2 Februari 2018

Obligatieoverstroming

Beheercommentaar

Het obligatietapijt, dat aandelenbeleggers als zo zacht en comfortabel ervaren, wordt stilaan onder hun voeten weggetrokken. De 3 %-drempel voor Amerikaanse obligaties op tien jaar lijkt in zicht te komen, temeer aangezien dit niveau niet onverenigbaar is met het huidige economische momentum. Als een vloedgolf hadden de beleggers het risico op een mogelijke obligatieoverstroming zien aankomen en ze moesten zich verwachten aan een ommezwaai op het obligatiefront. De beweging kan echter welkom lijken omdat de situatie stilaan onhoudbaar werd voor bepaalde waarderingen of bepaalde marktontsporingen (de bitcoin bijvoorbeeld). De huidige correctie op de aandelenmarkten zal de komende weken of zelfs maanden voor interessante instapmogelijkheden zorgen.

Ook de wisselmarkten zijn een bron van bezorgdheid, omdat de markt geregeld flirt met de technische drempel van 1,25 voor de euro/dollar. De yen zet zijn koersdaling ten opzichte van de euro voort en hij kan de Japanse uitvoerwaarden naar nieuwe hoogten brengen. De dollar blijft wel degelijk het probleem voor de rest van de wereld zolang de Amerikanen hem blijven beschouwen als hun aanpassingsvariabele. Het is een gevaarlijk spel, maar uiteindelijk het voorrecht van de machtigste economie ter wereld. De perikelen op de wisselmarkten kunnen enkele winstgroeipercentages kosten aan de grote Europese multinationals.

Het Amerikaanse begrotingstekort en de verwachte toename ervan naar aanleiding van de belastinghervorming en de (nog hypothetische) start van het infrastructuurprogramma (1 500 md$) zou het diskrediet van de Amerikaanse munt kunnen aanscherpen. En dit terwijl de ironie van de geschiedenis wil dat de dollar zijn oorsprong vond in de Germaanse daalder, de munt van Keizer Karel die vier eeuwen lang Europa domineerde. Het protectionistische discours van Donald Trump is evenmin van aard om de beleggers gerust te stellen. Zij kunnen het immers beter vinden met de weldaden van de globalisering voor waardering van risicohoudende activa.

Met dit nieuwe economisch-monetaire kader dat stilaan vorm aanneemt, moet bijzondere aandacht uitgaan naar het waarderingsniveau, met name van aandelen. In Europa is het economisch herstel goed en wel op dreef, maar dat betekent niet dat het overbetaald moet worden. Wereldwijd blijven onevenwichten bestaan (dubbel tekort in de Verenigde Staten, overvloedige liquiditeiten in de hand gewerkt door bepaalde centrale banken, een renteniveau dat incoherent is met de toekomstige behoeften aan kapitaalrendement …).

Vandaar dat 2018 mag aangevat worden als een volatiel overgangsjaar, maar dat zich leent voor een zekere (berekende) risicobereidheid.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 2 februari 2018.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Het obligatietapijt, dat aandelenbeleggers als zo zacht en comfortabel ervaren, wordt stilaan onder hun voeten weggetrokken. De 3 %-drempel voor Amerikaanse obligaties op tien jaar lijkt in zicht te komen, temeer aangezien dit niveau niet onverenigbaar is met het huidige economische momentum. Als een vloedgolf hadden de beleggers het risico...
2018-02-02