Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Euro Dividend Grower

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN

Evolutie van de netto

-

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

03-12-2021
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Ronan Poupon

Ronan is afgestudeerd aan de EM Strasbourg Business School. Hij is lid van de Franse vereniging van financiële analisten (SFAF).

Ronan Poupon is Equity Analyst Manager en hoofd van het European All Cap team. Hij staat aan het hoofd van het managementteam van DNCA Euro Equities en is lid van de managementteams van DNCA Euro Smart Cities, DNCA Euro Dividend Grower, DNCA European Equities en French Equity strategies.

Hij begon zijn carrière in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (Ostrum AM, DNCA Finance).

Cédric Pointier

Cédric is afgestudeerd aan de Universiteit van Parijs XIII en is lid van de Franse Vereniging van Financiële Analisten (SFAF).

Cédric Pointier is Manager Equity Analyst en hoofd van het team dat gespecialiseerd is in innovatie- en technologiebedrijven. Hij is de leider van het managementteam van DNCA Invest Global New World en lid van het managementteam van DNCA SRI Euro Quality.

Hij begon zijn beleggingscarrière in 2000 en heeft meer dan 20 jaar ervaring (Deutsche Bank & EISON, Groupama AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

Kevin Tran

Kevin heeft een masterdiploma in financiën van de IESEG School of Management.

Kevin Tran is een analist die zich bezighoudt met Europese aandelen. Hij begon zijn carrière in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance).

Valérie Hanna

Valérie behaalde in oktober 2020 een masterdiploma in financiën aan de universiteit van Paris II.

Na verschillende functies bij Barclays Wealth Management, Société Générale CIB en een stage in financiële analyse in het Europese team van Comgest, kwam ze in januari 2021 het SRI Euro Quality-team van DNCA versterken.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De beleggingsstrategie berust op een actieve en discretionaire beheerstijl. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het compartiment is permanent belegd en is voor ten minste 75% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen uitgegeven door ondernemingen met maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie. Het compartiment zoekt en selecteert ondernemingen waarvan de gezamenlijke toegevoegde waarde duurzaam en billijk lijkt voor alle partijen en het evenwicht verzekert. De beheermaatschappij selecteert aandelen van ondernemingen die ze van goede kwaliteit acht (d.w.z. met een degelijk bedrijfsmodel, een geloofwaardig management en een gezonde balans) en waarvoor de beheermaatschappij in de toekomst een sterke dividendgroei verwacht. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment kan te allen tijde beleggen in: - Aandelen van emittenten die hun hoofdkantoor hebben of ingeschreven zijn in een land van de Europese Unie: 75% tot 110% van de nettoactiva (direct of via icbe's en/of andere icb's); - Aandelen van emittenten die hun hoofdkantoor hebben of ingeschreven zijn buiten de Europese Unie: tot 20% van de nettoactiva; - Aandelen van kleine en middelgrote kapitalisatie, d.w.z. een totale marktkapitalisatie van minder dan 2 miljard: tot 20% van de nettoactiva; - Aandelen van emittenten met statutaire zetel in een opkomend land: tot 10% van de nettoactiva (direct of via icbe's en/of andere icb's); - Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van overheids- of bedrijfsemittenten uit de eurozone: tot 25% van de nettoactiva; - Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van overheids- of bedrijfsemittenten uit een OESO-land: tot 10% van de nettoactiva; - Andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41 (2) a) van de wet) tot 10 % van de nettoactiva. Het compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, wat het wisselkoersrisico op maximaal 25% van de nettoactiva brengt. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's en/of gereglementeerde abi's die openstaan voor niet-professionele beleggers en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het compartiment ook beleggen in aandelen die verband houden met financiële derivaten of in contracten besloten derivaten (zoals CFD's of DPS'en), evenals in onder meer converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties, warrants en rechten die derivaten kunnen omvatten, met het oog op de verhoging van het aandelenrisico, zonder een overmatige blootstelling na te streven. Het compartiment wordt actief beheerd. Het compartiment gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die het compartiment vooropstelt.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is, om over een aanbevolen beleggingsperiode van vijf jaar, een rendement na te streven door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie hebben. Deze bedrijven worden volgens een SRI-benadering geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun economische kerncijfers en hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen via de systematische integratie van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) (zoals energieverbruik en CO2-uitstoot), of de ethische praktijken van het bedrijf.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI EMU Net Return €
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Nietigheid (Deelbewijs AD)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs AD)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI EMU Net Return €

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Euro Dividend Grower bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn vermogen te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
De beleggingsdoelstelling van het fonds is om, over een aanbevolen minimale beleggingsperiode van vijf jaar, te streven naar rendement door te profiteren van de ontwikkeling van de aandelenmarkten van bedrijven die gevestigd zijn in landen van de Europese Unie. Deze ondernemingen worden volgens een DVI-aanpak geselecteerd op de kwaliteit van hun economische fundamenten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid volgens de analyse van de beheerder via de systematische integratie van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), zoals energieverbruik, CO2-uitstoot of de ethische praktijken van de onderneming.
De beleggingsstrategie is gebaseerd op actief en discretionair beheer. Het Fonds bevordert de milieu- en sociale kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Compartiment is permanent belegd in en blootgesteld aan ten minste 75% van zijn nettoactiva in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in landen van de Europese Unie hebben. Het compartiment zoekt en selecteert ondernemingen waar de verdeling van de toegevoegde waarde duurzaam en billijk lijkt voor alle partijen en zorgt voor een evenwichtige verdeling. De beheermaatschappij selecteert bedrijven die zij van hoge kwaliteit acht (d.w.z. met een robuust bedrijfsmodel, geloofwaardig management en een gezonde balans) en waarvan de beheermaatschappij een sterke dividendgroei verwacht. In die context voert het compartiment een actief overtuigingsbeheer via een "Quality Garp"-aanpak (Quality Growth at Reasonable Price) en een DVI-aanpak. De DVI-aanpak is gebaseerd op de volgende beginselen: integratie van ESG-kwesties, uitsluiting van controversiële emittenten en toepassing van het stem- en engagementbeleid op alle effecten in de portefeuille. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-instrument via een "best in universe"-methode. De analyse van de verantwoordelijkheid van ondernemingen wordt uitgevoerd volgens 4 assen: i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, iii) maatschappelijke verantwoordelijkheid en iv) sociale verantwoordelijkheid. Het risico bestaat dat de gegevens onjuist, ontoereikend of ontbrekend zijn. Er kan sprake zijn van een sectorale vertekening. Aanvullende informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus. Het fonds heeft het SRI-label gekregen.
Het fonds kan beleggen binnen de volgende grenzen
- Aandelen van emittenten met zetel of vestiging in een land van de Europese Unie: van 75 tot 110% van de nettoactiva (rechtstreeks of via ICB's),
- Aandelen van emittenten met statutaire zetel of vestiging buiten de Europese Unie: tot 20% van de nettoactiva,
- Aandelen van ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 2 miljard: tot 20% van de nettoactiva,
- Aandelen van emittenten met zetel of vestiging in opkomende landen: tot 10% van de nettoactiva (rechtstreeks of via ICB's),
- Vastrentende producten of geldmarktinstrumenten van openbare of particuliere emittenten in de eurozone: tot 25% van de nettoactiva,
Renteproducten of geldmarktinstrumenten van openbare of particuliere emittenten uit OESO-landen: tot 10% van de nettoactiva,
- Andere financiële instrumenten (in de zin van artikel 41, lid 2, onder a), van de wet): tot 10% van de nettoactiva.
De blootstelling aan het valutarisico kan oplopen tot 25% van de nettoactiva van het Compartiment.
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die het fonds voorstaat.
DNCA Invest Euro Dividend Grower past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken (ESG) zoals gedefinieerd in artikel 8 van de SFDR.</p> <p>Het duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuursgebied die, indien hij zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een fonds. Het duurzaamheidsrisico kan ofwel een risico op zich zijn, ofwel een impact hebben op andere risico's en in aanzienlijke mate bijdragen tot risico's zoals markt-, operationele, liquiditeits- of tegenpartijrisico's. Het duurzaamheidsrisico kan gevolgen hebben voor het langetermijnrendement van beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op moeilijk te verkrijgen en onvolledige, geschatte, verouderde of materieel onjuiste gegevens over milieu, maatschappij of bestuur. Zelfs wanneer ze worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens correct worden beoordeeld. De daaruit voortvloeiende gevolgen voor het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen talrijk en uiteenlopend zijn, afhankelijk van een specifiek risico, regio of activaklasse. Wanneer zich voor een activum een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit in het algemeen een negatief effect en mogelijk een totaal waardeverlies hebben, en dus een effect op de intrinsieke waarde van het betrokken fonds.</p> <p>De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die het fonds voorstaat.</p>