Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest China Equity

Chinese aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

52,33€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-2,7%

Gelopen risico's :

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-18,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

-26,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

26,9%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

28-12-2020
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Yingying Wu, CFA

Yingying Wu behaalde in 2005 een Master in de Journalistiek aan de Universiteit voor Communicatie van China (Peking), studeerde in 2010 af aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales) en is houdster van een CFA.

Ze begon haar loopbaan binnen het gebied van de Europese aandelen bij BNP Paribas Asset Management in Paris waar ze medebeheerder was van de wereldwijde mandaten en een opkomend Aziatisch fonds.

In april 20015 vervoegt ze het team voor groeibeheer van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Zhang Zhang, CFA

Zhang behaalde een mastergraad in vermogensbeheer aan de universiteit van Parijs Dauphine. Zij is tevens CFA charterholder.

Zhang Zhang is een aandelenanalist die zich toelegt op de Aziatische markten. Zij is co-manager van DNCA Sustainable China Equity en lid van het Asian Equity managementteam.

Zij begon haar carrière in 2009 en heeft meer dan 10 jaar ervaring (C.S.C, Comgest, HMG Finance, Conseil Plus Gestion, Ostrum AM, DNCA Finance).

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 28-12-2020

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest China Equity-27,7%
MSCI China 10/40 Net Return Index-15,8%
(1) De gegevens zijn berekend sinds 28-12-2020

In het kort

Het Compartiment wordt actief beheerd en selecteert hoofdzakelijk aandelen van Chinese bedrijven die in RMB genoteerd staan en verhandeld worden op Chinese beurzen zoals die van Shenzhen of Shanghai (China A-aandelen) of op de effectenbeurs van Hongkong of door te beleggen in American Depositary Receipts (ADR's) of Global Depositary Receipts (GDR's) van Chinese bedrijven. Het Compartiment kan ook beleggen in aandelen van emittenten die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in China, de Republiek China en/of bedrijven die in de Volksrepubliek China actief zijn. Blootstelling aan effecten van het Chinese vasteland vindt plaats door te beleggen in A-Aandelen via Stock Connect en de RQFII/QFII-programma's, H-Aandelen (aandelen van op de markt van Hongkong genoteerde ondernemingen die ofwel in Hongkong zijn geregistreerd, ofwel in de VRC zijn geregistreerd en door de Chinese regering zijn goedgekeurd voor notering aan de beurs van Hongkong). Daarnaast kan blootstelling aan de Chinese markt worden bereikt via beleggingen in American Depositary Receipts (ADR's) die genoteerd staan aan de New York Stock Exchange of de NASDAQ en Global Depositary Receipts (GDR's), of in ADR's die genoteerd staan aan de London Stock Exchange. Het resterende deel van het Compartiment kan worden belegd in effecten in Geldmarktinstrumenten, contanten en of icbe's/overige icb's. Het Compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de EUR, waardoor het wisselkoersrisico maximaal 110% van zijn nettoactiva bedraagt. Het Compartiment kan ook derivaten gebruiken om de valutablootstelling te vergroten. Het Compartiment kan een beroep doen op op de beurs verhandelde of OTC-derivaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten, opties en niet-complexe opties, met het oog op afdekking of verhoging of arbitrage van de aandelenblootstelling of zonder naar overmatige blootstelling te streven. Het Compartiment kan gebruik maken van deposito's.

Welke doelstelling?

Het Compartiment streeft ernaar beter te presteren dan de MSCI China 10/40 Net Return Index (BBG ticker: MN40CNE) gedurende de aanbevolen periode van bezit van 5 jaar door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van Chinese bedrijven van emittenten die het grootste deel van hun economische activiteiten in China uitoefenen.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI China 10/40 Net Return Index
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI China 10/40 Net Return Index met een High-Water Mark.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest China Equity bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn vermogen te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het compartiment wil over de aanbevolen beleggingsperiode van 5 jaar beter presteren dan de benchmark MSCI China 10/40 Net Return Index (ticker BBG: MN40CNE) door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van Chinese bedrijven of emittenten die overwegend in China actief zijn. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria integreert.
Het compartiment hanteert een actieve beheerstijl op basis van overtuiging, volgens de GARP-benadering (Quality Growth at Reasonable Price) en de DVI-benadering. De DVI-aanpak is gebaseerd op de volgende beginselen: integratie van de ESG-dimensie, uitsluiting van controversiële emittenten uit het gehele beleggingsuniversum, stemrecht en engagementbeleid van de emittenten in de portefeuille. In overeenstemming met het beheer van maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI") worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, hetgeen inhoudt dat ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uit het beleggingsuniversum wordt uitgesloten en dat dus niet in deze emittenten wordt belegd. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Het fonds heeft een SRI-label.
Het compartiment wordt actief beheerd en selecteert hoofdzakelijk aandelen van Chinese bedrijven die in RMB genoteerd staan en verhandeld worden op de Chinese markten zoals de beurs van Schenzen en Shanghai (Chinese "A-aandelen"). Het compartiment kan ook beleggen in aandelen van emittenten die een overwegend deel van hun activiteiten in China, de Volksrepubliek China en/of bedrijven die in de Volksrepubliek China actief zijn, uitoefenen. De blootstelling aan effecten van het Chinese vasteland geschiedt via investeringen via Stock-Connect, in A-aandelen, B-aandelen die in vreemde valuta's worden verhandeld, RQFII/QFII, H-aandelen (aandelen van ondernemingen die op de aandelenmarkt van Hongkong zijn genoteerd en in Hongkong zijn gevestigd of in de Volksrepubliek China zijn gevestigd en door de Chinese regering op de aandelenmarkten van Hongkong zijn genoteerd). Daarnaast kan blootstelling aan de Chinese markt worden bereikt door te beleggen in aan de New York Stock Exchange of NASDAQ genoteerde ADR's en aan de London Stock Exchange genoteerde GDR's of ADR's. Het fonds kan ook beleggen in schuld- en geldmarktinstrumenten, contanten en ICB's. Het compartiment kan worden blootgesteld aan effecten in andere valuta's dan de euro, waardoor het valutarisico maximaal 100% van de nettoactiva bedraagt. Het compartiment kan derivaten en OTC-derivaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot futures, opties en niet-complexe opties, gebruiken voor afdekking van en/of blootstelling aan het aandelenrisico zonder naar overmatige blootstelling te streven. Het compartiment kan ook een beroep doen op deposito's.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark als een initieel beleggingsuniversum waaruit effecten kunnen worden geselecteerd (zonder dat het compartiment wordt beperkt door de samenstelling van de index), voor de berekening van de prestatieprovisie en voor de vergelijking van de prestaties. Dit betekent dat de Beleggingsbeheerder beleggingsbeslissingen neemt met de bedoeling de beleggingsdoelstelling van het Fonds te bereiken; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De vermogensbeheerder wordt bij de positionering van zijn portefeuille geenszins door de benchmark beperkt. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn.
DNCA Invest China Equity past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de UN Global Compact-beginselen ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>