Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Convertibles

Europese converteerbare obligaties

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

165,19€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-10,9%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

-1,4%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+1,9%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

7,5%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

17-12-2008
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Félix Haron

Félix Haron is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), studeerde af aan het ESC Toulouse en behaalde een Master 2 in financiële engineering aan de universiteit Paris Dauphine.

Hij begon zijn loopbaan binnen de groep BNP Paribas, waar hij zich specialiseert in converteerbare obligaties. Na verschillende ervaringen in marktenzalen en in vermogensbeheer, vervoegt hij het beheerteam Convertible bij BNP Paribas Asset Management.

Sinds september 2013 is hij actief bij DNCA Finance.

Philippe Garnier

Philippe Garnier heeft een dubbele master in Portfolio Management en Economisch en Sociaal Bestuur van IAM Lyon III.

Philippe Garnier begon zijn carrière in 1989 als privé-manager in een Frans makelaarskantoor. In 1995 trad hij toe tot de CDC Groep als handelaar in aandelenderivaten en vervolgens als hoofd van de makelaarsdesk. In 2000 trad hij in dienst bij Ixis Asset Management, waar hij de functies van alternatief beheerder gespecialiseerd in converteerbare arbitrage en vervolgens synthetisch kredietbeheerder bekleedde. Sinds 2008 legt hij zich uitsluitend toe op Europees en wereldwijd directioneel converteerbaar vermogensbeheer.

In oktober 2020 is hij bij DNCA Finance in dienst getreden als cabriomanager.

Denis Passot

Denis Passot heeft een DEA in Statistiek van het Institut de Statistiques de Paris (ISUP).

Denis Passot begon zijn carrière in 1985 als obligatiemanager bij BPGF. In 1988 trad hij toe tot de CIC-groep als beheerder van onderlinge fondsen. In 1991 trad hij in dienst bij CDC Ixis Asset Management als obligatiebeheerder voor Franse en vervolgens voor eurozone-obligaties. In 1997 breidde hij zijn beheersactiviteiten uit door het beheer van converteerbare obligaties en synthetische kredietfondsen te ontwikkelen. In 2005 werd hij benoemd tot co-hoofd van het verzekeringsmanagementteam. Vanaf 2008 richtte hij zich uitsluitend op het beheer van Euro- en Global Convertible Bonds.

In oktober 2020 is hij bij DNCA Finance in dienst getreden als convertible manager.

Jean-Paul Ing

Jean Paul Ing heeft een ingenieursdiploma wiskunde en een Master in financiën van de Universiteit van Parijs IX Dauphine. Hij is een CFA bevrachter.

Jean Paul Ing begon zijn carrière in 2015 bij Ostrum AM, waar hij zich bij het managementteam van de convertibles aansloot. Hij begon te werken op de Europese markt voordat hij zich snel specialiseerde in Amerikaanse en Aziatische converteerbare obligaties.

In oktober 2020 is hij bij DNCA Finance in dienst getreden als cabriomanager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2008

Rendementenper 25-05-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Convertibles-9,6%
Exane Euro Convertible Index-13,1%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2008

In het kort

Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende aandelenselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die zijn onderverdeeld in vier aspecten: (i) aandeelhoudersverantwoordelijkheid, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, (iv) en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en duurzaamheid van de bedrijven. In lijn met maatschappelijk verantwoord beleggingsbeheer (“SRI”) worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij minstens 20% van de slechtste emittenten van aandelen wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum en er dus niet in deze emittenten wordt belegd. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en niet-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) samenstelling van de portefeuille aan de hand van een "top down"-benadering (een benadering die kijkt naar de totale portefeuille), en (iii) selectie van effecten ("bottom up"-benadering) op basis van een multi-factor-analyse (fundamentele analyse, waardering van de kredietoptie en kenmerken van de converteerbare obligaties), gevolgd door de globale analyse van de portefeuille. Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van een algemene obligatiebenadering en gerichte aandelenselectie. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan een onderliggende aandelenbelegging op basis van een fundamentele aanpak en een kwalitatieve analyse van elke uitgever.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht vermogensgroei te realiseren met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Als onderdeel van het discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De Exane Euro Convertibles Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste 50% van het totale vermogen in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en verplicht aflosbare obligaties van emittenten die statutair gevestigd zijn in de EU of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de EU, binnen de volgende limieten: - Converteerbare of exchangeable obligaties in euro's: 50% tot 100% van het vermogen dat is belegd in converteerbare, omwisselbare of verplicht aflosbare obligaties, - Niet in euro luidende converteerbare of omwisselbare obligaties: maximaal 15% van het totale vermogen; - Converteerbare obligaties met een 'investment grade' rating of waarvan de uitgever een 'investment grade' rating heeft: minstens 40% van het vermogen dient belegd te zijn in converteerbare of exchangeable obligaties; - Geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten: 0% tot 50% van het totale vermogen. Bovendien kan het compartiment het resterende deel van het totale vermogen beleggen in warrants, voorkeurrechten en andere aandelengerelateerde obligaties. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's of icb's. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereglementeerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenrisico, kredietrisico en/of renterisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het wisselkoersrisico mag niet meer dan 15% van het totale vermogen van het compartiment bedragen.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die hun spaargeld willen laten groeien door indirecte blootstelling aan aandelen en obligaties door middel van posities in gediversifieerde markten waarbij het risico op kapitaalverlies gemaximeerd is.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Exane Euro Convertible Index
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 15% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Exane Euro Convertible Index met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement op lange termijn voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins materieel onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, kan niet worden gegarandeerd dat zij correct zullen worden beoordeeld.<br /> De gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Over het algemeen zal een duurzaamheidsrisico voor een actief een negatieve impact hebben en mogelijk tot een volledig waardeverlies leiden en bijgevolg een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>