Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Evolutif

Flexibel

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 05-07-2022

Evolutie van de netto

178,66€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-16,6%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+0,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+15,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

11,3%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-06-2022)

-

Oprichtingsdatum

21-06-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Augustin picquendar img29857
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar studeerde af aan het ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales) van Angers, behaalde een Master 2 Bank Financiën aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) en een diploma als CIIA uitgereikt door de SFAF.

Na een eerste ervaring bij BNP Paribas, vervoegt hij DNCA Finance in januari 2008 als co-manager van het evolutieve assortiment.

Thomas planell img7915
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Thomas Planell

Thomas Planell behaalde een Master 2-diploma Financiën aan het INSEEC (Institut des hautes études économiques et commerciales).

Na verschillende ervaringen te hebben opgedaan op het gebied van activabeheer, de verkoop van afgeleide instrumenten en de consulting bij financiële instellingen, is hij sinds november 2013 actief bij DNCA Finance binnen het beheerteam als co-manager van het evolutieve assortiment.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 21-06-2007

Rendementenper 05-07-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Evolutif-11,5%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (1)-8,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 21-06-2007
(2) Indice composite (40% EUROSTOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STER berekend met herbelegging van dividenden)

In het kort

Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelenselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die zijn onderverdeeld in vier aspecten: (i) aandeelhoudersverantwoordelijkheid, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, (iv) en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en duurzaamheid van de bedrijven. In lijn met maatschappelijk verantwoord beleggingsbeheer (“SRI”) worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij minstens 20% van de slechtste emittenten van aandelen wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum en er dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en niet-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) allocatie naar beleggingscategorieën afhankelijk van de analyse van het beleggingsklimaat en de risicobereidheid van het team van beheerders, en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het perspectief van de minderheidsaandeelhouders/obligatiehouders, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. De beheermaatschappij kan diverse methoden gebruiken om toekomstige beleggingsrendementen in kaart te brengen, zoals waarderingsmaatstaven (PE, EV/EBIT, vrije kasstroomopbengst, dividendrendement...), som van de delen of verdisconteerde kasstromen. Het compartiment belegt in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index – die voor 40% uit de Eurostoxx 50, voor 10% uit de MSCI AC World, voor 35% uit de FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years en voor 15% uit de €STR bestaat, berekend met herbelegging van dividenden. Tegelijkertijd beoogt het compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele assetallocatie. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment kan tot maximaal 100% van het nettovermogen blootstelling hebben aan aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties, zonder geografische beperkingen. Beleggingen in aandelen van uitgevers met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van het nettovermogen bedragen. Het deel van de beleggingen in aandelen van bedrijven die statutair gevestigd zijn in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot Aziatische landen met uitzondering van Japan, of Zuid-Amerika, enz.) mag maximaal 20% van het nettovermogen bedragen. Het compartiment mag tot 70% van het nettovermogen beleggen in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van publieke of private uitgevers, afhankelijk van de opportuniteiten op de markt, zonder beperkingen ten aanzien van rating of duration. Desondanks mogen beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) of zonder rating niet meer dan 30% van het nettovermogen bedragen. De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's van CCC of lager voor de lange termijn, of equivalent). In ieder geval zal het compartiment niet beleggen in effecten die als wanbetaler kunnen worden beschouwd op het moment van de belegging of terwijl ze in de portefeuille zijn opgenomen. Vastrentende effecten waarvan de rating wordt verlaagd tot 'in wanbetaling', zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het compartiment mag beleggen in effecten met ingesloten derivaten, zoals converteerbare obligaties, en tot 5% van zijn nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe’s en/of andere icb’s, waaronder ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook tot 50% van het nettovermogen beleggen in derivaten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelen-, rente- of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een opportunistische beheerstijl en die het marktrisico van discretionair gespreide activa accepteren. Daarnaast moeten deze beleggers bereid zijn de belegging over een lange periode aan te houden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest Evolutif NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.<br /> Sustainability risk means an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment. Sustainability risks can either represent a risk of their own or have an impact on other risks and may contribute significantly to risks, such as market risks, operational risks, liquidity risks or counterparty risks. Sustainability risks may have an impact on long-term risk adjusted returns for investors. Assessment of sustainability risks is complex and may be based on environmental, social, or governance data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.<br /> Consequent impacts to the occurrence of sustainability risk can be many and varied according to a specific risk, region or asset class. Generally, when sustainability risk occurs for an asset, there will be a negative impact and potentially a total loss of its value and therefore an impact on the net asset value of the concerned Sub-Fund.<br /> The reference benchmark does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.</p>