DNCA Invest Beyond Climate

Label isr documents officiels 8efb0ca35c4c5007e8b38dd5baec34fa8228b02d208eece8af8ace3928a8d944
Label febelfin cfae13860319ca504054bf8c3c9deea70946232fa8bc9ca83db717e615c1d21b
FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 20-11-2020

Vereffeningswaarde

124,24€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

-
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-10-2020)

28M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

15-04-2020
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, 35 jaar, studeerde aan de École normale supérieure (ENS), is docent economie en management en lid van diverse commissies. Ze doceert jaarlijks modules over verantwoord beleggen in de ‘Grandes Écoles de Commerce’ en is ook coauteur van een referentiewerk dat werd uitgegeven bij Ellipse in 2014: ‘ISR et Finance Responsable’.

Léa begon haar carrière bij Oddo Securities op de afdeling extrafinanciële analyse in 2005. In 2010 haalde Sycomore Asset Management haar binnen als partner en directrice ESG-beheer. In het kader van vermogensbeheer ontwikkelde ze een baanbrekend model voor extrafinanciële analyse en integratie van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het beheer. Gedurende vijf jaar creëerde en beheerde ze een aanbod aan MVB-fondsen met in totaal € 700 miljoen activa onder beheer en behaalde ze de AAA-ranking van Citywire. In 2015 ging ze aan de slag bij Mirova als directrice Aandelenbeheer, en leidde een team van tien aandelenbeheerders met in totaal € 3,5 miljard activa onder beheer.

In juni 2018 werd ze bij DNCA Finance benoemd tot directrice van de afdeling 'Verantwoord beleggen'.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Romain Avice

Romain Avice behaalde zijn diploma aan de EDC (Paris Business School) en is houder van een Master 2 in financiën.

In juli 2008 vervoegt hij DNCA Finance als assistent beheer alvorens beheeranalist te worden voor het Gallica fonds in december 2012 en voor DNCA PME fonds in december 2014.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De investeringsstrategie is gebaseerd op een klimaatstrategie die de traditionele risico- en rendementsvereisten combineert met de vereisten van de transitie naar een lager koolstofgehalte, in overeenstemming met het op 22 april 2016 ondertekende Overeenkomst van Parijs (de " Overeenkomst van Parijs"). Het fonds is gebaseerd op overtuigingen en richt zich op een klein aantal emittenten (d.w.z. ongeveer 45 emittenten) (dit cijfer is geen beleggingslimiet) die op basis van ESG-criteria geselecteerd is, in overeenstemming met de beheermethode voor maatschappelijk verantwoord beleggen ("SRI"), waarbij ten minste 20% van de emittenten met de laagste rating worden verwijderd uit het beleggingsuniversum. In deze emittenten wordt dus niet belegd. Daarnaast streeft de voorgestelde beheerstijl ernaar de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te realiseren, in combinatie met een benadering die wordt uitgebreid naar andere positieve gevolgen die verband houden met duurzame ontwikkeling en, in het bijzonder, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het beleggingsproces is gericht op rendement op lange termijn waarin alle risico's en uitdagingen voor bedrijven zijn geïntegreerd. De beleggingskeuzen zijn het resultaat van fundamentele analyse van bedrijven die, als deel van de klimaatstrategie, wordt gecombineerd met een grondige en gedetailleerde analyse van de positionering van elk bedrijf in de overgang naar een koolstofarme economie. Onze eigen 'transitie/bijdrage'- limaatmethodologie geeft het beheerteam de mogelijkheid bedrijven te identificeren die passende maatregelen hebben getroffen om de koolstofuitstoot van hun activiteiten te verkleinen in lijn met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (d.w.z. "de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industrieel tijdperk te houden en zich inspannen om de temperatuurstijging zelfs nog verder te beperken tot 1,5 graden Celsius"). De uitkomsten van deze interne 'transitie/bijdrage'-klimaatmethodologie zijn bindend voor de vermogensbeheerder. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende in euro's luidende index: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index), berekend met herbelegging van dividenden na aftrek van bronbelasting, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- Aandelen van uitgevers die gevestigd zijn in de eurozone: 65% tot 100% van het nettovermogen;
- Aandelen van buiten de eurozone: 0% tot 35% van het nettovermogen;
- Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 200 miljoen EUR: maximaal 10% van het nettovermogen;
- Vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten of deposito's als de marktomstandigheden ongunstig zijn: 0% tot 35% van het nettovermogen;
- Andere financiële instrumenten: 10% van het nettovermogen.
De blootstelling aan wisselkoersrisico kan 35% van het nettovermogen van het compartiment bedragen.
Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Euro Stoxx Return
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Euro Stoxx Return

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com