Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Invest Alpha Bonds

Focus op multi-strategisch, flexibel en internationaal obligatiebeheer.

Internationale multi-strategie obligaties

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-12-2023

Evolutie van de netto

122,86€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+5,1%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+3,9%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

+6,6%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

2,8%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Per 30-11-2023)

-

Oprichtingsdatum

14-12-2017
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Pascal Gilbert

Pascal Gilbert was sinds 1988 verantwoordelijk voor de marktactiviteiten bij Banque Fédérative van Crédit Mutuel en werd daarna beheerder in Europese obligaties bij Banque de Financement et de Trésorerie. In 2001 werd hij verantwoordelijke van het obligatiebeheer bij La Française des Placements, dat in 2011 Française AM werd. Hij leidde er een team van zeven personen en had 15 miljard euro onder beheer. Pascal Gilbert heeft een Citywire AAA rating.

Op 1 september 2017 vervoegde hij DNCA Investments.

François Collet

François Collet trad in 2003 in dienst bij Natixis Global Asset Management als obligatiebeheerder. Drie jaar lang beheerde hij drie obligatiefondsen met in totaal 750 miljoen euro. In 2006 trad hij in dienst bij La Française AM als plaatsvervangend hoofd obligatiebeheer. Gedurende elf jaar was hij verantwoordelijk voor vijf fondsen met in totaal 2,6 miljard euro. Op 1 september 2017 trad François in dienst bij DNCA Finance als obligatiemanager.

Op 5 januari 2022 werd hij benoemd tot Deputy CIO van DNCA Finance.

Fabien Georges

Fabien Georges heeft een Master in Toegepaste Economische Wetenschappen en een Master II Asset Management 222 van de Universiteit van Parijs Dauphine.

Fabien Georges begon zijn carrière bij Avenir Finance IM in 2007 in gediversifieerd management. In 2011 trad hij toe tot de La Française AM-groep waar hij verschillende management- en financiële engineeringverantwoordelijkheden bekleedde. In 2014 trad hij in dienst bij Groupama SA als portefeuillemanager, die hij een jaar later verliet voor Convictions AM, waar hij de functie van manager van flexibele multi-asset class-fondsen bekleedde.

In juni 2019 sluit zich aan bij DNCA Finance in het Absolute Bond Performance-team, als portefeuillemanager.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 14-12-2017

Rendementenper 06-12-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Alpha Bonds+6,2%
€STR + 2%+5,2%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 14-12-2017

In het kort

Het beleggingsproces bestaat uit de combinatie van strategieën, waaronder: - een long/short directionele strategie die erop gericht is het rendement van de portefeuille te optimaliseren op basis van de rente- en inflatieverwachtingen; - een rentecurvestrategie die erop gericht is de variaties in de spreads tussen de lange- en kortetermijnrente te benutten; - een arbitragestrategie gericht op het zoeken naar de relatieve waarde van verschillende activaklassen van obligaties; - een kredietstrategie gebaseerd op het gebruik van door de privésector uitgegeven obligaties. De modified duration van het compartiment blijft tussen -3 en +7, zonder enige beperking ten aanzien van de modified duration van de indivuduele effecten binnen het compartiment. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Aanvullende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment zal te allen tijde niet meer dan 25% van zijn totale activa beleggen in obligaties in gelijk welke valuta van emittenten van buiten de OESO. Het compartiment zal uitsluitend beleggen in effecten met een rating van ten minste B- van Standard & Poor's of die op het moment van aankoop als gelijkwaardig worden beschouwd. Vastrentende effecten waarvan de rating gedurende de looptijd kan worden verlaagd naar minder dan B-, mogen niet meer dan 10% van de totale activa bedragen. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten met een vaste of variable rente of die inflatiegerelateerd zijn en verhandelbare schuldtitels binnen de volgende limieten: - Converteerbare of omwisselbare obligaties: maximaal 100% van de totale activa en voorwaardelijk converteerbare obligaties (Coco Bonds): maximaal 20% van de totale activa, - Aandelen (via blootstelling aan converteerbare obligaties, synthetische converteerbare obligaties of opties op de toekomstige aandelenmarkt): tot 10% van de activa van het compartiment mag worden blootgesteld aan de aandelenmarkt. Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's. Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of OTC-markten worden verhandeld wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere handelskosten bieden. Deze instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: futures, opties, swaps, CDS op indexen, CDS. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om de valutarisico's te beperken, maar zal niet meer dan 30% van de totale activa van het compartiment bedragen. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn redement mee te vergelijken. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het compartiment; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt in haar portefeuillepositionering op geen enkele wijze beperkt door de benchmark. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de €STR-rente + 2%. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 5% onder normale marktomstandigheden.

Welke verdeling?

Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 25% van het totale vermogen in obligaties in elke valuta van uitgevers van buiten de OESO. Het compartiment belegt uitsluitend in effecten met, op het moment van aankoop, een rating van ten minste B- van Standard & Poor's of die worden beschouwd als van gelijkwaardige kwaliteit. Vastrentende effecten waarvan de rating gedurende de looptijd kan worden verlaagd naar minder dan B-, mogen niet meer dan 10% van het totale vermogen uitmaken. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten en verhandelbare schuldtitels met een vaste of variabele rente of die inflatiegerelateerd zijn, binnen de volgende limieten: - Converteerbare of omwisselbare obligaties: tot 100% van het totale vermogen en voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): maximaal 20% van het totale vermogen, - Aandelen (via blootstelling aan converteerbare obligaties, synthetische converteerbare obligaties of opties op de toekomstige aandelenmarkt): tot 10% van het vermogen van het compartiment mag blootstelling hebben aan de aandelenmarkt. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps, index-CDS, CDS. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 30% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen.

Voor welke belegger?

Voor beleggers die hun obligatiebeleggingen wensen te diversifiëren.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : €STR + 2%
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index €STR + 2%

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Publicatie van informatie inzake duurzaamheid

DNCA Invest Alpha Bonds bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 0% van zijn activa te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd.
Het fonds streeft ernaar het beter te doen dan de €STR-index plus 2%, exclusief vergoedingen, over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan drie jaar. Dit resultaat wordt bereikt door het te combineren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 5% onder normale marktomstandigheden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheersstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria integreert.
Er wordt geïnvesteerd via een combinatie van strategieën, waaronder
- een korte/lange koersstrategie gericht op het optimaliseren van het rendement van de portefeuille op basis van de rente- en inflatieverwachtingen;
- een yield curve strategie om te profiteren van veranderingen in de spreads tussen lange en korte termijn rente.
- een arbitragestrategie om relatieve waarde te zoeken binnen verschillende activaklassen van obligaties;
- een kredietstrategie gebaseerd op het gebruik van bedrijfsobligaties.
De modified duration van het fonds blijft tussen -3 en +7, zonder enige beperking op de modified duration van individuele effecten binnen het fonds.
Het compartiment wordt ook beheerd met inachtneming van de beginselen van verantwoordelijkheid en duurzaamheid en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken zoals gedefinieerd in artikel 8 van de SFDR-verordening. Meer informatie over de DVI-strategie is te vinden in het prospectus van het fonds. 
Het Compartiment zal te allen tijde tot 25% van zijn totale activa beleggen in obligaties in om het even welke valuta van niet-OESO-emittenten. Het Fonds zal alleen beleggen in effecten met een rating van ten minste B- van Standard & Poor's of gelijkwaardig geacht, op het moment van aankoop. Vastrentende effecten die tijdens hun levensduur een lagere rating dan B- kunnen krijgen, mogen niet meer bedragen dan 10% van de totale activa van de portefeuille.
Het Fonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende, variabelrentende en aan de inflatie gekoppelde schuldbewijzen en verhandelbare schuld binnen de volgende grenzen
- converteerbare of omwisselbare obligaties: tot 100% van haar totale activa en voorwaardelijk converteerbare obligaties (Coco bonds): tot 20% van haar totale activa;
- aandelen (via blootstelling aan converteerbare obligaties, synthetische converteerbare obligaties of opties op de aandelenfuturesmarkt): het fonds kan tot 10% blootstelling aan de aandelenmarkt hebben.
Het Compartiment mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of AB's.
Het fonds zal gebruik maken van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereglementeerde of onderhandse markten worden verhandeld wanneer dergelijke contracten beter aansluiten bij de beleggingsdoelstelling of lagere handelskosten hebben. Deze instrumenten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: futures, opties, swaps, index-CDS en CDS. Het fonds kan beleggen in effecten in elke valuta. Blootstelling aan andere valuta's dan de referentievaluta kan worden afgedekt naar de referentievaluta om het valutarisico te beperken, dat niet meer zal bedragen dan 30% van de totale activa van het Compartiment.
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor prestatievergelijkingen. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Alpha Bonds past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's en het beleid inzake het beheer van negatieve effecten toe, evenals het uitsluitingsbeleid: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden 

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De KID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Een samenvatting van uw rechten vindt u hier
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten de verkoop van een product te staken in elk van de landen waar het voor distributie aan het grote publiek is toegelaten, met inachtneming van de in het gastland geldende regelgeving.

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen :
DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

Informatie omtrent de roerende voorheffing :
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.

Claim :
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.


Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fiscale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com"

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de KRW.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, als ze zich voordoet, mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijke negatieve impact kan hebben op de waarde van de belegging van een Compartiment. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of een impact hebben op andere risico's en kunnen aanzienlijk bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement op lange termijn voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of anderszins materieel onnauwkeurig zijn. Zelfs wanneer deze gegevens worden geïdentificeerd, kan niet worden gegarandeerd dat zij correct zullen worden beoordeeld.<br /> De gevolgen van het optreden van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Over het algemeen zal een duurzaamheidsrisico voor een actief een negatieve impact hebben en mogelijk tot een volledig waardeverlies leiden en bijgevolg een impact hebben op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> Het is niet de bedoeling dat de referentiebenchmark overeenstemt met de milieu- of sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>