Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Global Leaders

Internationale aandelen SRI

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
Label febelfin cfae13860319ca504054bf8c3c9deea70946232fa8bc9ca83db717e615c1d21b
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 25-05-2022

Evolutie van de netto

254,58€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-22,9%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+5,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2021

+11,1%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

13,0%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-04-2022)

-

Oprichtingsdatum

15-11-2010
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Rajesh Varma

Rajesh Varma behaalde in 1986 zijn diploma aan de Universiteit van Michigan (EECS) en een MBA in 1988.

Hij begon zijn loopbaan bij Fidelity in Hongkong als analist voor alle Aziatische markten. In 1993 richt hij KI Pacific AM, Inc in Londen een Hedge Fund op voor de zone Azië bij. In 1997 vertrekt hij naar San Francisco om te gaan werken bij Montgomery AM waar hij de functie van gespecialiseerd beheerder voor verschillende wereldwijde sectoren bekleedt. Eind 2000 komt hij aan in Parijs en werkt er gedurende twee jaar bij Eurazeo. In december 2002 beheert hij wereldwijde fondsen die verbonden zijn met de nieuwe technologie, de gezondheid en de hernieuwbare energie bij Carmignac Gestion. Hij werkt mee aan het selecteren van de Aziatische waarden voor het volledige gamma.

In september 2010 vervoegt hij het beheerteam van DNCA Finance.

Xintong Ouyang

Xintong studeerde in 2016 af aan Beijing International University met een Bachelor of Arts in Engelse Literatuur en in 2018 aan ESSEC. Ze was drie jaar lang Global Financial Analyst bij On Field Investment Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau in Londen.

Xintong zal helpen bij het monitoren van de posities in de portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders en nieuwe beleggingsideeën aanreiken aan de beheerders.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 15-11-2010

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 25-05-2022Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Global Leaders-16,3%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR+3,7%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 15-11-2010

In het kort

Het Compartiment wordt beheerd volgens de principes van Verantwoord en Duurzaam beleggen en heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie, waardoor de portefeuille een lagere koolstofvoetafdruk heeft dan de MSCI All Countries World Index. Aldus houden het beleggingsproces en de aandelenselectie die daaruit voortvloeit, rekening met een interne score, die kijkt naar zowel bedrijfsverantwoordelijkheid – dat wordt onderverdeeld in de vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – als duurzaamheid van de ondernemingen.De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Voor volledige informatie omtrent onze SRI-strategie verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op een discretionair beheer. Het compartiment beoogt te beleggen in uitgevers die als 'steunpilaren' of 'leiders' van de wereldwijde economie worden beschouwd, ongeacht hun geografische locatie. De vermogensbeheerder tracht te profiteren van nieuwe structurele trends wereldwijd, door posities in te nemen in uitgevers die profiteren van 'langdurige' groei in plaats van cyclische groei en in uitgevers die klaar zijn om winst te maken ongeacht het economische klimaat. Het beleggingsproces steunt op de volgende drie fasen: (i) uitsluiting van ondernemingen met grote risico's op het vlak van verantwoord ondernemen, (ii) selectie van ondernemingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de duurzame strategie van het compartiment en (iii) een portefeuille opbouwen volgens een analyse van de kerncijfers, de liquiditeit en de waardering van de beoogde ondernemingen.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro). Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in:
- Aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 80% tot 100% van het nettovermogen;
- Schuldinstrumenten: 0% tot 20% van het nettovermogen;
- In ongunstige marktomstandigheden kan het compartiment tot 100% van het nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten;
- Maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan tevens beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment mag tot 40% van het nettovermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder beleggers die op zoek zijn naar een opportunistisch beheer, die bereid zijn zich bloot te stellen aan de marktrisico’s in het kader van een discretionair vermogensallocatiebeheer en die ermee instemmen hun belegging over een lange periode te behouden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 10% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
 

<p>Het Compartiment heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 9 van de FRR. De beleggingsstrategie is gericht op een koolstofarme economie die leidt tot een lagere koolstofvoetafdruk van de portefeuille dan de MSCI All Countries World Index.</p>