Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Beyond Climate

Europese SRI-aandelenfondsen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-02-2023

Evolutie van de netto

139,55€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+10,3%

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

+12,6%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-17,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

19,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2023)

-

Oprichtingsdatum

15-04-2020
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Romain Avice

Romain Avice is afgestudeerd aan EDC en heeft een masterdiploma in financiën.

In juli 2008 trad hij in dienst bij DNCA Finance als assistent portefeuillebeheerder voordat hij in december 2012 analist/portefeuillebeheerder werd voor het fonds Gallica, in december 2014 voor DNCA PME en in juni 2015 voor DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition.

In juli 2020 trad hij in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als manager en plaatsvervangend hoofd van de divisie Responsible Investment.

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu heeft een DEA in financiën van de universiteit Panthéon-Assas (Paris II). Hij is CFA* gecertificeerd.

Matthieu begon zijn carrière in 1998 met verschillende ervaringen in vermogensbeheer binnen de groepen Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors en CDC IXIS Asset Management, voordat hij zich vanaf 2004 uitsluitend toelegde op vermogensbeheer. Aanvankelijk concentreerde hij zich op Europese aandelen, maar vanaf 2006 ging hij zich uitsluitend toeleggen op het beheer van portefeuilles van opkomende markten in alle geografische gebieden.

In juni 2022 trad Matthieu Belondrade in dienst bij de divisie Responsible Investment van DNCA als SRI Manager-Analyst en ESG Policy Officer.*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 15-04-2020

De prestaties die werden gerealiseerd vanaf de oprichting van het fonds tot 11 oktober 2018 werden gerealiseerd op basis van een beheerstrategie die werd gewijzigd.
Rendementenper 06-02-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Beyond Climate+1,2%
Euro Stoxx Return+2,4%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 15-04-2020

In het kort

De investeringsstrategie is gebaseerd op een klimaatstrategie die de traditionele risico- en rendementsvereisten combineert met de vereisten van de transitie naar een lager koolstofgehalte, in overeenstemming met het op 22 april 2016 ondertekende Overeenkomst van Parijs (de " Overeenkomst van Parijs"). Het compartiment heeft een duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van artikel 9 van de SFDR. Het compartiment streeft ernaar de economie op een doel van ten minste 2 graden te brengen. Die doelstelling wordt geconcretiseerd door een gemiddelde daling van de koolstofintensiteit van de portefeuille met minstens 2,5% per jaar. Die reductie wordt bepaald door de koolstofintensiteit van elke geconsolideerde onderneming in het compartiment te vergelijken met die van het voorgaande jaar. Bovendien is de beleggingsstrategie gericht op een economie die bijdraagt aan de klimaatzaak, waardoor de vermeden CO2-emissie groter is dan de veroorzaakte CO2-emissie (scope 1 en 2). Het fonds is gebaseerd op overtuigingen en richt zich op een klein aantal emittenten (d.w.z. ongeveer 45 emittenten. Dit cijfer is geen beleggingslimiet) die op basis van ESG-criteria geselecteerd is, in overeenstemming met de beheermethode voor maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI"), waarbij ten minste 20% van de emittenten met de laagste rating worden verwijderd uit het beleggingsuniversum. In deze emittenten wordt dus niet belegd. Daarnaast streeft de voorgestelde beheerstijl ernaar de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te realiseren, in combinatie met een benadering die wordt uitgebreid naar andere positieve gevolgen die verband houden met duurzame ontwikkeling en, in het bijzonder, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het beleggingsproces is gericht op rendement op lange termijn waarin alle risico's en uitdagingen voor bedrijven zijn geïntegreerd. De beleggingskeuzen zijn het resultaat van fundamentele analyse van bedrijven die, als deel van de klimaatstrategie, wordt gecombineerd met een grondige en gedetailleerde analyse van de positionering van elk bedrijf in de overgang naar een koolstofarme economie. Onze eigen 'transitie/bijdrage'-klimaatmethodologie geeft het beheerteam de mogelijkheid bedrijven te identificeren die passende maatregelen hebben getroffen om de koolstofuitstoot van hun activiteiten te verkleinen in lijn met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (d.w.z. "de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industrieel tijdperk te houden en zich inspannen om de temperatuurstijging zelfs nog verder te beperken tot 1,5 graden Celsius"). De uitkomsten van deze interne 'transitie/bijdrage'-klimaatmethodologie zijn bindend voor de vermogensbeheerder. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. De beheermaatschappij gebruikt een eigen ESG-analyse op basis van de 'beste in het universum'. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. Het compartiment heeft het Franse SRI-label.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende in euro's luidende index: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index), berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in de eurozone: 65% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 35% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 200 miljoen EUR: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: 0% tot 35% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan wisselkoersrisico kan 35% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Euro Stoxx Return
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Euro Stoxx Return

Publication d’informations en matière de durabilité

Het hoofddoel van DNCA Invest Beyond Climate is duurzaam beleggen en DNCA wil ten minste 80% van haar activa beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het Compartiment streeft ernaar gedurende de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de volgende index (uitgedrukt in euro): EUROSTOXX NR (Bloomberg-code: SXXT Index), met herbelegde dividenden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria integreert.
De beleggingsstrategie is gebaseerd op een "klimaat"-benadering die de traditionele vereisten van risicobeheer en financieel rendement combineert met de vereisten van een koolstofarme overgang in overeenstemming met het op 22 april 2016 ondertekende Akkoord van Parijs ("het Akkoord van Parijs"). De doelstelling van het compartiment is duurzaam beleggen zoals gedefinieerd in artikel 9 van de FRR. Het subfonds wil de economie afstemmen op een traject van minder dan 2 graden. Dit wordt bereikt door de koolstofintensiteit van de portefeuille met gemiddeld ten minste 2,5% per jaar te verminderen door de koolstofintensiteit van elk geconsolideerd bedrijf in het fonds te vergelijken met de koolstofintensiteit van het voorgaande jaar. Bovendien is de investeringsstrategie gericht op een klimaatvriendelijke economie, waarbij de vermeden CO2-emissies groter zijn dan de veroorzaakte CO2-emissies (scope 1 en 2). Het is een overtuigingsfonds dat zich wil concentreren op een klein aantal emittenten (ongeveer 45 emittenten, zonder als zodanig een beleggingslimiet te vormen), geselecteerd op basis van ESG-criteria, in overeenstemming met het SRI-beheer (Socially Responsible Investment), dat erin bestaat ten minste 20% van de emittenten met de laagste rating uit zijn beleggingsuniversum te weren en er dus niet in te beleggen. Daarnaast beoogt de voorgestelde beheersstijl de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, in combinatie met een bredere benadering van andere positieve effecten in verband met duurzame ontwikkeling en met name de door de Verenigde Naties aangenomen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ("SDG's"). Het beleggingsproces is gericht op prestaties op lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met alle risico's en uitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd. De beleggingskeuzes zijn gebaseerd op een fundamentele bedrijfsanalyse, die als onderdeel van een klimaatstrategie wordt gecombineerd met een diepgaande en gedetailleerde analyse van de positionering van elk bedrijf in de overgang naar een koolstofarme economie. Dankzij een eigen methodologie voor klimaattransitie/bijdrage kan het managementteam bedrijven identificeren die passende inspanningen hebben geleverd om hun activiteiten koolstofvrij te maken in overeenstemming met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs (d.w.z. "de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau houden en de inspanningen voortzetten om de temperatuurstijging verder te beperken tot 1,5 graden Celsius"). De resultaten van deze eigen klimaat "overgang/bijdrage" methodologie zullen bindend zijn voor de Beleggingsbeheerder. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. De Beleggingsbeheerder hanteert een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. Het fonds geniet het Franse SRI-label.
Het Fonds kan te allen tijde beleggen in :
- aandelen van emittenten met zetel in de eurozone: tussen 65% en 100% van zijn nettoactiva;
- aandelen van emittenten buiten de eurozone: tussen 0% en 35% van zijn nettoactiva;
- 200 miljoen: tot 10% van zijn nettoactiva;
- vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's in ongunstige marktomstandigheden: binnen een marge van 0% tot 35% van zijn nettoactiva;
- andere financiële instrumenten: tot 10% van de nettoactiva.
De blootstelling aan het valutarisico kan oplopen tot 35% van het nettovermogen van het fonds.
Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of FIA's.
Het fonds kan beleggen in effecten in elke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de euro kan echter worden afgedekt om het valutarisico te beperken. Daartoe kan met name gebruik worden gemaakt van termijn- of futurescontracten.
Tot 25% van het nettovermogen van het fonds kan worden belegd in beursgenoteerde of onderhandse derivaten, zoals, maar niet beperkt tot, niet-complexe futures en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld, voor afdekkingsdoeleinden of om de blootstelling aan aandelen te verhogen, zonder dat daarbij naar overmatige blootstelling wordt gestreefd.
Het fonds komt in aanmerking voor PEA (Plan d'épargne français en actions).
Benchmarkinformatie: Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor prestatievergelijkingen. Dit betekent dat de Beleggingsbeheerder beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Compartiment; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De vermogensbeheerder wordt bij de positionering van zijn portefeuille geenszins door de benchmark beperkt. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn.
DNCA Invest Beyond Climate past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de UN Global Compact-beginselen ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing (claim):
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>Het Compartiment heeft tot doel duurzaam te beleggen in de zin van artikel 9 van de FRR. Het Compartiment streeft ernaar de economie op een pad van ten minste 2 graden te brengen. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door een gemiddelde daling van de koolstofintensiteit van de portefeuille met ten minste 2,5% per jaar door de koolstofintensiteit van elke geconsolideerde vennootschap in het Compartiment te vergelijken met de koolstofintensiteit van het voorgaande jaar. Bovendien is de beleggingsstrategie gericht op een economie die bijdraagt aan de klimaatproblematiek, wat leidt tot vermeden CO2-emissies die groter zijn dan de veroorzaakte CO2-emissies (scope 1 en 2).</p>