Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe

Beleggen in middelgrote Europese kapitalisaties met een goede kwaliteitsbeoordeling en tegen een aantrekkelijke prijs

Europese ‘mid-cap’ aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 28-02-2024

Evolutie van de netto

223,0€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+1,9%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+11,7%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2023

+13,8%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

12,7%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2024)

-

Oprichtingsdatum

24-06-2016
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Don Fitzgerald, CFA

Don Fitzgerald is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en een diploma van het Trinity College in Dublin.

Hij begon zijn carrière bij Citigroup in 1996, stapte in 2003 over naar WestLB in Parijs en in 2007 naar Tocqueville Finance. Don heeft meer dan 12 jaar ervaring in de selectie en het beheer van ondergewaardeerd effecten en distressed debt producten op de Europese markten. Hij beheerde tussen 2008 en 2015 het Tocqueville Value Europe fonds, een fonds gerangschikt in het eerste deciel door Quantalys in zijn categorie op 1, 3 en 5 jaar. Het fonds werd in mei 2015 bekroond met de zilveren trofee van REVENU in de categorie europese aandelen op 3 jaar. Don is drietalig en werkte in Dublin, Parijs, Londen en Frankfurt.

In september 2015 trad hij toe tot het beheerteam van DNCA Finance.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Daniel Dourmap

Daniel Dourmap is licentiaat in financieel beheer, afgestudeerd aan het bankinstituut ITB en het CFAF. Hij is tevens lid van de Franse vereniging van financiële analisten (SFAF).

Hij is een aandelenbeheerder-analist, gespecialiseerd in small caps. Hij is hoofdbeheerder van DNCA Actions Euro PME, DNCA Actions S&M Cap France en DNCA S&M Cap Euro. Hij is medebeheerder van DNCA Europe Smaller Companies Fund en tevens lid van de beheersteams van DNCA Actions Euro, Fructi Actions France en Ecureuil Investissments.

Hij begon zijn carrière in 1986 en heeft meer dan 30 jaar ervaring (Assurance Banque Populaire, Ostrum AM, DNCA Finance).

Simon De Franssu, CFA

Simon is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) behaalde een Master in Management, met specialisatie in financiën, aan de IESEG School of Management.

Simon de Franssu is een aandelenanalist, gespecialiseerd in small caps en sport. Hij is lid van de beheersteams van het Global Sport Fund en het DNCA Europe Smaller Companies Fund.

Hij begon zijn carrière in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance) na zijn stage.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Vinzent Sperling

Vinzent Sperling heeft een master in economie van de Universiteit van Bonn (Duitsland) en is CFA Charterholder.

Vinzent begon zijn carrière in 2000 (bij Activest in München, daarna Tocqueville Finance) en specialiseerde zich sinds 2016 in small- en midcapaandelen, met name als hoofd financiële analyse bij Erasmus Gestion en portefeuillebeheerder bij SG Prévoir.

In 2024 vervoegde hij het Small & Mid-Cap team van DNCA Finance als analist manager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 24-06-2016

Rendementenper 28-02-2024Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe+8,1%
MSCI Europe Mid Cap NR+4,1%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 24-06-2016

In het kort

Het compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De beheermaatschappij zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak . De beheermaatschappij let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen (indien aanwezig), de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, asstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De beheermaatschappij kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa. Bij het beheer van het compartiment wordt ook rekening gehouden met verantwoordelijke en duurzame principes en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Het compartiment kan op elk moment beleggen in : - Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn in Europa (EER plus Zwitserland en het VK) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 75% tot 100% van de nettoactiva; - Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn buiten de EER plus Zwitserland en het VK: maximaal 25% van de nettoactiva; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan € 100 miljoen: maximaal 10% van de nettoactiva; - Vastrentende waarden (zoals staatsobligaties uit de eurozone, bedrijfsobligaties, converteerbare of vergelijkbare obligaties): 0% tot 25% van de nettoactiva; - Geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 25% van de nettoactiva; - Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van het nettovermogen. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging. Beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' of zonder rating (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) mogen niet meer dan 20% van het nettovermogen bedragen. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan ook transacties verrichten op de valutamarkten om de beleggingen in andere valuta's dan Europese en belangrijke internationaal verhandelde valuta's af te dekken. Het compartiment kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in opkomende markten. Het compartiment komt in aanmerking voor het PEA (Frans aandelenspaarplan). Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht, over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar, superieure risicogecorrigeerde (d.w.z. voor volatiliteit gecorrigeerde) rendementen op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van middelgrote en kleinere Europese bedrijven. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt niet getracht een referentieindex na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.

Welke verdeling?

Het Compartiment kan te allen tijde belegd zijn in:
- Aandelen van bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Europa (EER en Zwitserland) of vergelijkbare financiële instrumenten (zoals CFD's of voorkeurrechten tot inschrijving): 75% tot 100% van de netto activa;
- Aandelen buiten Europa (EER en Zwitserland): tot 25% van de netto activa;
- Aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van minder dan 100 miljoen euro: tot 10% van de netto activa;
- Renteproducten (obligaties en schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare effecten): tot 25% van de netto activa;
- Geldmarktinstrumenten en deposito: tot 25% van de netto activa;
- Andere financiële instrumenten: tot 10%.
Het Compartiment kan ook gebruikmaken van ICBE's en/of alternatieve beleggingsfondsen binnen een limiet van 10% van de netto activa.
Het Compartiment kan ter afdekking van of blootstelling aan aandelenrisico ook gebruikmaken van beursgenoteerde of onderhands verhandelde financiële derivaten ter hoogte van 25% van de netto activa, met inbegrip van onder andere vastetermijncontracten en niet-complexe, op gereglementeerde markten verhandelde opties, waarbij een overmatige blootstelling wordt vermeden.
Het compartiment mag ook beleggen op buitenlandse valutamarkten om zijn niet in euro luidende beleggingen (posities in Europese valuta's en de belangrijkste internationale valuta's), af te dekken.

Voor welke belegger?

Beleggingsregio : Europa (Europese Economische Ruimte en Zwitserland)

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI Europe Mid Cap NR
Maximale omzettingskosten : 1%
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI Europe Mid Cap NR

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft naar superieure, voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen (d.w.z. voor volatiliteit gecorrigeerde rendementen) door gedurende de aanbevolen beleggingsperiode (vijf jaar) hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde effecten van kleine en middelgrote Europese ondernemingen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en governancecriteria (ESG) omvat. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt niet gestreefd naar een geografische of sectorale replicatie van de samenstelling van een benchmark. De MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index kan echter worden gebruikt voor vergelijkingen achteraf.
Het fonds past een beleggingsstrategie toe op basis van actief discretionair beheer en een aandelenselectieproces op basis van fundamentele financiële analyse. De beheerder tracht aandelen te identificeren waarvan hij meent dat de intrinsieke waarde ondergewaardeerd is en de risico/rendementsverhouding asymmetrisch is, met bijzondere aandacht voor de volatiliteit van de portefeuille. De beleggingsideeën combineren een kwalitatieve en kwantitatieve benadering. De Beheerder besteedt bijzondere aandacht aan de dynamiek van de doelsector, de toetredingsdrempels, het concurrentievermogen van de onderneming en haar positionering in haar sector, de concurrentievoordelen, de kwaliteit van het management, de herinvesterings- en groeiperspectieven. Ook de winstgevendheid van ondernemingen (rentabiliteit, cashflow, rendement op kapitaal) wordt bestudeerd. De beheerder kijkt ook naar de variatie tussen gerapporteerde winst, kasstroom (exclusief passiva) en waarde van de activa. Naast de bovengenoemde strategie voldoet het fonds ook aan de criteria van verantwoord en duurzaam beheer en bevordert het milieu- en/of sociale kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR. Zo wordt bij het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende aandelenselectie rekening gehouden met een interne beoordeling van de verantwoordelijkheid van ondernemingen, uitgesplitst naar vier aspecten: (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) verantwoordelijkheid voor het milieu, (iii) verantwoordelijkheid voor de werknemers, (iv) verantwoordelijkheid voor de samenleving en duurzaamheid van de onderneming. De beheermaatschappij gebruikt een eigen benadering van de ESG-analyse op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan ook een sectorale tendens zijn. In overeenstemming met de beginselen van duurzaam beleggingsbeheer worden emittenten ook geselecteerd met inachtneming van ESG-criteria, hetgeen ertoe leidt dat ten minste 20% van de emittenten wordt uitgesloten van het oorspronkelijke beleggingsuniversum en dat niet in deze emittenten wordt belegd. Aanvullende informatie over de DVI-strategie is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: i) de selectie van het beleggingsuniversum, waarbij een financiële en extrafinanciële benadering wordt gecombineerd, en ii) de uitsluiting van emittenten met een hoog risicoprofiel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of die aan grote controverses zijn blootgesteld.
Het Fonds kan te allen tijde beleggen in :
- aandelen van ondernemingen die in Europa (EER plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) zijn uitgegeven, gevestigd of genoteerd, of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS's, enz.) binnen een bandbreedte van 75% tot 100% van zijn nettoactiva;
- aandelen van ondernemingen die in de EER plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgegeven, gevestigd of genoteerd, tot maximaal 25% van zijn nettoactiva;
- aandelen van ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan EUR 100 miljoen tot 10% van zijn nettoactiva;
- Vastrentende effecten (zoals staatsobligaties van de eurozone, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of gelijkwaardige effecten) binnen een bandbreedte van 0% tot 25% van zijn nettoactiva;
- geldmarktinstrumenten of deposito's tussen 0% en 25% van de nettoactiva; - andere financiële instrumenten tot 10% van de nettoactiva.
Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van ICBE's en/of AB's.
Het Compartiment mag niet meer dan 20% van zijn nettoactiva beleggen in speculatieve obligaties, d.w.z. obligaties zonder investment grade of zonder rating (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- of gelijkwaardig) van Standard & Poor's.
Tot 25% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in op de beurs of buiten de beurs verhandelde derivaten, zoals, maar niet beperkt tot, futures en niet-complexe opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld, voor afdekkingsdoeleinden of om de blootstelling aan aandelen te verhogen, zonder te streven naar overexposure.
Het fonds kan ook beleggen op de valutamarkten om beleggingen in andere dan Europese valuta's en belangrijke internationaal verhandelde valuta's af te dekken. Het fonds kan een blootstelling aan opkomende markten hebben van maximaal 10% van zijn nettovermogen.
Het fonds komt in aanmerking voor PEA (Frans aandelenspaarplan).
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en het beleid inzake het beheer van negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>