Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Evolutif

Flexibel

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-02-2023

Evolutie van de netto

198,85€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+8,2%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+3,1%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-14,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

10,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2023)

-

Oprichtingsdatum

21-06-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Alexis Albert

Alexis Albert is afgestudeerd aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (INSA).

Na 14 jaar ervaring in de sector, voornamelijk als sell-side financieel analist in Parijs en Londen (Barclays Capital, Nomura, Natixis...), kwam hij in september 2017 bij DNCA Finance terecht als buy-side analist.

Sinds eind 2018 is hij medebeheerder van de Absolute Return fondsen DNCA Invest Miuri en DNCA Invest Venasquo.

Augustin picquendar img29857
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar studeerde af aan het ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales) van Angers, behaalde een Master 2 Bank Financiën aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) en een diploma als CIIA uitgereikt door de SFAF.

Na een eerste ervaring bij BNP Paribas, vervoegt hij DNCA Finance in januari 2008 als co-manager van het evolutieve assortiment.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 21-06-2007

Rendementenper 06-02-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Evolutif+0,5%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (1)0%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 21-06-2007
(2) Indice composite (40% EUROSTOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STER berekend met herbelegging van dividenden)

In het kort

Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelenselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die zijn onderverdeeld in vier aspecten: (i) aandeelhoudersverantwoordelijkheid, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, (iv) en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en duurzaamheid van de bedrijven. In lijn met maatschappelijk verantwoord beleggingsbeheer (“SRI”) worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij minstens 20% van de slechtste emittenten van aandelen wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum en er dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en niet-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) allocatie naar beleggingscategorieën afhankelijk van de analyse van het beleggingsklimaat en de risicobereidheid van het team van beheerders, en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse vanuit het perspectief van de minderheidsaandeelhouders/obligatiehouders, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. De beheermaatschappij kan diverse methoden gebruiken om toekomstige beleggingsrendementen in kaart te brengen, zoals waarderingsmaatstaven (PE, EV/EBIT, vrije kasstroomopbengst, dividendrendement...), som van de delen of verdisconteerde kasstromen. Het compartiment belegt in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index – die voor 40% uit de Eurostoxx 50, voor 10% uit de MSCI AC World, voor 35% uit de FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years en voor 15% uit de €STR bestaat, berekend met herbelegging van dividenden. Tegelijkertijd beoogt het compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele assetallocatie. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment kan tot maximaal 100% van het nettovermogen blootstelling hebben aan aandelen van uitgevers in alle marktkapitalisaties, zonder geografische beperkingen. Beleggingen in aandelen van uitgevers met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van het nettovermogen bedragen. Het deel van de beleggingen in aandelen van bedrijven die statutair gevestigd zijn in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot Aziatische landen met uitzondering van Japan, of Zuid-Amerika, enz.) mag maximaal 20% van het nettovermogen bedragen. Het compartiment mag tot 70% van het nettovermogen beleggen in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van publieke of private uitgevers, afhankelijk van de opportuniteiten op de markt, zonder beperkingen ten aanzien van rating of duration. Desondanks mogen beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) of zonder rating niet meer dan 30% van het nettovermogen bedragen. De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in effecten die kunnen worden beschouwd als noodlijdende effecten (d.w.z. met een rating volgens Standard & Poor's van CCC of lager voor de lange termijn, of equivalent). In ieder geval zal het compartiment niet beleggen in effecten die als wanbetaler kunnen worden beschouwd op het moment van de belegging of terwijl ze in de portefeuille zijn opgenomen. Vastrentende effecten waarvan de rating wordt verlaagd tot 'in wanbetaling', zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het compartiment mag beleggen in effecten met ingesloten derivaten, zoals converteerbare obligaties, en tot 5% van zijn nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe’s en/of andere icb’s, waaronder ETF’s. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook tot 50% van het nettovermogen beleggen in derivaten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelen-, rente- of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een opportunistische beheerstijl en die het marktrisico van discretionair gespreide activa accepteren. Daarnaast moeten deze beleggers bereid zijn de belegging over een lange periode aan te houden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest Evolutif NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Evolutif bevordert milieu- en sociale kenmerken; zij heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is voornemens ten minste 20% van haar activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingshorizon betere prestaties neer te zetten dan de samengestelde index die is samengesteld uit 40% Eurostoxx 50 Index, 10% MSCI AC World Index, 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 jaar Index en 15% €STR Composite Index, berekend met herbelegde dividenden, en tegelijkertijd kapitaalbescherming te bieden in moeilijke tijden door middel van opportunistisch beheer en flexibele activaspreiding. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat. 
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, wat inhoudt dat ten minste 20% van de slechtst presterende aandelenemittenten uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse-aanpak op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Het fonds geniet het Franse SRI-label. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) allocatie van activaklassen op basis van de analyse van de beleggingsomgeving en de risicobereidheid van het managementteam en (iii) selectie van effecten op basis van fundamentele analyse vanuit het perspectief van minderheidsaandeelhouders/obligaties, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. De beleggingsstrategie van het fonds is gebaseerd op actief discretionair beheer waarbij een beleid van stock-picking wordt toegepast. Deze aanpak is volledig gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van essentiële beleggingscriteria zoals marktwaardering, financiële structuur van de emittent, kwaliteit van het management, marktpositie van de emittent of regelmatige contacten met emittenten. De beheermaatschappij kan verschillende methoden gebruiken om toekomstige beleggingsopbrengsten vast te stellen, zoals waarderingsratio's (koers/winst, bedrijfswaarde/EBIT, rendement op vrije kasstroom, dividendrendement, enz.), som der delen of verdisconteerde kasstromen. Het fonds belegt in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij.
De blootstelling van het compartiment aan aandelen, ongeacht de kapitalisatie en zonder geografische beperkingen, kan 100% van de nettoactiva bedragen. De aandelen van emittenten met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment vertegenwoordigen. 
Het percentage beleggingen in aandelen van emittenten met zetel in opkomende landen (zoals, maar niet beperkt tot, Aziatische landen buiten Japan of Zuid-Amerika, enz. 
Het compartiment kan tot 70% van zijn nettoactiva beleggen in vastrentende instrumenten uitgegeven door de openbare of particuliere sector, afhankelijk van de marktmogelijkheden, zonder enige beperking in termen van rating of looptijd. Beleggingen in obligaties zonder investment grade (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- of gelijkwaardig) of in obligaties zonder rating mogen echter niet meer dan 30% van de nettoactiva van het compartiment vertegenwoordigen. De Beleggingsbeheerder maakt niet systematisch gebruik van ratings van ratingbureaus als basis voor zijn beleggingsbeslissingen en kan zijn eigen kredietanalyse uitvoeren. 
Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in als "distressed" gekwalificeerde effecten (d.w.z. met een Standard & Poor's rating van CCC of lager, of een gelijkwaardige rating). In elk geval zal het compartiment niet beleggen in effecten die op het moment van de belegging of tijdens hun portefeuille in gebreke blijven. Renteproducten waarvan de rating is verlaagd en die geacht worden in gebreke te blijven, zullen zo spoedig mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. 
Het compartiment kan beleggen in effecten waarin derivaten zijn verwerkt, zoals converteerbare obligaties, en tot 5% van zijn nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties. 
Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of ICB's, met inbegrip van ETF's. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstelling kan het compartiment ook beleggen in derivaten tot maximaal 50% van zijn nettoactiva, met het oog op afdekking van en/of blootstelling aan het aandelenrisico, het renterisico en het wisselkoersrisico, zonder te streven naar overexposure. 
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmarkindex voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt bij de positionering van de portefeuille op geen enkele wijze door de benchmark beperkt en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. 
DNCA Invest Evolutif past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing (claim):
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.<br /> Sustainability risk means an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment. Sustainability risks can either represent a risk of their own or have an impact on other risks and may contribute significantly to risks, such as market risks, operational risks, liquidity risks or counterparty risks. Sustainability risks may have an impact on long-term risk adjusted returns for investors. Assessment of sustainability risks is complex and may be based on environmental, social, or governance data which is difficult to obtain and incomplete, estimated, out of date or otherwise materially inaccurate. Even when identified, there can be no guarantee that these data will be correctly assessed.<br /> Consequent impacts to the occurrence of sustainability risk can be many and varied according to a specific risk, region or asset class. Generally, when sustainability risk occurs for an asset, there will be a negative impact and potentially a total loss of its value and therefore an impact on the net asset value of the concerned Sub-Fund.<br /> The reference benchmark does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund.</p>