Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Euro Smart Cities

Internationale aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 11-08-2022

Evolutie van de netto

86,82€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-07-2022)

-

Oprichtingsdatum

26-11-2021
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Florent Eyroulet

Florent heeft een Master in Market Finance van INSEEC, Parijs.

Florent Eyroulet is een Equity Manager-Analyst gespecialiseerd in bedrijven met een Smart Cities profiel (energietransitie, infrastructuur en mobiliteit van de toekomst, technologie). Hij is een van de leiders van het managementteam van DNCA Euro Smart Cities en een lid van het managementteam van DNCA Euro Dividend Grower. Hij is ook verantwoordelijk voor investeringen in beursgenoteerd vastgoed voor een OPCI dat door AEW wordt beheerd.

Hij heeft 20 jaar professionele ervaring (CDC Ixis, Ostrum AM, DNCA Finance).

Ronan Poupon

Ronan is afgestudeerd aan de EM Strasbourg Business School. Hij is lid van de Franse vereniging van financiële analisten (SFAF).

Ronan Poupon is Equity Analyst Manager en hoofd van het European All Cap team. Hij staat aan het hoofd van het managementteam van DNCA Euro Equities en is lid van de managementteams van DNCA Euro Smart Cities, DNCA Euro Dividend Grower, DNCA European Equities en French Equity strategies.

Hij begon zijn carrière in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (Ostrum AM, DNCA Finance).

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De beleggingsstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire beheerstijl. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het compartiment is permanent belegd en voor ten minste 75% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen uitgegeven door ondernemingen met maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie. Het compartiment belegt in bedrijven die oplossingen aanreiken voor de diverse uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd. Een belangrijke statistiek: tegen 2050 zullen 7 op de 10 mensen in een stad wonen (bron: VN). Die snelle verstedelijking schept beleggingsmogelijkheden. Het beleggingsuniversum steunt op de vier pijlers voor de definitie van een slimme stad. Ten eerste 'slimme gebouwen': Een slimme stad moet worden gebouwd door de energietransitie te integreren. Ten tweede, 'infrastructuur en mobiliteit van de toekomst': een slimme stad moet een groen en toereikend mobiliteitsaanbod hebben. Ten derde, "digitalisering”: een slimme stad moet verbonden en collaboratief zijn. Last but not least, 'duurzame stad': de ontwikkeling van een slimme stad moet duurzaam gebeuren, met oog voor het milieu en een optimaal beheer van de grondstoffen. In die context hanteert het compartiment een actief beheer op basis van overtuigingen en het gebruikt daarvoor een 'Quality GARP'- (Quality Growth at a Reasonable Price) en een SRI-benadering. De SRI-benadering van het compartiment draait rond de volgende elementen: integratie van de dimensies van ESG-elementen, uitsluiting van controversiële emittenten uit de volledige belegging en stemrecht- en engagementsbeleid voor effecten in de portefeuille. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. De analyse van de verantwoorde ondernemingsprakijken wordt opgesplitst in vier factoren: (i) verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders, (ii) ecologische verantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het compartiment heeft het Franse SRI-label.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is, om over een aanbevolen beleggingsperiode van vijf jaar, een rendement na te streven door te profiteren van de ontwikkelingen van de aandelenmarkten van ondernemingen die gevestigd zijn in landen van de eurozone die profiteren van de versnellende verstedelijking. Deze bedrijven worden volgens een SRI-benadering geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun economische kerncijfersen hun kwaliteit als mondiale of lokale leiders op hun respectieve markten via de systematische integratie van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zoals energieverbruik en CO2-uitstoot, of de ethische praktijken van het bedrijf.

Welke verdeling?

Het compartiment kan te allen tijde worden blootgesteld aan de volgende instrumenten: aandelen en vergelijkbare effecten of rechten die zijn verbonden aan het bezit van die aandelen, voor 75 tot 110% van de nettoactiva; aandelen genoteerd op markten van landen die lid zijn van de OESO, voor ten minste 80% van de nettoactiva; aandelen met een kleine marktkapitalisatie (minder dan 1 miljard euro of een andere valuta), tot 20% van de nettoactiva; aandelen van emittenten met statutaire zetel in een groeiland, tot 10% van de nettoactiva. Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten uit de openbare of de privésector met hoofdkantoor in een land dat lid is van de OESO, afhankelijk van de markt, en die op het moment van de aankoop een rating volgens Standard & Poor's hebben van ten minste A3 voor de korte termijn of A- voor de lange termijn, of die de beheermaatschappij op basis van soortgelijke criteria als gelijkwaardig beschouwt, of via obligaties en geldmarktfondsen: tot 25% van de nettoactiva; deposito's: tot 25% van de nettoactiva; andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41 (2) a) van de wet) tot 10% van de nettoactiva. Het compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, wat het wisselkoersrisico op maximaal 30% van de nettoactiva brengt. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's en/of gereglementeerde abi's die openstaan voor niet-professionele beleggers en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het compartiment ook beleggen in aandelen of verwante financiële derivaten, evenals in converteerbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met het oog op hedging of de verhoging van het aandelen- en valutarisico, zonder een overmatige blootstelling na te streven.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI EMU DNR €
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs N, Deelbewijs SI, Deelbewijs ID, Deelbewijs I)

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>