Lexicon

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
CFD
CFD (Contract For Differences)

Een regeling in een termijncontract waarbij de afrekeningsverschillen cash worden betaald, in plaats van met de levering van fysieke goederen of effecten.
Dividendrendement
Dividendrendement

Jaarlijkse dividenden per aandeel / Prijs per aandeel.
DPS
DPS (Dynamic Portfolio Swap)

Een kredietportefeuillederivaat, in het bijzonder een risicodekkkingsovereenkomst op een portefeuille waarin de koper van de bescherming de eigenlijke samenstelling van de portefeuille gedurende de looptijd van de overeenkomst kan wijzigen op basis van uitgebreide criteria om de activa of obligaties te selecteren die in de portefeuille zijn opgenomen.
EBIT
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - Winst vóór interesten en belastingen)

EBIT is alle winst vóór rentebetalingen en inkomstenbelastingen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het wijdverbreide gebruik van EBIT, is de manier waarop hij de effecten van de verschillende kapitaalstructuren en belastingvoeten van verschillende ondernemingen wegneemt. Door zowel belastingen als interestkosten uit te sluiten, bekijkt het cijfer vooral de winstcapaciteit van een onderneming, waardoor het makkelijker wordt om ondernemingen onderling met elkaar te vergelijken.
EBITDA
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization - Winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen)

Analyseert en vergelijkt de rentabiliteit tussen ondernemingen en sectoren, doordat het de effecten van financierings- en boekhoudkundige beslissingen elimineert.
EV
EV (Enterprise value - Bedrijfswaarde)

Marktwaarde van gewone aandelen + marktwaarde van preferente aandelen + marktwaarde van schulden + minderheidsbelang - cash en investeringen.
FCF
FCF (Free Cash Flow - Vrije Cashflow)

Een maatstaf voor de financiële prestaties berekend als de operationele cashflow min de bedrijfsinvesteringen. FCF wordt berekend als: EBIT(1-belastingvoet) + waardevermindering & afschrijving - verandering in het nettowerkkapitaal - kapitaaluitgaven.
Operationele marge
Operationele marge

De maatstaf voor de proportie van de omzet van een onderneming die overblijft na betaling van de variabele productiekosten zoals lonen, grondstoffen, enz. Een onderneming heeft een gezonde operationele marge nodig om haar vaste kosten, zoals interest op schulden, te kunnen betalen.
P/CF
P/CF (Aandelenkoers/Cashflow per aandeel)

De koers-cashflowratio is een indicator voor de waardering van een aandeel.
PER of K/W
PER of K/W (Price Earnings Ratio - Koers-winstverhouding)

Een waarderingsratio van de actuele aandelenkoers van een onderneming in vergelijking met de winst per aandeel ervan.
ROE
ROE (Return On Equity - Rendement van het eigen vermogen)

Het netto-inkomen dat wordt verdiend als percentage van het eigen vermogen. Het rendement van het eigen vermogen meet de rendabiliteit van een onderneming door aan te geven hoeveel winst een onderneming genereert uit het geld dat de aandeelhouders hebben geïnvesteerd.
TLTRO
TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations - Gerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn)

Verbetering van de bankleningen aan de niet-financiële privésector in de eurozone, exclusief leningen aan gezinnen voor de aankoop van een huis.
WPA
WPA (Winst per aandeel)

Het deel van de winst van een onderneming dat wordt toegewezen aan elk uitstaand gewoon aandeel. De winst per aandeel geeft een indicatie van de rentabiliteit van een onderneming.