Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Semperosa

Impact - Europees aandelenfonds SRI

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
Label febelfin cfae13860319ca504054bf8c3c9deea70946232fa8bc9ca83db717e615c1d21b
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 05-07-2022

Evolutie van de netto

100,05€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-19,3%

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+21,0%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

16,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-06-2022)

-

Oprichtingsdatum

17-12-2018
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Romain Avice

Romain Avice is afgestudeerd aan EDC en heeft een masterdiploma in financiën.

In juli 2008 trad hij in dienst bij DNCA Finance als assistent portefeuillebeheerder voordat hij in december 2012 analist/portefeuillebeheerder werd voor het fonds Gallica, in december 2014 voor DNCA PME en in juni 2015 voor DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

In juli 2020 trad hij in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als manager en plaatsvervangend hoofd van de divisie Responsible Investment.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 17-12-2018

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 05-07-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Semperosa-11,2%
Euro Stoxx Return-16,2%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 17-12-2018

In het kort

De filosofie van het compartiment is vooral gericht op bedrijven die een sterke sociale en/of ecologische impact hebben. Deze impact wordt beoordeeld aan de hand van hun blootstelling (in termen van omzet, R&D-uitgaven of capex) via het eigen model van de beheerder. De impact is gebaseerd op vijf langetermijn transities: economische transitie, levensstijlgerelateerde transitie, medische transitie, demografische transitie en ecologische transitie. Het compartiment wordt beheerd volgens de principes van duurzaam en verantwoord beleggen en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment wordt beheerd rekening houdend met verantwoorde en duurzame beginselen en focust op emittenten waarvan een aanzienlijk percentage van de omzet is blootgesteld aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, waardoor de portefeuille een lagere koolstofvoetafdruk heeft dan de Euro Stoxx NR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Zo wordt bij het beleggingsproces en de selectie van de effecten in portefeuille rekening gehouden met een interne beoordeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen – dat wordt onderverdeeld in de vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – en duurzaamheid van de ondernemingen. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Verantwoord ondernemen is een fantastische bron van informatie om te anticiperen op de risico’s van bedrijven, met name in hun interacties met hun stakeholders: werknemers, leveranciers, klanten, lokale gemeenschappen, aandeelhouders, enz., ongeacht de sector waarin ze actief zijn. Bovendien is het de overtuiging van de beheerder om de economie te financieren op basis van een langetermijnperspectief, wat resulteert in de identificatie van duurzaamheidsgerelateerde thema's. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van emittenten en ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) de portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen.

Welke doelstelling?

Het compartiment streeft ernaar om de volgende samengestelde index (uitgedrukt in euro) te overtreffen: de EUROSTOXX NR (Bloombergcode: SXXT Index), berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen beleggingsperiode. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in de eurozone: 65% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 25% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan EUR 200 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: 0% tot 25% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 20% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan (PEA).

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Euro Stoxx Return
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
50000000€ (Deelbewijs SI)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs SI)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Euro Stoxx Return met een High-Water Mark.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Het Compartiment heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 9 van de FRR. Bij het beheer van het Compartiment wordt rekening gehouden met verantwoorde en duurzame beginselen en wordt ernaar gestreefd zich te richten op emittenten die een aanzienlijk percentage van hun inkomsten besteden aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, wat leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de Euro Stoxx NR.