Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.

DNCA Global Sport Equity

Internationaal aandelenthemafonds dat belegt in de sporteconomie

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 06-02-2023

Evolutie van de netto

97,28€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+11,0%

Gemiddeld rendement
sinds de oprichting

-1,5%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2022

-20,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

21,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 31-01-2023)

-

Oprichtingsdatum

24-03-2021
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.
Gezien de bepalingen van UE-Verordening nr. 833/2014 is inschrijving op rechten van deelneming/aandelen in fondsen die door DNCA Finance worden beheerd verboden voor elke Russische of Wit-Russische onderdaan, elke natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam dat in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, met uitzondering van onderdanen van een lidstaat en natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

Beheerders

Boris rabondy reca img12153
Beheerde fondsen

DNCA Global Sport Equity

Boris Radondy, CFA

Boris Radondy is CFA- en CAIA-gecertificeerd. Hij heeft een DESS in financiële markten en financieel productbeheer van de Universiteit van Clermont-Ferrand.

Boris Radondy is een Manager-Analyst. Hij is de leider van het Global Sport management team.

Hij begon zijn carrière in 2002 en heeft meer dan 17 jaar ervaring (AGF AM, Ixis AM, Ostrum AM, DNCA Finance).

Simon de fransu reca img12235
Beheerde fondsen

DNCA Global Sport Equity

Simon De Franssu, CFA

Simon is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) behaalde een Master in Management, met specialisatie in financiën, aan de IESEG School of Management.

Simon de Franssu is een aandelenanalist, gespecialiseerd in small caps en sport. Hij is lid van de beheersteams van het Global Sport Fund en het DNCA Europe Smaller Companies Fund.

Hij begon zijn carrière in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance) na zijn stage.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 24-03-2021

Rendementenper 06-02-2023Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Global Sport Equity-5,4%
MSCI World Index (EUR)-2,0%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 24-03-2021

In het kort

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op actief beheer en de Benchmark wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. In de praktijk kan de portefeuille van het Compartiment componenten van de Benchmark bevatten, maar de Beleggingsbeheerder beschikt over de volledige discretionaire bevoegdheid om de effecten te selecteren waaruit de portefeuille is samengesteld binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het Compartiment. De Beheerder is dus vrij in de keuze van de effecten die deel uitmaken van de portefeuille, in overeenstemming met de beheerstrategie en de beleggingsbeperkingen.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is over een aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar een rendement te behalen en te profiteren van de ontwikkeling van de internationale aandelenmarkten (met inbegrip van de opkomende landen) van ondernemingen waarvan de groei gekoppeld is aan sport. De aandelen worden geselecteerd op basis van hun strategische positionering, groeivooruitzichten en financiële prestaties. Tegelijkertijd volgt het fonds een benadering van duurzaam en verantwoord beleggen ("Sustainable and Responsible Investment ("SRI")) door milieu-, sociale en governancecriteria ("ESG") te integreren in de fundamentele analyse, de ESG-scores van de portefeuille en het verantwoord beheer (stemmen en engagement).

Welke verdeling?

Het Compartiment belegt ten minste 75% van zijn nettoactiva in beursgenoteerde aandelen uit de hele wereld die zijn uitgegeven door ondernemingen die door de Beheerder van het Compartiment in staat worden geacht voordeel te halen uit hun positie als wereldwijde of lokale marktleiders op hun respectieve markten en die actief zijn in het sportthema.
Le Compartiment n’est soumis à aucune contrainte en termes de région géographique, de capitalisation boursière et de devise. Het wisselkoersrisico kan tot maximaal 105% van het nettovermogen van de portefeuille bedragen.
De beleggingen van het Compartiment in Chinese aandelen kunnen "A"-aandelen omvatten die in aanmerking komen via de programma's Shanghai-Hong Kong Stock Connect en/of Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 75 % de ses actifs dans des sociétés de petite et moyenne capitalisations. De blootstelling aan de aandelenmarkten zal tussen 75% en 105% van zijn nettovermogen bedragen.
De Subbeleggingsbeheerder mag niet beleggen in schuldbewijzen met een "high yield" rating of een gelijkwaardige rating, zoals bepaald door de Subbeleggingsbeheerder.
Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in instellingen voor collectieve belegging.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI World Index (EUR)
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Land van vestiging : LU
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs R)
Instapvergoeding : 3% max

Publication d’informations en matière de durabilité

Wettelijke mededelingen

Bron : DNCA Finance

De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing (claim):
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com

Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.

<p>Het Compartiment bevordert milieu- en sociale (ESG) kenmerken zoals omschreven in artikel 8 van de FRR-verordening.<br /> <br /> Duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien deze zich voordoet, een potentieel of feitelijk wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Fonds. Duurzaamheidsrisico's kunnen een risico op zich vormen of andere risico's beïnvloeden en kunnen in belangrijke mate bijdragen tot risico's zoals marktrisico's, operationele risico's, liquiditeitsrisico's of tegenpartijrisico's. Duurzaamheidsrisico's kunnen een impact hebben op het langetermijnrendement voor beleggers. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op milieu-, sociale of governancegegevens die moeilijk te verkrijgen zijn en onvolledig, geschat, verouderd of materieel onjuist zijn. Zelfs wanneer zij worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat dergelijke gegevens naar behoren zullen worden beoordeeld. De gevolgen daarvan voor het ontstaan van duurzaamheidsrisico's kunnen velerlei zijn en variëren naar gelang van een specifiek risico, een specifieke regio of een specifieke activaklasse. Wanneer zich voor een actief een duurzaamheidsrisico voordoet, zal dit over het algemeen een negatieve impact en mogelijk een totaal waardeverlies hebben en bijgevolg een impact op de netto-inventariswaarde van het betrokken Compartiment.<br /> <br /> De benchmark is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.</p>