Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Global Leaders

Internationale aandelen SRI

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-02-2023

Evolutie van de netto

248,42€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+6,1%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,9%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-29,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

14,3%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2023)

-

Oprichtingsdatum

15-11-2010
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Rajesh Varma

Rajesh Varma behaalde in 1986 zijn diploma aan de Universiteit van Michigan (EECS) en een MBA in 1988.

Hij begon zijn loopbaan bij Fidelity in Hongkong als analist voor alle Aziatische markten. In 1993 richt hij KI Pacific AM, Inc in Londen een Hedge Fund op voor de zone Azië bij. In 1997 vertrekt hij naar San Francisco om te gaan werken bij Montgomery AM waar hij de functie van gespecialiseerd beheerder voor verschillende wereldwijde sectoren bekleedt. Eind 2000 komt hij aan in Parijs en werkt er gedurende twee jaar bij Eurazeo. In december 2002 beheert hij wereldwijde fondsen die verbonden zijn met de nieuwe technologie, de gezondheid en de hernieuwbare energie bij Carmignac Gestion. Hij werkt mee aan het selecteren van de Aziatische waarden voor het volledige gamma.

In september 2010 vervoegt hij het beheerteam van DNCA Finance.

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu heeft een DEA in financiën van de universiteit Panthéon-Assas (Paris II). Hij is CFA* gecertificeerd.

Matthieu begon zijn carrière in 1998 met verschillende ervaringen in vermogensbeheer binnen de groepen Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors en CDC IXIS Asset Management, voordat hij zich vanaf 2004 uitsluitend toelegde op vermogensbeheer. Aanvankelijk concentreerde hij zich op Europese aandelen, maar vanaf 2006 ging hij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van portefeuilles van opkomende markten in alle geografische gebieden.

In juni 2022 trad Matthieu Belondrade in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als SRI Manager-Analyst en ESG Policy Officer.*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Romain Avice

Romain Avice is afgestudeerd aan EDC en heeft een masterdiploma in financiën.

In juli 2008 trad hij in dienst bij DNCA Finance als assistent portefeuillebeheerder voordat hij in december 2012 analist/portefeuillebeheerder werd voor het fonds Gallica, in december 2014 voor DNCA PME en in juni 2015 voor DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

In juli 2020 trad hij in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als manager en plaatsvervangend hoofd van de divisie Responsible Investment.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 15-11-2010

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 06-02-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Global Leaders-13,4%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR-2,0%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 15-11-2010

In het kort

Het Compartiment wordt beheerd volgens de principes van Verantwoord en Duurzaam beleggen en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, waardoor de portefeuille een lagere koolstofvoetafdruk heeft dan de MSCI All Countries World Index. Aldus houden het beleggingsproces en de aandelenselectie die daaruit voortvloeit, rekening met een interne score, die kijkt naar zowel bedrijfsverantwoordelijkheid – dat wordt onderverdeeld in de vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – als duurzaamheid van de ondernemingen.De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Voor volledige informatie omtrent onze SRI-strategie verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op een discretionair beheer. Het compartiment beoogt te beleggen in uitgevers die als 'steunpilaren' of 'leiders' van de wereldwijde economie worden beschouwd, ongeacht hun geografische locatie. De vermogensbeheerder tracht te profiteren van nieuwe structurele trends wereldwijd, door posities in te nemen in uitgevers die profiteren van 'langdurige' groei in plaats van cyclische groei en in uitgevers die klaar zijn om winst te maken ongeacht het economische klimaat. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) een portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in:
- Aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 80% tot 100% van het nettovermogen;
- Schuldinstrumenten: 0% tot 20% van het nettovermogen;
- In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten;
- Maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan tevens beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment mag tot 40% van het nettovermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een opportunistisch beheer, die bereid zijn zich bloot te stellen aan de marktrisico’s in het kader van een discretionair vermogensallocatiebeheer en die ermee instemmen hun belegging over een lange periode te behouden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 10% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publication d’informations en matière de durabilité

De belangrijkste doelstelling van DNCA Invest Beyond Global Leaders is duurzaam beleggen en zij wil ten minste 80% van haar vermogen investeren in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het compartiment streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingshorizon beter te presteren dan de MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro). De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en governancecriteria (ESG) omvat.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van duurzaam en verantwoord beheer en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling zoals gedefinieerd in artikel 9 van de FRR. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, wat leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de benchmark. Zo wordt in het beleggingsproces en bij de selectie van effecten in de portefeuille rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, opgesplitst in vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid jegens de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de duurzaamheid van het bedrijf, en de bijdrage aan de Duurzame Transitie. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. Het compartiment geniet het Franse SRI-label. De beleggingsstrategie van het compartiment is gebaseerd op discretionair beheer. Het compartiment wil beleggen in effecten van emittenten die worden beschouwd als "pijlers" of "leiders" van de wereldeconomie, ongeacht hun geografische ligging. De vermogensbeheerder tracht te profiteren van nieuwe structurele ontwikkelingen in de wereld door emittenten te selecteren die eerder een "seculiere" dan een cyclische groei kennen en emittenten die, ongeacht het economische klimaat, qua winstgevendheid veelbelovend zijn. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) structurering van de portefeuille met een macro-economische benadering en (iii) samenstelling van de portefeuille met inachtneming van fundamentele analyse, liquiditeit en waardering van de geïdentificeerde ondernemingen.
Het compartiment zal te allen tijde beleggen binnen de volgende grenzen
- in aandelen of gelijkwaardige afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD's of DPS's) binnen een bandbreedte van 80% tot 100% van zijn nettoactiva
- in obligaties binnen een bandbreedte van 0% tot 20% van zijn nettoactiva,
- Bij ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van zijn nettoactiva in geldmarktinstrumenten beleggen,
tot 10% in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of FIA's.
Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta moet echter worden afgedekt tegen het valutarisico. Daartoe kunnen met name termijn- en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Genoteerde derivaten of OTC-derivaten (andere dan CFD's en DPS's) kunnen tot 40% van de nettoactiva van het compartiment uitmaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-complexe futures, contracten en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld met het oog op afdekking van of blootstelling aan het aandelenrisico zonder naar overmatige blootstelling te streven.
Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Beyond Global Leaders past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en het beleid inzake het beheer van negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden
 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing (claim):
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>Het Compartiment heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 9 van de SFDR. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie die leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de MSCI All Countries World Index.</p>