2 Juni 2017

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De aankondiging door Donald Trump dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs stappen en de tijdelijke schaarste aan benzine in de regio Ile-de-France als gevolg van een stakingsgolf zijn twee goede redenen om zich vragen te stellen bij een cruciale sector voor de economie en voor de beurzen: olie en bij uitbreiding energie. 

Als reactie op de Amerikaanse beslissing daalde de prijs van een vat olie (< $ 47), waardoor het consensusscenario van een geleidelijke prijsstijging tot $ 60 in gevaar komt. Een debat met veel openstaande vragen zorgt stilaan voor beroering in de financiële gemeenschap met betrekking tot de impact van een duurzaam lage olieprijs op de rentabiliteit van de in deze sector geïnvesteerde kapitalen. Kan het agressieve gedrag van de producenten van schaliegas en schalieolie, waarvan de winsten een groeiend aandeel vertegenwoordigen in de winstgevendheid van Amerikaanse bedrijven, een duurzame invloed uitoefenen op de forwardprijzen van een vat olie? Kunnen de OPEC en Rusland samen nieuwe akkoorden voor een vermindering van hun respectieve productie sluiten en naleven? Wat zal de kostprijs en het marktaandeel zijn van nieuwe hernieuwbare energieën? Kan gas (met name LNG) de piek in de vraag naar olie uitstellen (die vandaag verwacht wordt rond 2030) en de verdere waardecreatie door deze sector verzekeren? Betekenen de energie-efficiëntie en de opmars van elektrische auto’s (geraamd op 10 % van het autopark voor de volgende decennia) het geprogrammeerde einde van de klassieke fossiele brandstoffen? Zal Tesla erin slagen een productie van 500 000 voertuigen per jaar te behalen? Het zou pretentieus zijn om op al deze problematieken in enkele regels te antwoorden. Overigens bestaat er niet zoiets als een pasklaar antwoord, maar gaat het veeleer om hypothesen. 

De waardering van de sector (PE 2018 van 13,3x en nettorendement 2017 van 5,4 % in Europa), die onvermijdelijk de aandacht van de value-beleggers trekt, houdt al deels rekening met deze risico’s, maar in welke mate? De majors van de oliesector zijn te lang gewend geweest om zwaar in te zetten op lange cycli in projecten met een onzekere rentabiliteit wegens benadeeld door de prijsvolatiliteit van hun commodity op de korte cycli. Zij zullen hoe dan ook hun activiteitenportefeuille moeten herbekijken (diversificatie in andere vormen van energie, verticale integratie, extern groeibeleid …). Er werden reeds aanzienlijke productiviteitsinspanningen geleverd en een zekere terughoudendheid voor investeringen in te complexe projecten is een goede zaak. 

Uiteindelijk zullen de grote oliebedrijven, die sinds meer dan een eeuw een dominante rol spelen in het moderne kapitalisme, zowel qua omvang als qua beurskapitalisatie, opnieuw moeten nadenken over hun kapitaalbesteding, net als de spaarder die vandaag een deel van zijn vermogen moet heroriënteren naar nieuwe oplossingen die reactiever en performanter zijn dan de gewone rentegenererende obligatiebelegging. 

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 2 juni 2017.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

De aankondiging door Donald Trump dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs stappen en de tijdelijke schaarste aan benzine in de regio Ile-de-France als gevolg van een stakingsgolf zijn twee goede redenen om zich vragen te stellen bij een cruciale sector voor de economie en voor de beurzen: olie en bij uitbreiding energie. ...
2017-06-02