Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Convertibles

Europese converteerbare obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 07-12-2023

Evolutie van de netto

166,14€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+5,0%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-14,6%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

6,2%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

17-12-2008
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Félix Haron

Félix Haron is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), studeerde af aan het ESC Toulouse en behaalde een Master 2 in financiële engineering aan de universiteit Paris Dauphine.

Hij begon zijn loopbaan binnen de groep BNP Paribas, waar hij zich specialiseert in converteerbare obligaties. Na verschillende ervaringen in marktenzalen en in vermogensbeheer, vervoegt hij het beheerteam Convertible bij BNP Paribas Asset Management.

Sinds september 2013 is hij actief bij DNCA Finance.

Denis Passot

Denis Passot heeft een DEA in Statistiek van het Institut de Statistiques de Paris (ISUP).

Denis Passot begon zijn carrière in 1985 als obligatiemanager bij BPGF. In 1988 trad hij toe tot de CIC-groep als beheerder van onderlinge fondsen. In 1991 trad hij in dienst bij CDC Ixis Asset Management als obligatiebeheerder voor Franse en vervolgens voor eurozone-obligaties. In 1997 breidde hij zijn beheersactiviteiten uit door het beheer van converteerbare obligaties en synthetische kredietfondsen te ontwikkelen. In 2005 werd hij benoemd tot co-hoofd van het verzekeringsmanagementteam. Vanaf 2008 richtte hij zich uitsluitend op het beheer van Euro- en Global Convertible Bonds.

In oktober 2020 is hij bij DNCA Finance in dienst getreden als convertible manager.

Jean-Paul Ing

Jean Paul Ing heeft een ingenieursdiploma wiskunde en een Master in financiën van de Universiteit van Parijs IX Dauphine. Hij is een CFA bevrachter.

Jean Paul Ing begon zijn carrière in 2015 bij Ostrum AM, waar hij zich bij het managementteam van de convertibles aansloot. Hij begon te werken op de Europese markt voordat hij zich snel specialiseerde in Amerikaanse en Aziatische converteerbare obligaties.

In oktober 2020 is hij bij DNCA Finance in dienst getreden als cabriomanager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2008

Rendementenper 07-12-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Convertibles+4,8%
Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR+2,6%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2008

In het kort

Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en extrafinanciële benadering wordt gecombineerd, (ii) samenstelling van de portefeuille aan de hand van een "top down"- benadering (een benadering die kijkt naar de totale portefeuille), en (iii) selectie van effecten ("bottom up"-benadering) op basis van een multi-factor-analyse (fundamentele analyse, waardering van de kredietoptie en kenmerken van de converteerbare obligaties), gevolgd door de globale analyse van de portefeuille. Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van een algemene obligatiebenadering en gerichte aandelenselectie. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan een onderliggende aandelenbelegging op basis van een fundamentele aanpak en een kwalitatieve analyse van elke emittent. Het compartiment belegt te allen tijde ten minste 50% van het totale vermogen in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en verplicht aflosbare obligaties van emittenten die statutair gevestigd zijn in de EU of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de EU, binnen de volgende limieten: - Converteerbare of omwisselbare obligaties in euro's: 50% tot 100% van het vermogen wordt belegd in converteerbare, omwisselbare of verplicht aflosbare obligaties; - Niet in euro luidende converteerbare of omwisselbare obligaties: maximaal 15% van het totale vermogen; - Converteerbare obligaties met een 'investment grade' rating of waarvan de emittent een 'investment grade' rating heeft: minstens 40% van het vermogen dient belegd te zijn in converteerbare of omwisselbare obligaties; - Geldmarkt- en schuldinstrumenten: 0% tot 50% van het totale vermogen. Bovendien kan het compartiment het resterende deel van het totale vermogen beleggen in warrants, inschrijvingsrechten en andere aandelengerelateerde obligaties. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's of icb's. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereglementeerde markten met het oog op het afdekken of het verhogen van het aandelen-, krediet- en/of renterisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 15% van het totale vermogen van het compartiment bedragen. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht vermogensgroei te realiseren met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Als onderdeel van het discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een referentieindex na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De Exane Euro Convertibles Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste 50% van het totale vermogen in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en verplicht aflosbare obligaties van emittenten die statutair gevestigd zijn in de EU of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de EU, binnen de volgende limieten: - Converteerbare of exchangeable obligaties in euro's: 50% tot 100% van het vermogen dat is belegd in converteerbare, omwisselbare of verplicht aflosbare obligaties, - Niet in euro luidende converteerbare of omwisselbare obligaties: maximaal 15% van het totale vermogen; - Converteerbare obligaties met een 'investment grade' rating of waarvan de uitgever een 'investment grade' rating heeft: minstens 40% van het vermogen dient belegd te zijn in converteerbare of exchangeable obligaties; - Geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten: 0% tot 50% van het totale vermogen. Bovendien kan het compartiment het resterende deel van het totale vermogen beleggen in warrants, voorkeurrechten en andere aandelengerelateerde obligaties. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's of icb's. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereglementeerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenrisico, kredietrisico en/of renterisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 15% van het totale vermogen van het compartiment bedragen.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die hun spaargeld willen laten groeien door indirecte blootstelling aan aandelen en obligaties door middel van posities in gediversifieerde markten waarbij het risico op kapitaalverlies gemaximeerd is.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 15% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Convertibles bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft naar vermogensgroei met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) omvat. In het kader van discretionair beheer wordt bij de samenstelling van de portefeuille getracht de samenstelling van een benchmarkindex te repliceren, met een geografische of sectorale invalshoek. Toch kan de Exane Euro Convertibles Index worden gebruikt als indicator voor vergelijkingen achteraf.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR-verordening. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, die is onderverdeeld in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, wat inhoudt dat ten minste 20% van de slechtst presterende emittenten uit het beleggingsuniversum wordt geweerd en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse-aanpak op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Het fonds geniet het Franse SRI-label. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en extrafinanciële benadering, (ii) kalibratie van de gewijzigde duration en het totale kredietrisico van het Compartiment en van het liquiditeitsniveau op basis van een analyse van de rentevoeten en de macro-economische omgeving en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Er wordt belegd door de internationale obligatiebenadering te combineren met het aandelenselectiebeleid. Doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan de onderliggende aandelenbelegging, op basis van een fundamentele benadering en een kwalitatieve analyse van elke emittent.
Het Compartiment zal te allen tijde ten minste 50% van zijn totale activa beleggen in converteerbare, omwisselbare en opvraagbare obligaties van emittenten die hun statutaire zetel hebben of het grootste deel van hun economische activiteit uitoefenen in de EU, met inachtneming van de volgende limieten
- Converteerbare of omwisselbare obligaties in euro: van 50 tot 100% van de activa belegd in converteerbare, omwisselbare of opvraagbare obligaties.
- Converteerbare of omwisselbare obligaties die niet in euro luiden: tot 15% van de totale activa,
- Converteerbare obligaties van beleggingskwaliteit of waarvan de emittent van beleggingskwaliteit is: ten minste 40% van de activa belegd in converteerbare of omwisselbare obligaties
- Geldmarktinstrumenten en schuldbewijzen: tussen 0% en 50% van de totale activa.
Daarnaast zal het Compartiment de rest van zijn totale activa beleggen in warrants, inschrijvingsrechten en andere aan aandelen gekoppelde effecten.
Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in rechten van deelneming of aandelen van ICBE's of AB's.
Het Fonds kan gebruik maken van op de beurs of over-the-counter verhandelde derivaten, zoals, maar niet beperkt tot, termijncontracten en niet-complexe opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld, om de blootstelling aan het aandelen-, krediet- en/of renterisico af te dekken of te vergroten zonder te streven naar overmatige blootstelling.
Het fonds kan beleggen in effecten in elke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta moet echter in de referentievaluta worden afgedekt om het valutarisico te beperken. Voor deze doeleinden kunnen met name termijncontracten en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het valutarisico zal niet meer bedragen dan 15% van de totale activa van het fonds.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De Beleggingsbeheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
Het fonds DNCA Invest Convertibles past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
- Ondernemingen die de VN Global Compact principes ernstig schenden

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement op lange termijn voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins materieel onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, kan niet worden gegarandeerd dat zij correct zullen worden beoordeeld.<br /> De gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Over het algemeen zal een duurzaamheidsrisico voor een actief een negatieve impact hebben en mogelijk tot een volledig waardeverlies leiden en bijgevolg een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>