DNCA Invest South Europe Opportunities

Aandelen Zuid-Europa

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 20-11-2020

Vereffeningswaarde

112,02€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-4,7%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+2,8%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2019

+26,0%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

30,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 30-10-2020)

100M€

Oprichtingsdatum van het deelbewijs

16-02-2007
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Lucy Bonmartel

Lucy Bonmartel behaalde een diploma DEA internationale financiën aan de Universiteit Paris Dauphine en aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers).

Ze begon haar loopbaan als verantwoordelijke voor de financiële sector bij de studie- en adviesvennootschap Eurostaf gedurende 8 jaar. Daarna wordt ze analiste en vervolgens beheerder Europese aandelen bij Société Générale Asset Management dit gedurende 8 jaar. Daarna stapt ze over naar Axa Investment Managers waar ze 6 jaar werkzaam was.

In januari 2014 vervoegt ze het beheerteam van DNCA Finance.

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 16-02-2007

Rendementenper 20-11-2020Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest South Europe Opportunities-2,6%
Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities (1)-7,8%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 16-02-2007
(2) 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Zuid-Europa (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland) of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Zuid-Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de huidige en verwachte rente, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de uitgever. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende referentie-index (net return): 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berekend met herbelegging van dividenden, over de aanbevolen beleggingstermijn.

Welke verdeling?

- Zuid-Europese aandelen of daarvan afgeleide financiële instrumenten (zoals CFD's of DPS): 75% tot 100% van het totale vermogen (behoudens de bepalingen van de voorgaande alinea).
- Schuldinstrumenten: 0% tot 25% van het totale vermogen.
- Niet-Zuid-Europese aandelen: 0% tot 10% van het totale vermogen.
Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt.
Het Compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS) tot 40% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van aandelenrisico's zonder te streven naar een te grote blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en in het bijzonder beleggers die een positie willen nemen in de Zuid-Europese markten en die deze belegging gedurende de aanbevolen periode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities
Maximale beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

Bron : Europerformance & DNCA Finance

De KIID en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De KIID beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, 25 Loxumstraat - 1000 Brussel.

Informatie omtrent de roerende voorheffing:
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten.
Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de KIID en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com