven.
De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 15, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg-tickercode: BCIW1E Index). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 100% van het totale vermogen in obligaties met een variabele rente en/of nominale obligaties en/of inflatiegerelateerde schuldinstrumenten binnen de volgende limieten: emittenten uit OESO-landen (tot 100% van het totale vermogen), publieke en semipublieke sector (tot 100% van het totale vermogen), private sector (tot 50% van het totale vermogen).
In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het totale vermogen beleggen in verhandelbare schuldeffecten, obligaties met een vaste rente, schatkistpapier, commercial paper, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Het compartiment kan ook gebruikmaken van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, zoals tijdelijke (omgekeerde) repotransacties en het uitlenen van effecten.

Voor welke belegger?

Voor beleggers die hun obligatiebeleggingen wensen te diversifiëren, vooral in een tijd waarin conventionele (vastrentende) obligaties blootgesteld zijn aan een mogelijke stijging van de rente en de inflatie.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Bloomberg Barcl WorldGovt TR H
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Bloomberg Barcl WorldGovt TR H met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.